Новини

На 23 юни 2005 г. само на 18 - годишна възраст почина Илия Карев.
27 юни 2005София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF