Новини

Заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 08.12.2011 г., Спортната палата, София
09 декември 2011

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 8


ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Никола Недялков, Станимир Желязков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Боян Петро, Дора Маринова


ОТСЪСТВАТ: Минчо Петков, Петко Тотев, Дойчин Боянов


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчета на експедиция Каракорум Биг Уол 2011/2012 – първи етап.

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет задължава Николай Панайотов - ръководител на експедиция Чако, да предостави писмен отчет за провеждане на експедицията в срок до 15.12.2011г. Ръководителят на експедицията е поканен на следващото заседание на УС да представи отчета.

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава спортен календар за 2012г. на Българската федерация по катерене и алпинизъм.

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава Проект за финансиране на БФКА от МФВС за 2012г.

Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава състав на комисия „Спортно катерене“: председател – Никола Недялков, членове – Калин Гърбов, Камен Кукуров, Милен Видиновски, Васил Киров, Георги Пенев.

„За“ - 7, „Въздържал се“ - 1

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет утвърждава промени в Правилник за провеждане на състезания по спортно катерене.

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет утвърждава за 2012г. следните финансови параметри за участие в състезания по спортно катерене от календара на БФКА:
картотека – 12 лв. на състезател;
стартови такси в държавните първенства: 10 лв. - юноши и девойки; 15 лв. - мъже и жени
стартовите такси от държавните първенства се поделят между клуба – организатор и БФКА

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 8

Поради непредставяне на доклад за целесъобразността на направените разходи по време на Европейска купа по спортно катерене във Велико Търновов и разходооправдателните документи в дадения срок, Управителният съвет отхвърля искането за възстановяване на средства от страна на ТД „Трапезица 1902“, Велико Търново.

„За“ - 7, „Въздържал се“ - 1

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет утвърждава следните оправомощени техническите лица в състезанията по ски-алпинизъм за сезон 2011/2012:

- Технически делегат - Петко Тотев, Николай Диков, Янко Танчев, Васил Флоров
- Главен съдия - Петко Тотев, Николай Диков, Янко Танчев, Васил Флоров, Жеко Вътев, Тодор Тодоров, Станимир Желязков
- Трасьор - Петко Тотев, Николай Диков, Янко Танчев, Васил Флоров, Тодор Тодоров, Станимир Желязков, Стефан Петров, Тервел Тотев, Георги Радев

Приема се единодушно


ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ РУСЕВ

ПРОТОКОЛ: ДОРА МАРИНОВА


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF