Новини

Българската федерация по катерене и алпинизъм обявява конкурс за длъжностите: "Треньор на национален отбор по ледено катерене", "Треньор на национален отбор по състезателно катерене", "Треньор на национален отбор по ски-алпинизъм"
13 ноември 2008БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМСОФИЯ, БУЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 75

Teл./факс: 0 2 987 17 98; тел.: 0 2 93 00 532

E-mail: office@bfka.org

Българската федерация по катерене и алпинизъм обявява конкурс за длъжностите: “Треньор на национален отбор по ледено катерене”, “Треньор на национален отбор по състезателно катерене”, “Треньор на национален отбор по ски-алпинизъм”.Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография;
Копие от диплома или сертификати за квалификация;
Визия за развитие на спортните постижения и класирания на състезателите в дадения спорт в България и света.Документи на кандидати ще се приемат в срок до 15.12.2008 г. в офиса на БФКА.Изискванията за заемане на длъжността, длъжностни права и задължения са посочени в длъжностната характеристика.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на ДЛЪЖНОСТТА “ТРЕНЬОР НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР”Треньорите на националните отбори по спортовете, администрирани от БФКА е назначено на хонорар ли­це, из­б­ра­но чрез кон­курс по до­ку­мен­ти и съ­бе­сед­ва­не. Наз­на­ча­ва се с ре­ше­ние на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на фе­де­ра­ци­я­та. Пра­во­мо­щи­я­та и задълженията му се оп­ре­де­лят от нас­то­я­ща­та длъж­нос­т­на ха­рак­те­рис­ти­ка.I. ИЗИС­К­ВА­НИЯ ЗА ЗА­Е­МА­НЕ НА ДЛЪЖ­НОСТ­ТА

1. Да притежава следните ква­ли­фи­ка­ции:

- професионална правоспособност и квалификация, което да му позволява упражняване на треньорска професия

- треньорски или състезателен опит в областта на спорта, за който кандидатства

- ползване на английски езикII. ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Представи визия за развитие на спортните постижения и класирания на състезателите в дадения спорт в България и света.

Изготвя критерии за подбор на националния отбор;

Определя състава на националния отбор по съответния спорт за спортно-състезателната година (сезон);

Изготвя тренировъчен план – програма на членовете на националния отбор за спортно – състезателната година (сезон);

Изготвя и предлага международните участия на отбора;

Изготвя график за провеждане на тренировчъните лагери на националния отбор, съобразен с участията в спортния календар на федерацията;

Провежда и ръководи тренировъчните лагери на националния отбор;

Ръководи отбора при участието му в международния спортен календар;

Отчита пред УС на федерацията на всеки три месеца хода на подготовката, резултатите от контрола на подготовката и участието в състезания;

Контролира и оказва помощ в подготовката на националните състезатели в извънлагерна обстановка;

Координира и ръководи медицинско осигуряване на националния отбор;

Всички отчети, предложения и тренировъчни планове се изготвят и предоставят на БФКА в съответствие с приетите от федерацията срокове.Длъжностната характеристика е утвърдена с решение на УС на БФКА от 12.11.2008 г.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF