Новини

Заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 20.03.2013 г., София
21 март 2013

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 3 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 20.03.2013 г. в София

ПРИСЪСТВАТ: Никола Недялков, Янко Танчев, Боян Петров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Николай Петков (тел.връзка)

ОТСЪСТВАТ: Кирил Русев, Минчо Петков, Дойчин Боянов, Петко Тотев, Станимир Желязков

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2012г.
2. Правилник за категоризация на клубовете – членове на БФКА.
3. Система за класиране на клубовете за разпределение на субсидията на МФВС за 2013г.
4. Правилник за състезания по спортно катерене.
5. Актуализация на бюджета на БФКА за 2013г.
6. Общо събрание на БФКА
7. Разни

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчет за дейността на БФКА за 2012г.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема Правилник за категоризация на клубовете – членове на БФКА.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС приема система за класирането на клубовете – членове на БФКА за разпределение на субсидията от МФВС.

„За“ - 5, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет приема Правилника за провеждане на състезания по спортно катерене за 2013г.
„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет приема актуализация на бюджета на БФКА за 2013г.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет свиква Общо събрание на сдружението на 12.04.2013г., от 16ч. в залата на 5-ти етаж на Министерството на физическото възпитание и спорта, София, бул.“Васил Левски“ 75, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2012г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2012г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2013г.
5. Промени в Уставана БФКА.
6. Приемане и отпадане на клубове от членство в БФКА.
7. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
8. Избор на председател и членове на управителния съвет
9. Избор на членове на Контролния съвет.
10. Разни

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет утвърждава допълнително възнаграждение на изп.секретар в размер на 30лв. на месец.

„За“ - 5, „Въздържал се“ - 1, приема се


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF