БФКА

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ”


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

 • Чл. 1. (1) БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ наричана по-нататък "федерацията", е доброволно и независимо сдружение с нестопанска цел на алпийските клубове в страната.
 • (2) Федерацията координира развитието, практикуването и администрирането на алпийските дейности и спортове - алпинизъм, спортно катерене, състезателно катерене, ледено катерене, ски-алпинизъм на национално ниво съобразно разпоредбите на българското законодателство.
 • (3) федерацията представлява алпийските клубове пред държавата и съответните международни организации.
 • (4) федерацията продължава дейността и традициите на Българския планински клуб, основан през 1929 г., който по-късно е преименуван в Български алпийски клуб, а след това - в Българска федерация по алпинизъм и Федерация на българските алпийски клубове.
 • (5) сдружението се представлява от председателя и зам. председателя заедно и поотделно

Наименование

 • Чл. 2. Наименованието е "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ ", а в съкращение – “БФКА”.

Седалище и адрес на управление

 • Чл. З. Седалището е София, район “Средец”, а адресът на управление - София, бул. Васил Левски 75.

Цели и средства

 • Чл. 4. (1) Целите на федерацията са:
  • 1. Подпомагане развитието, насърчаване и популяризиране на алпийските и планинарските дейности във всичките им форми и състезателни разновидности - алпинизъм, спортно катерене, състезателно катерене, ледено катерене, ски-алпинизъм;
  • 2. Федерацията организира, координира и осъществява обучение на членовете на клубовете, които членуват в нея, както и на други лица по алпийски и планинарски дейности, предоставя услуги за организиране и провеждане от други организации на алпийски прояви;
  • 3. Организиране, подпомагане и финансово осигуряване на спортни - научни и други проучвания;
  • 4. Съдействие на членовете на федерацията и на други организации и лица във връзка с прояви за опазването на и достъпа до алпийските обекти, природата и природните забележителности на България;
  • 5. Установяване и осъществяване на взаимодействие с други национални и международни организации със сходни цели и дейност;
 • (2) За постигане целите по ал.1 федерацията организира и провежда различни спортно-състезателни прояви, подпомага участието на своите членове в национални и международни алпийски и спортни прояви.
 • (3) Федерацията организира събирането и разпространяването на информация за проявите по предходната алинея и за забележителни теоретични и практически постижения в алпийските и планинарските дейности.
 • (4) Приходите от дейностите по ал.1, 2, 3 се използват за постигане целите на федерацията.

Дейност в обществена полза

 • Чл. 5. Сдружението се определя за осъществяване на дейност в обществена полза.
 • Чл. 6. Федерацията ще осъществява дейност на спортна федерация в съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта за развитието и практикуването на алпийските, планинарски и спортни дейности в страната.

Предмет на стопанска дейност

 • Чл. 7. (1) БФКА осъществява своята стопанска дейност чрез разработка, отпечатване и разпространяване на рекламни материали и издания, свързани с дейността, организиране на курсове за тренировъчна и спортно – състезателна дейност, администриране на спортни съоръжения, извършване на спортни услуги и реклама.
 • (2) Приходите от дейностите по ал.1 се използват за постигане целите на федерацията.

Срок

 • Чл. 8. Федерацията се учредява за неопределен срок.

Глава втора

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи

 • Чл. 9. (1) Върховен орган на федерацията е общото събрание.
 • (2) Управителен орган е управителният съвет.
 • (3) Дейността на управителния съвет се ръководи и координира от председателя на федерацията.
 • (4) Контролният съвет осъществява функции съгласно чл. 22 от устава

Общо събрание

 • Чл. 10. (1) Общото събрание се състои от представители на клубовете-членове на федерацията.
 • (2) Почетните членове на федерацията вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са избрани за делегати съобразно предходната алинея.
 • Чл. 11. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от 1/3 (една трета) от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и представители на членовете да се явят.
 • Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на федерацията. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.
 • (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 • (3) (Изм. ОС19.06.2020 г.) Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението www.bfka.org най-малко 14 дни преди датата на провеждане на събранието.
 • (4) Общото събрание може да взема решения и без да бъде свиквано по реда на настоящия член, ако решението е подкрепено писмено от всички членове на сдружението.
 • (5) Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС се публикуват в сайта на БФКА най-малко 14 дни преди заседанието на ОС.
 • Чл. 13. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите представители, освен ако в закона или устава е предвидено друго.
 • (2) Решенията по чл. 14, ал. 1, т., т. 1 и 6 от настоящия Устав се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите представители.
 • (3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Права на общото събрание

 • Чл. 14. (1) Общото събрание:
  • 1. изменя и допълва устава;
  • 2. приема вътрешни актове за организацията и дейността на федерацията;
  • 3. избира и освобождава председателя и другите членове на управителния съвет;
  • 4. (Отм. съгласно решение на ОС, 22.04.2016г.)
  • 5. взема решения за откриване и закриване на клонове;
  • 6. взема решения за преобразуване или прекратяване на федерацията;
  • 7. приема основните насоки и програма за дейността на федерацията;
  • 8. приема бюджета на федерацията;
  • 9. взема решения относно дължимостта, размера и срока за плащане на годишния членски внос;
  • 10. приема отчета за дейността на управителния съвет на федерацията;
  • 11. отменя решенията на другите органи на федерацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на федерацията;
  • 12. взема и други решения, предвидени в устава.
 • (2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на федерацията.
 • (3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на федерацията или на управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

Гласуване

 • Чл. 15. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
 • (2) Вписан в съдебния регистър представител на Член на общото събрание, както и негов пълномощник нямат право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
  • 1. някой от тях, негов съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
  • 2. юридически лица, в които представителят или пълномощникът е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
 • (3) Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Управителен съвет

 • Чл. 16. (1) Управителният съвет се състои най-малко от девет лица, които се избират за срок от четири години. За негови членове могат да бъдат избирани и лица, които не членуват в клубовете-членове на федерацията.
 • (2) В случай на отсъствие на член на Управителния съвет на три поредни негови заседания, неговото освобождаване от УС и избора на нов член на УС задължително се поставят на гласуване от следващото ОС.

Правомощия на управителния съвет

 • Чл. 17. Управителният съвет:
  • 1. управлява федерацията и определя обема на представителната власт на отделни негови членове в отсъствие на председателя и зам.председателя;
  • 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
  • 3. избира заместник – председател от своите членове;
  • 4. разпорежда се с имуществото на федерацията при спазване изискванията на устава;
  • 5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
  • 6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на федерацията;
  • 7. определя реда и организира извършването на дейността на федерацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
  • 8. определя адреса на федерацията;
  • 9. определя организацията на администрацията на федерацията, реда за назначаване на лица и размера на възнагражденията;
  • 10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
  • 11. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
  • 12. взема решения за участие в други организации;
  • 13. (Нова – съгл. решение на ОС, 12.04.2013г., изм. ОС 22.04.2016г.) приема и изключва членове на сдружението, както и констатира отпадането на членове при условията на чл.26, ал.1, т.5.

Заседания на управителния съвет

 • Чл. 18. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя не по-рядко от веднъж на два месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет и при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако в последния случай председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. Едновременно със свикването на управителния съвет, председателят или зам.председателят е длъжен да уведоми за заседанието и председателя на контролния съвет.
 • (2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Решения на управителния съвет

 • Чл. 19. (1) Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите.
 • (2) Решенията по чл. 17, т., т. 4 и 7, и чл. 32 (1) се вземат с мнозинство от всички членове на съвета.
 • (3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на съвета.
 • (4) Решенията на управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на федерацията, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.
 • (5) Заседанията на Управителния съвет са открити и неговите решения са публично достояние

Председател

 • Чл. 20. Председателят решава всички въпроси във връзка с осъществяване дейността на федерацията, които съгласно устава не спадат в дейността на друг орган.

Председател-задължения

 • Чл.21. (1) След изтичане на всяко тримесечие изготвя доклад за дейността на сдружението и финансов отчет за периода. Отчетите трябва да се разгледат на заседание на Управителния съвет най-късно 1 месец след изтичането на отчетния период.
 • (2) След края на всяка финансова година предоставя на Управителния съвет в двумесечен срок доклад за дейността на сдружението и финансов отчет за изтеклата година.
 • (3) Материалите по ал.1 и ал.2 се предоставят за разглеждане на членовете на Управителния съвет най-късно една семица преди заседанието, на което ще се разглеждат.

Контролен съвет

 • Чл. 22. (1) Контролният съвет се избира от Общото събрание и се състои от трима души, от които председател и двама членове.
 • (2) Контролния съвет се избира като след обсъждането на кандидатурите, се гласува за кандидатите, като спечелилият най-много гласове кандидат е председател на КС, а следващите двама по брой на гласовете – негови членове.
 • (3) Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако присъстват поне половината от неговите членове.
 • (4) Контролният съвет има следните правомощия:
  • 1. Следи за спазването на устава;
  • 2. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание;
  • 3. Проверява финансово-счетоводната дейност на Сдружението, начина и реда за набирането на средствата и тяхното разходване и представя на Общото събрание годишен доклад;
 • (5) Контролният съвет се събира и упражнява своите права поне три пъти в годината.

Помощни органи

 • Чл. 23. По решение на управителния съвет могат да се създават комисии като помощни органи на федерацията, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и с правилник, приет от управителния съвет.

Глава трета

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членуване

 • Чл. 24. (1) Членуването във федерацията е доброволно.
 • (2) (Изм. ОС 19.06.2020 г.) Член на БФКА може да бъде всеки клуб, който отговаря на изискванията на Чл. 14 и Чл. 15, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта. Приемането на нови членове става на основание писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Заедно с молбата кандидатите за членове - юридически лица представят решение на управителните си органи за членство в сдружението, както и документите по чл. 15, ал. 2 от ЗФВС.
 • (3) Молбата за приемане се разглежда на първото заседание на Управителния съвет след постъпването й. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
 • (4) Общото събрание избира за почетни членове известни спортисти и деятели, сдружения на ветерани – спортисти, които имат значителен принос към развитието на алпийските и спортни дейности на федерацията. Почетните членове не дължат членски внос.

Членски права и задължения

 • Чл. 25. (1) Всеки член има право да участва в управлението на федерацията, да се ползва от нейното имущество и от резултатите от дейността й по ред, определен с решение на управителния съвет.
 • (2) Всеки член има право да бъде информиран за дейността на федерацията, да преглежда протоколите от заседанията на управителния съвет и да поставя в писмена форма въпроси, на които управителният съвет е длъжен да даде писмен отговор в срок от 45 дни.
 • (3) Всеки член е длъжен да плаща членски внос в съответствие с решението на общото събрание.
 • (4) За задълженията на федерацията членът отговаря до размера на направените вноски. Членовете не отговарят за задълженията на федерацията.
 • (5) Членовете заплащат годишен членски внос в размер и срок, определен от Общото събрание.

Прекратяване на членството

 • Чл. 26. (1) Членството се прекратява:
  • 1. с едностранно писмено известие до федерацията;
  • 2. с прекратяването на федерацията;
  • 3. при прекратяване дейността на юридическото лице – член на федерацията;
  • 4. при изключване от Управителния съвет, когато е налице поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
  • 5. при отпадане поради неплащане на членски внос за една календарна година.
 • (2) Отпадането поради невнасяне установения членски внос се констатира с решение на управителния съвет, което може да бъде обжалвано пред общото събрание.
 • (3) Платеният членски внос от напуснал или отпаднал член не се връщат.
 • (4) (Нова – съгл. решение на ОС, 22.04.2016г.) Изключването на членове от управителния съвет може да бъде обжалвано пред общото събрание.

Глава четвърта

ИМУЩЕСТВО. ОТЧЕТНОСТ

 • Чл. 27. (1) Федерацията набира средствата, които са необходими за осъществяване на нейните дейности, от членски внос, както и от дарения и завещания от местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Разходване на имущество

 • Чл. 28. (1) Федерацията може безвъзмездно да разходва имущество само за постигане на целите, определени в устава.
 • (2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на федерацията по ред и съгласно правила, които се определят и обявяват от управителния съвет
 • (3) За безвъзмездно разходване на имущество е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
  • 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
  • 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
  • 3. юридически лица, финансирали федерацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
  • 4. юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
 • (4) Федерацията не може да сключва сделки с лицата по ал.3,т.1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на федерацията или са сключени при публично обявени общи условия.

Задължение за водене на книги

 • Чл. 29. (1) Федерацията е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на общото събрание и управителния съвет и другите колективни органи и комисии. Ръководещият заседанието на съответния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото съдържание.
 • (2) федерацията изготвя веднъж годишно доклад за дейността си, който трябва да съдържа данни относно:
  • 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на федерацията и постигнатите резултати;
  • 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
  • 3. финансовия резултат.
 • (3) Председателят на федерацията представя за публикуване в бюлетина на централния регистър при Министерството на правосъдието съобщение за изготвянето на доклада по ал.2, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него.
 • (4) Годишният отчет на БФКА е публично достояние.

Проверка на дейността от експерт-счетоводител

 • Чл. 30. Федерацията осигурява поне веднъж годишно извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

Глава пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА федерацията

Прекратяване

 • Чл.31. Федерацията се прекратява:
  • 1. с решение на общото събрание;
  • 2. с решение на окръжния съд по седалището в случаите и по реда, предвидени в закона.

Ликвидация

 • Чл. 32. (1) При прекратяване на федерацията се извършва ликвидация. Тя се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.
 • (2) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на прекратяване с решение на съда, той се определя от окръжния съд по седалището на федерацията.

Имущество след ликвидация

 • Чл. 33. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
 • (2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на федерацията. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на сдружението юридическо лице с нестопанска цел.

Заличаване на федерацията

 • Чл. 34. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на федерацията от Софийски градски съд.

Заключителна разпоредба

 • Параграф единствен. Този устав е приет от учредителното събрание на “БЪЛГАРСКИ АЛПИЙСКИ КЛУБ”, проведено в София на 27.02.1993 г., с изменения от 21.12.1996 г, 18.12.1999 г.,12.05.2001 г., 18.06.2005 г., 13.01.2007 г., 09.06.2007 г., 12.04.2013 г., 22.04.2016 г., 19.06.2020 г.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF