Новини

Заседание на УС на БФКА, 12.04.2013г., София
16 април 2013

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 5 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 12.04.2013 г.

ПРИСЪСТВАТ: Никола Недялков, Янко Танчев, Петко Тотев, Станимир Желязков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Васил Киров, Деян Петков

ОТСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Дойчин БояновРЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет избира Петко Тотев за заместник-председател на БФКА.

„За“ - 5, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 3, приема се
Председател на заседанието:
/Петко Тотев/
Протокол:
/Елисавета Първанова/

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF