Новини

Общо събрание на БФКА, 25.04.2012 г. (сряда) от 17 ч. в гр. София, Министерство на физическото възпитание и спорта, бул. "Васил Левски" 75, залата на ет. 5
26 април 2012

ПРОТОКОЛ № 3

от Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм
25.04.2012г., София


1. Отчет за дейността на БФКА и финансов отчет за 2011г.
2. Приемане на членове на БФКА.
3. Приемане на бюджет за 2012г.


Поради липса на кворум в обявения начален час – 17ч., и на основание ЗЮЛНЦ и Устава на БФКА, заседанието беше отложено с един час и за начало беше обявен 18ч.

Кирил Русев откри заседанието на ОС на БФКА. Присъстват 9 делегати.
По т.1 от дневния ред, предлага да не се чете отчета за дейността, тъй като заедно с другите документи по дневния ред е бил качен на сайта на БФКА две седмици преди заседанието на ОС. Дава думата на делегатите за въпроси и коментари. Такива няма
Кирил Русев представя финансовият отчет, който също е бил публикуван на сайта заедно с поканата за ОС.
Дора Маринова дава разяснения по отчета.
Аспарух Мачирски пита по каква система става разпределението на субсидията за клубовете.
Кирил Русев дава разяснения по системата за разпределение на субсидията от МФВС за клубовете.
Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет на БФКА за 2011г.

„За“ - 9, „Против“ - няма, „Въздържал се“ - няма, приема се

По т.2 от дневния ред Кирил Русев съобщава, че няма постъпили молби за членство в БФКА от нови клубове, така че дневния ред продължава с т.3

Запрян Хорозов пита какъв е смисълът от членуване в трите международни спортни федерации, за които се плаща този висок членски внос.
Следва дискусия за членството в трите международни спортни федерации, в които членува БФКА.

Един делегат се регистрира, с което броят на делегатите става 10.

Дора Маринова дава разяснения по предложения бюджет за 2012г.

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2012г.
„За“ - 10, „Против“ - няма, „Въздържал се“ - няма, приема се

Запрян Хорозов предлага на следващото ОС да бъде включена точка в дневния ред за размера на членския внос. Смята, че той трябва да е фиксиран на точна сума, а не както е в момента – в размер на една минимална работна заплата, тъй като тя всяка година нараства.

Кирил Русев благодари на всички за участието в работата на Общото събрание. Поради изчерпване на дневния ред закрива събранието. Общото събрание беше закрито в 18:45ч.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КИРИЛ РУСЕВ

ПРОТОКОЛ:
ДОРА МАРИНОВА
11.04.2012г.


Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 25.04.2012 г. (сряда) от 17 ч. в гр. София, Министерство на физическото възпитание и спорта, бул “Васил Левски” 75, залата на ет. 5, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА и финансов отчет за 2011г.
2. Приемане на нови членове на БФКА.
3. Приемане на бюджет на БФКА за 2012г.


ОС ще се проведе и решенията ще се вземат в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 ЗЮЛНЦ, като всеки от членовете на БФКА ще има право на един глас при вземането на решенията и следва да бъде представляван в ОС от едно лице. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Устава на Федерацията, УС на всеки клуб – член на БФКА следва да проведе свое заседание и да избере по един делегат-представител на клуба за участие в насроченото ОС. Легитимността на делегатите ще се удостоверява с писмено решение на УС на клуба, подписано от председателя на заседанието на УС и от протоколчика, и подпечатано. Документът може да се представи предварително в офиса на БФКА или на място при регистрацията в Общото събрание. Мандатната комисия не е упълномощена да прави изключения.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са публикувани в сайта на БФКА заедно с поканата за събранието.

Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF