Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК на 11-ти май 2005 г.
12 май 2005ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 5 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 11.05.2005 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Георги Димитров, Калин Гърбов, Явор Панов, Кирил Русев, Станимир ЖелязковОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Николай Панайотов, Антон Хиджов, Тодор Тодоров, Малчо Малчев

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Промяна в дневния ред на Общото събрание на ФБАК, 18.06.2005, предложение от Кирил Русев.
Приемане на план за работата на комисия “Състезателно катерене” за 2005 г.
Приемане на “Клуб за екстремни спортове – Вертикален свят – Севлиево” за член на ФБАК.
Становище по писмо с вх. № 45 / 19.04.2005 от Спортен клуб “Вертикален свят”, София.
Разни.

След разисквания по точките от дневния ред, Управителния съвет взе следнитеРЕШЕНИЯ:Управителният съвет отхвърля предложението за промяна в дневния ред на Общото събрание на ФБАК, насрочено за 18.06.2005 г.

За – 5, против – 1Управителният съвет приема План за работата на комисия “Състезателно катерене” за 2005 г.

Приема се единодушноУправителният съвет приема за член на ФБАК “Клуб за екстремни спортове – Вертикален свят – Севлиево”

Приема се единодушноВъв връзка с решение № 3, Управителният съвет решава да допълни дневния ред на Общото събрание на ФБАК, 18.06.2005 с нова точка от дневния ред - 6. Приемане на нови членове на ФБАК.

Приема се единодушно

(След консултация с адвокат решението отпада)В отговор на писмо с вх. № 45 / 19.04.2005 от Спортен клуб “Вертикален свят”, София, Управителният съвет решава да предостави: безвъзмездно – неопренови постелки – 4 бр., багажни торби – 5 бр., пластмасови бидони – 2 бр.; за временно ползване – радиостанции – 2 бр.; на преференциални цени за закупуване – 4 бр. спални чували “Салева” – цена - 250 лв. за чувал, две триместни палатки “Салева” – цена - 350 лв. за палатка.

Приема се единодушноВъв връзка с постъпилия финансов транш от Министерството на младежта и спорта, Управителният съвет решава да се изплатят старите задължения по реда, описан в Решение № 11 / Протокол № 3 от заседание на УС / 07.04.2005

Приема се единодушноУправителният съвет задължава комисия “Сигурност, екипиране и екология” да изготви до следващия Управителен съвет Правилник за реда за ползването на машините и материалите за екипиране.

Приема се единодушно

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF