Новини

Заседание на УС на БФКА, 14.01.2014г.
15 януари 2014

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 14.01.2014 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Деян Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Васил Киров, Станимир Желязков, Дора Маринова, Янко Танчев, Никола Недялков – онлайн връзка

ОТСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема финансова справка за IV-то тримесечие и изпълнението на бюджета за 2013г.

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема „Спортен клуб 42“ за член на БФКА.

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема „Спортен клуб Актив 2013“ за член на БФКА, като му дава срок от 3 месеца да направи необходимите промени в Устава.

„За“ - 7, „Въздържал се“ - 2, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава класиране на клубовете за 2013г. за разпределение на субсидията от ММС. Дава срок от две седмици за технически корекции (ако има такива)

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет приема проекто-бюджет на БФКА за 2013г.

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният утвърждава следните такси за 2014г.: 25 лв. за картотека, стартови такси за държавни първенства – няма.

„За“ - 6, „Въздържал се“ - 3, приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет взима решение състезателният елемент в алпиниадите да отпадне, а шампионат по алпинизъм да се провежда по утвърден Правилник, предложен от комисия „Алпинизъм“ в срок до 15.02.2014г.

„За“ - 7, „Въздържал се“ - 2, приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет освобождава Дойчин Боянов като председател на комисия „Алпинизъм“, като същия остава член на комисията.

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет отменя документи, които не са актуални: 1. Наредба за курсове за обучение на инструктори по алпинизъм; 2. Правилник за реда на ползване на техника, съоръжения и материали за екипиране; 3. Правилник на БФКА за подпомагане дейността на алпийските клубове в страната по внесени от тях проекти; 4. Договор за организация и провеждане на състезание от Държавния спортен календар на БФКА; 5. Договор за стопанисване на изкуствена катерачна стена от алпийски клуб.

„За“ - 9, приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF