Новини

Заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 26.02.2013 г., София
27 февруари 2013

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 26.02.2013 г.

ПРИСЪСТВАТ: Николай Петков, Никола Недялков, Янко Танчев, Дойчин Боянов, Петко Тотев, Станимир Желязков, Боян Петров, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Кирил Русев, Минчо Петков, Калин Гърбов

Дневен ред:
1. Справка за финансите на БФКА – 2012г.
2. Проекто-бюджет на БФКА за 2013г.
3. Класиране на клубовете през 2012г. във връзка с разпределение на субсидията на МФВС.
4. Система за класиране на клубовете – членове на БФКА за 2013г.
5. Информация за х.“Мальовица“
6. Разни.


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема финансов отчет на БФКА за 2012г.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава проекто-бюджет на БФКА за 2013г.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава класиране на клубовете за 2012г. за разпределение на субсидията от МФВС.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет отлага за следващото заседание приемане на система за разпределяне на субсидията на клубовете за 2013г.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет решава да се проведе среща с ръководството на БЧК и ПСС във връзка с охрана на състезания, организирани от БФКА

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет препоръчва Враца и Дряново за места за провеждане на рок-трип през 2014г.

„За“ - 8, приема сеСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF