Новини

Заседание на УС на ФБАК на 8-ми юни 2005 г.
09 юни 2005ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 6 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 08.06.2005 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Георги Димитров, Калин Гърбов, Кирил Русев, Станимир Желязков, Тодор Тодоров, Малчо МалчевОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Николай Панайотов, Антон Хиджов, Явор Панов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Общо събрание на ФБАК, 18.06.2005 – подготовка и организация.
Устав на ФБАК – обсъждане на предложения за промени в Устава на предстоящето Общо събрание.
Становище по писмо с вх. № 60 / 27.05.2005 от СК “Мусала”, София
Становище по писмо от Председателя на клуб “Млад дихател” Иван Ненков, получено по електронната поща на 02.06.2005 г.
Становище по писмо от Ивайло Кръстев, получено по електронната поща на 02.06.2005 г.
Приемане на разпределение бюджета на комисия “Алпинизъм” за 2005 г.
Разни.

След разисквания по точките от дневния ред, Управителния съвет взе следнитеРЕШЕНИЯ:Управителният съвет предлага за Председател на Общото събрание на ФБАК, насрочено за 18.06.2005 г. да бъде Петко Тотев.

За – 6, против – 1Управителният съвет приема предложения Проекто – устав за разглеждане от Общото събрание.

Приема се единодушноУправителният съвет решава да се дадат за ползване по време на експедиция “Кедар Доум” материали – 4 бр. радиостанции и сателитен телефон. Отхвърля се искането за финансова подкрепа в размер на 3000 лв. поради това, че експедицията не е планувана в бюджета на ФБАК за 2005 г.

Приема се единодушноУправителният съвет решава да се публикува отговора на писмото на Иван Ненков. Управителният съвет възлага отговора на писмото на Ивайло Кръстев на председателя на комисия “Състезателно катерене” Георги Димитров

Приема се единодушноУправителният съвет приема предложеното разпределение на бюджета на комисия “Алпинизъм” за 2005 г.

Приема се единодушноАлпиниада “Янтра” се обявява като инициативата на ФБАК по проекта “България – ДА”

Приема се единодушно


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF