Новини

Експедиция "Серо Торе'2010", информация от Григор Вътев - участник в експедицията
04 януари 2011

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF