Новини

Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове, 18-ти юни 2005 г., 10 ч., Министерство на младежта и спорта
17 май 2005ДО

ВСИЧКИ КЛУБОВЕ – ЧЛЕНОВЕ НА ФБАКПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение “Федерация на българските алпийски клубове”на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 18 юни 2005 г. (събота) от 10,00 ч. в залата на 5 етаж в Спортната палата на бул.“Васил Левски” 75, гр. София.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в Устава на ФБАК;

2.Финансов отчет за отчетния период;

3.Освобождаване на Председателя на ФБАК;

4.Избор на Председател на ФБАК;

5.Избор на нов член на Управителния съвет в случай, че избраният по реда на т. 4 Председател е досегашен член на Управителния съвет.

Легитимността на делегатите се удостоверява писмено с решение на УС на клуба с подпис на председателя и печат. Документа може да се представи предварително в офиса на ФБАК или на място при регистрацията в Общото събрание. Мандатната комисия не е упълномощена да прави изключения.

Нормата на представителство на клуб в Общото събрание е определена с Решение № 3 и Решение № 4 от заседание на Упрaвителния съвет на ФБАК на 13.04.2005 - според броя на декларираните членове на клуб - въз основа на издължения членски внос към 31.05.2005 г., и както следва: от 3 до 10 членове на клуб – 1 делегат, за всяка следваща започната десятка – по още един делегат, т.е. от 11 до 20 членове – 2 делегати, от 21 до 30 членове – 3 делегати, от 31 до 40 – 4 делегати, от 41 до 50 членове – 5 делегати и т.н.

Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум на основание член 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на ФБАК събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

Поканата е обнародвана в Държавен вестник – брой 42, 17 май 2005 г, стр.97.ПРЕДСЕДАТЕЛ:/НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ /
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF