Новини

Устав на ФБАК - проект за промени от Николай Петков
13 юни 2005До Общото събрание на ФБАКПредложения за промени в Устава на сдружението

от Николай Петков, зам.председател на АК ”Планинец”Уважаеми Госпожи и Господа,По-долу са мотивите, а след това и конкретните ми предложения за промени в текста на Устава на ФБАК. Някои от предложенията не са мои, но съм счел за уместно да ги включа в изложението по-долу.1. Контролен съвет.

В последните години в работата на Управителния съвет на ФБАК се наблюдават действия и решения, които са взети в противоречие със законовите процедури при действие на колективни органи на управление, или самите те са противозаконни. В стария устав на сдружението до 2001 г. имаше Контролен съвет, но такъв не беше предвиден в устава от 2001 г., като мотива е, че се утежнява управленската структура и не е задължителен по закон (ЗЮЛНЦ). Сега обаче трябва да отчетем, че Общото събрание няма способ за оперативен контрол върху действията на Управителния съвет и офиса. Затова предлагам въвеждането на Контролен съвет, избираем от Общото събрание и отчитащ се пред него, наред с останалите органи на управление, както и с право той да свиква ОС при необходимост.

2. Зам.председател - платена (щатна) длъжност – изборна и отговорна (алтернативни имена Генерален секретар, Изпълнителен директор).
Анализът на работата на офиса и УС показва, че сегашната система на управление страда от следния недостатък: няма платен (на щат) и с достатъчна отговорност човек в офиса на ФБАК. На практика от 1993 г. насам, след новата регистрация на сдружението, в офиса винаги е имало методисти, технически сътрудници и т.н. Беше въведена длъжностна характеристика и наименование изпълнителен секретар, но по същество той продължи да има обикновени секретарски функции. Преди 1993 г. имаше щатен заместник председател и нещата вървяха организационно по-добре. Считам за целесъобразно подобна длъжност да се въведе отново, като това лице представлява федерацията заедно с Председателя. Последният придобива предимно представителна функция, свиква и ръководи УС, но е разтоварен от някои чисто оперативни действия. Това ще съответства на начина по който изпълнява своите задължения –на обществени начала. Предложението ми е Председателя, Зам.председателя на щат (или с друго наименование ако се прецени) и целия УС да се избират от ОС и да имат еднакъв мандат.

3. Дейността на комисиите.
Дейността на ФБАК е многообразна и УС не може да мине без тези помощни органи. В последните години някои важни комисии, като тази по Сигурност и екипиране, Състезателно катерене, а и други, не водят протокол на заседанията си, някои въобще не заседават, или ако го правят това не е известено по никакъв начин, няма оповестени решения. Дейност по такъв начин е противозаконна (Чл. 40. (1) от ЗЮЛНЦ) и не е в интерес на всички членове на сдружението. Затова предлагам в Устава да се запише, че заседанията на комисиите се протоколират, а решенията – също, и могат да се прегледат от всеки член на сдружението.
С цел да се демократизира дейността и да се привлекат повече хора за осъществяването и, всеки клуб да може да изпрати свой представител в състава на комисиите, които го интересуват.

4. Квоти за представителство на клубовете в Общото събрание.
Да се установят в Устава, както е записано в Чл. 24 на ЗЮЛНЦ. На последните общи събрания се направиха опити за манипулиране, даже някои хора открито заявяват че ще го направят и за сегашното ОС. На Управителния съвет трябва да се отнеме възможността да дирижира квотите, тъй като Общото събрание е достатъчно компетентно и се събира достатъчно често. В тази посока предложението е да се запази пропорционалността, въпреки че закона не изисква подобно нещо, но да се вдигне квотата на 20 члена – 1 глас, и като допълнение – ограничение до 5 делегати от 1 клуб. Каквато и да е технологията, тя да запише в Устава и да не е предмет на Управителния съвет, който има задачата да управлява, а не да участва в технологията на изборния процес.

5. Дневен ред на Общото събрание.

Предвид правомощията на ОС да приема и изключва членове, както и да определя представителството на клубовете и размера на дължимия членски внос, и предвид дългия налагащ се период за свикването (2-3 месеца), мисля че е целесъобразно като първа точка от дневния ред на всяко общо събрание да се включва точка „Организационни въпроси – приемане и освобождаване на членове, членски внос и др.”. Освен това считам, че Контролния съвет трябва да може да допълва дневния ред на ОС, като така може да се спести тромавата и скъпо струваща процедура по свикване на отделно ОС.6 . Относно направените и публикувани предложения на УС за промени в Устава.
Считам ги за уместни, с изключение на вмъкването на встъпителен членски внос. Въвеждане на встъпителен членски внос само ще спомогне организацията да се елитаризира и да се затвори, като фаворизира досегашните членове. Встъпителен членски внос може да се прави, ако досегашните членове чрез федерацията са собственици на активи, които предстои да се споделят в бъдеще с новите членове. Само че това в нашия случай не е така, тъй като досегашните членове не притежават никаква част от имуществото на федерацията и при ликвидиране то отива в държавата. Федерацията действа в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.7 .Относно направените и публикувани предложения на Владимир Владов за промени в Устава.
Считам ги за уместни, с поправката текстът „В случай, че в двумесечен срок от изтичането на мандата на Управителният съвет, Общо събрание не е свикано от оправомощените да направят това субекти…” да стане „В случай, че към датата на изтичане на мандата на Управителният съвет, Общо събрание не е свикано от оправомощените да направят това субекти, всеки клуб, член на сдружението има право самостоятелно да свика по предвидения ред Общо събрание за избор на нови органи за управление.”.

ТЕКСТОВЕ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА във връзка с изложените мотиви----------------------------------------------

Промени свързани с въвеждане на Контролен съвет.
--В чл.8 нова алинея:
(3) Контролен орган е контролния съвет.
--В чл.10 (1) след точка 3 се добавя (преномерира се съответно):
4. избира и освобождава контролния съвет.
-- Чл.11 (1) се редактира така:
(1). Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива, от контролния съвет, или по искане на една трета от членовете на федерацията в населеното място, в което се намира седалището на федерацията. Ако в последния случай управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.

--В чл.18 нова алинея (2), (преномерира се съответно):

(2) Поканата за заседанието с инициатора, датата, часът, мястото, дневният ред и материалите за разглеждане се изпращат до всички членове на Управителния съвет, Контролния съвет и заинтересованите лица пет дни предварително.
--След секцията за Председател в Глава втора – Органи на управление (преномерира се съответно):

Контролен съвет

Чл. n1. Контролният съвет се състои от най-малко три лица, които се избират за срока на действие на Управителния съвет.

Чл. n2. Контролният съвет избира свой председател и заместник председател от състава си на първото си заседание и ги оповестява.

Правомощия на контролния съвет

Чл. n3. Контролният съвет:
1. Контролира за целесъобразност и законосъобразност действията, сключените договори и решенията на органите за управление на сдружението, включително помощните, и офиса;

2. Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и на органите за управление на сдружението;

3. Докладва за дейността си на отчетно-изборните общи събрания, или по изключение и на другите свиквани общи събрания;
4. Има право да допълва дневния ред на Общото събрание, в случаите когато то се свиква от УС, с точки, които КС счита че следва да се разгледат от ОС, а не са включени в дневния ред приет от УС. В този случай КС взима решение и допълненията се подават в офиса най-късно в 3-дневен срок от заседанието на УС, на което същия приема дневен ред за ОС.

5. Свиква извънредно Общото събрание, когато прецени че е необходимо.

6. Представител на контролния съвет може да присъства на заседанията на всички основни и помощни органи на управление на сдружението;
7. Дейността на контролния съвет се подпомага от офиса на сдружението.

Заседания на контролния съвет

Чл. n4 Заседанията на контролния съвет:

(1) Свикват се и се ръководят от председателя му, а при негово отсъствие - от зам.председателя на КС. Контролният съвет може да се свика и от всеки един от неговите членове;

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

----------------------------------------------

Промени свързани с въвеждане на щатен Зам.председател.
Промените които е предложил Владимир Владов са удачни, като се добавя към предложенията му за Чл.17:
(6) Зам.председателят е на щатна платена длъжност в офиса на сдружението. Той ръководи цялата оперативна дейност на офиса и на сдружението по изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет.

(7) Зам. председателят заедно със счетоводителя подготвя и внася в УС проекти на периодичните финансови отчети и отчети за дейността.----------------------------------------------

Промени свързани с дейността на комисиите.
Нов Чл.21 (или друг номер според новата номерация):
Чл. 21. Комисиите са колективни помощни органи, за които:

1. Председателите на комисиите се определят от УС;
2. Съставът им се сформира от определения председател на съответната комисия съобразно срока, дейността и, и представителност на клубовете;

3. В състава на комисиите всеки членуващ в сдружението клуб може да изпрати свой представител;
4. Съставът на комисиите може оперативно да се променя с гласуване на всяко заседание на комисията;
5. Комисията на свое заседание избира зам.председател;
6. Заседанията на комисиите се свикват от председателя им, в негово отсъствие от зам.председателя, или по искане на всеки неин член писмено отправено до офиса на сдружението;
7. При свикването датата, часът, мястото и дневният ред на заседанията се оповестяват в сайта на сдружението, а членовете на комисията се информират персонално;

8. Заседанията на комисиите се ръководят от председателя, зам.председателя или в тяхно отсъствие от избран в началото на заседанието неин член;
9. Заседанията и решенията на комисиите се протоколират;
10. Протоколите и решенията на комисиите са достъпни за всеки член на сдружението;
11. Решенията в комисиите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите;
12. Заседанията на комисиите са открити;

13. Офисът на сдружението подпомага работата на комисиите.
--В Чл.26. (1) се добавя и текста в синьо:

(1) федерацията е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на общото събрание, управителния съвет и другите колективните органи и комисии.----------------------------------------------

Промени свързани с представителството на клубовете в ОС.
В секция „Гласуване” Чл.13. алинея (2) се променя така:


Чл.13. (2) Представителството на клубовете е съобразно броя на техните индивидуални членове, за които е платен членски внос към дата един месец преди датата на свиканото ОС, като на всеки 20 индивидуални члена се полага 1 делегат, но не повече от 5 делегата от един клуб.

Отпада текста «В случаите, когато събранието се свиква от съда, то се провежда съобразно представителството на последното редовно проведено общо събрание.».С уважение:
Николай Петков,
зам.председател на АК ”Планинец”


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF