Новини

Заседание на УС на БФКА, 31.10.2011г., Спортната палата, София
01 ноември 2011

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 31.10.2011 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Петко Тотев, Никола Недялков, Дойчин Боянов, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Станимир Желязков, Минчо Петков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Боян Петров


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава Антидопингови правила на БФКА.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет дава срок на комисиите до 20.11.2011г. за изработване на спортния календар на 2012г.
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет номинира следните спортисти за годишни награди на БФКА за 2011г.:
- Мартин Маровски и Дамян Чолпанов - за премиерен маршрут – тур „Минко Занковски“ (VIII-; A2+) на източната стена на Червена дяволска игла, Рила
- Ивайло Радков - за преминаване на най-трудният боулдър в България "Дънера", 8B на Бели Искър
- Радка Петкова - за 4-то място на световно първенство ледено катерене, дисциплина скорост
- Румен Нешев – първо преминавания на два от най-трудните турове в България
- Бойко Лалов – за свободно преминаване на тур „Софи“
- Емилиян Колевски – за свободно преминаване на тур „Минко Занковски“
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет изисква Георги Димитров да представи доклад за целесъобразността на извършените разходи във връзка с постъпило искане за възстановяване на разходи по време на Европейска купа по спортно катерене, 1-4.08.2011г и представи разходооправдателни документи.
„За“ - 5, „Въздържал се“ - 1, Приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава Мартин Маровски за член на комисия „алпинизъм“.
Приема се единодушно
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF