Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК на 7-ми април 2005 г. Председателят на ФБАК Николай Панайотов подаде оставка.
08 април 2005ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 3 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 07.04.2005 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Николай Панайотов, Георги Димитров, Калин Гърбов, Антон Хиджов, Явор Панов, Петко Тотев, Кирил Русев, Тодор ТодоровОТСЪСТВАТ: Станимир Желязков, Малчо Малчев, Минко Занковски

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Разпределение на средствата от бюджет’2005 г.
Разни.

След обсъждане на предложения дневен ред, Управителния съвет решава да промени реда на двете точки от дневния ред – точка 1 остава втора за разглеждане.

След дебат в Управителния съвет относно действия на Председателя на ФБАК, предизвикан във връзка с начина на изразходване на средства за спортния календар на ФБАК, Николай Панайотов написва, а след това прочита документ, с който се иска освобождаването му от поста Председател на ФБАК поради служебни и лични ангажименти.

Николай Панайотов и Антон Хиджов напускат заседанието на Управителния съвет.След разисквания по точките от дневния ред, Управителния съвет взе следнитеРЕШЕНИЯ:1. Управителния съвет упълномощава Зам. Председателя на ФБАК Петко Тотев да представлява Федерацията до свикване на ново Общо събрание и избиране на Председател на ФБАК.Приема се единодушно2. Представляващия Председател на ФБАК упълномощава Изп. секретар да има спесимен и да оперира с банковите сметки на ФБАК.Приема се единодушно3. Управителния съвет определя лимит на Изп. секретар за теглене на средства за текущи разходи от банковите сметки в размер до 500 лв.Приема се единодушно4. Управителния съвет приема Докладна записка от Георги Димитров, с вх. № 31 / 23.03.2005 и приема да се изплатят 1308 лв. за провеждане на лагер на националния отбор по състезателно катерене за мъже и жени.Приема се единодушно5. Управителния съвет приема Докладна записка от Георги Димитров, с вх. № 40 / 07.04.2005 и приема да се изплатят 2294 лв. за обезпечаване на участието на националния отбор по състезателно катерене - мъже и жени в I кръг на Световната купа по състезателно катерене във Велико Търново, 22-24 април 2005 г.Приема се единодушно6. Управителния съвет определя Явор Панов за ръководител и треньор на националния отбор по състезателно катерене - мъже и жениза участието му в I кръг на Световната купа по състезателно катерене във Велико Търново, 22-24 април 2005 г.Приема се единодушно7. Управителния съвет приема да уважи молбата на АК “Вертикален свят” след предоставяне на проект за проявата.Приема се единодушно8. Управителния съвет приема да се изплатят 320 лв. разходи на участниците в съдийски семинар, който ще се проведе във връзка с I кръг на Световната купа по състезателно катерене във Велико Търново, 22-24 април 2005 г.Приема се единодушно9. Управителния съвет приема следното разпределение на бюджет’2005 в размер на

108 000 лв:

1. издръжка офис – 15 000 лв

2. задължение към фирмите – производителки на изкуствени стени – 42 000 лв

3. други задължения – 12 000 лв

4. комисия “Състезателно катерене” – 14 800 лв

5. комисия “Ски – алпинизъм” – 5 900 лв

6. комисия “Алпинизъм” – 5 900 лв

7. комисия “Екипиране” – 2 900 лв

10. резерв – 10 000 лвПриема се единодушно10. Управителния съвет решава да се извърши проверка на дейността от лицензиран

експерт – счетоводител за периода януари 2004 – април 2005 г.Приема се единодушно11. Управителния съвет приема изплащането на старите задължения на ФБАК да се

изплатят в следния ред:

1. Александър Пиратински – такса UIAA-2004 – 1 350 лв

2. ТД “Трапезица – 1902”, Велико Търново – такси ICC – 3 000 лв

3. Държавно първенство – състезателно катерене – 2004 – 1 300 лв

4. Тодор Тодоров – ски-алпинизъм – международни уяастия – 2004 – 2 000лв

5. Европейска купа - състезателно катерене – Словения – 2004 – 1 300 лв

6. Петко Тотев – материали за екипиране - 3 000 лвПриема се единодушноПоради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF