Новини

Заседание на Управителния съвет на Федерацията на Българските Алпийски Клубове, проведено на 09 декември 2004 г. в Спортната палата
11 декември 2004ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 8 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 09.12.2004 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Николай Панайотов, Георги Димитров, Станимир Желязков, Петко Тотев, Малчо Малчев, Кирил Русев, Калин Гърбов, Антон Хиджов, Милен Видиновски, Аделина Божилова – Дирекция “Спорт” на ММС, Николай Петков, Методи СавовОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Михаил Михайлов, Явор ПановПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:1. Приемане на финансовия отчет на експедиция Еверест’2004

2. Предложение от Методи Савов, внесено с писмо вх. № 254 / 11.11.04 - участниците в експедиция Еверест’2004 да задържат личната си екипировка.

3. Предложение от Петко Тотев и Кирил Русев- Да се разпродаде на търг

върнатата екипировка и техника от експедиция Еверест’2004.

4. Предложение от Петко Тотев- Всички финансови отчети да се предоставят на членовете УС поне една седмица по-рано от датата на Управителния съвет, на който ще се приемат.

5. Проект на Кирил Русев за ново лого на ФБАК.

6. Предложение на фирма “Бианор” за изработване на нов интернет – сайт на ФБАК.

7. Предложение от Кирил Русев за тарифи за поместване на рекламни материали в сайта на ФБАК.

8. Разни.След единодушно приемане на дневния ред и разискванията по него, Управителния съвет взе следнитеРЕШЕНИЯ1. Управителният съвет приема отчета на експедиция Еверест’2004. Да се потърси отговорност от предишния председател на ФБАК Иван Масларов за целесъобразността на изразходваните средства. Отчет - Методи Савов(Аделина Божилова напуска заседанието поради други служебни ангажименти.)2. Управителният съвет приема да се предостави личната екипировка на участниците в експедиция Еверест’2004. Решението влиза в сила след предоставяне на разписките за получаване на екипировката на членовете на експедицията.(След приключване на разискванията по тази точка Николай Петков и Методи Савов напускат заседанието.)3. Управителният съвет решава да организира благотворителен бал, на който да се разпродаде техниката, върната от експедицията – фотоапарат, видеокамера, сателитен телефон. Отговорник – Малчо Малчев.4. Управителният съвет решава да се предоставят палатките, върнати от експедиция Еверест’2004 на клубове, към които ФБАК има неуредени дългове, като се приспадне 30 % от стойността на палатките по фактурата за закупуването им.

5. Управителният съвет решава да се разпродадат спалните чували, върнати от експедиция Еверест’2004 на 50 % от стойността им по фактурата за закупуването им.6. Управителният съвет приема предложение за ново лого на ФБАК.

7. Управителният съвет приема предложението на фирма “Бианор” за изработване на нов интернет-сайт на ФБАК. Консултант по изработването на сайта от страна на ФБАК е Кирил Русев.(Антон Хиджов напуска заседанието поради други ангажименти)8. Управителният съвет приема предложените от Кирил Русев тарифи за поместване на реклами в сайта на ФБАК със забележката, че те подлежат на предоговаряне с евентуални клиенти.9. Управителният съвет приема предложението на Георги Димитров за съставяне на ново писмо до ММС с искане на подкрепа на домакинството на България на Световна и Европейска купа по състезателно катерене през 2005 г.10. Управителният съвет решава да удовлетвори молбата на клуб “Вертикален свят”, постъпила с вх. № 263 / 08.12.2004 г. в офиса на ФБАК.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF