Новини

Заседание на УС на БФКА, 9.01.2008 г., Спортната палата.
10 януари 2008ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 09.01.2008 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Боян Петров, Здравко Петков, Станимир Желязков, Антон Хиджов, Минчо Петков, Михаил Михайлов, Дойчин Боянов

Елисавета Първанова – председател на контролния съвет

ОТСЪСТВАТ: Никола Недялков, Бойко ЛаловПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:1. Приемане на финансов отчет за 4-то тримесечие на 2007 г.

2. Правилник за работа на комисиите към УС на БФКА.

3. Състав на комисиите.

4. Проекто – бюджет за 2008 г.

5. Клубове – членове на БФКА за 2008 г.

6. Разни.

Кирил Русев открива заседанието. По т.1 - финансовият отчет е изпратен на членовете на УС, всеки е имал достатъчно време да го разгледа.

Няма възражения по направените разходи и отчета.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема финансовия отчет за IV-то тримесечие на 2007 г.

Приема се единодушно.По т.2 от дневния ред след дискусия по различните точки от предложения Правилник за работата на комисиите, предложено е:РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема Правилник за работата на комисиите към УС.

Приема се единодушно.ПРАВИЛНИКЗа работата на комисиите в Българска федерация по катерене и алпинизъм

Чл. 1. Създаването на комисия е въз основа на чл. 23 от Устава на БФКА.

Чл. 2. Членовете на комисиите се избират за срок на мандата на УС

Чл. 3. Комисиите се състоят минимум от 3 членове.

Чл. 4. Председател на комисията се определя от УС.

Чл.5. Процедурата по сформиране на комисия се предхожда от публично оповестяване в сайта на БФКА.

Чл. 6. Кандидатура за членство в комисия се заявява лично или чрез председателя на комисията в офиса на БФКА най-късно една седмица преди датата на УС, на който ще има избор за членове на комисии.

Чл. 7. Избор на членове на комисиите.

(1) Изборът на членове на комисии става на УС на БФКА с обикновено мнозинство.

(2) В комисиите по състезателно катерене, ски-алпинизъм и ледено катерене по право се включват треньорът на националния отбор по съответния спорт.

(3) състезателите по съответния спорт имат право да излъчат представител на състезателите в комисията.

Чл. 8. Комисиите изготвят в срок до 31-ви октомври отчет за дейността, спортен календар и проекто-бюджет за следващата година, който внасят за утвърждаване от УС.

Чл. 9. Комисиите са длъжни да актуализират Правилник за провеждане на състезанията по съответния спорт в съответствие с актуализацията на съответния такъв.

Чл. 10. Комисиите изготвят окончателен бюджет за годината след подписване на договора с ДАМС за съответната година.

Чл. 12. Комисиите водят протокол от своите заседания, който се предоставя след заседанието в офиса на БФКА в срок до 7 дни.

Чл.13. Комисиите имат право да взимат решения в рамките на гласувания им бюджет.

Чл. 14. Комисията се свиква от председателя или по инициатива на 1/3 от членовете й.

По т.3 от дневния ред Антон Хиджов докладва състава на комисия “Ски-алпинизъм”Предложено е:РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет утвърждава състав на комисия “Ски-алпинизъм”: председател Антон Хиджов, членове – Николай Панайотов, Александър Шопов, Васил Флоров, Благовест Ангелов, Георги Радев, Росен Босев

Приема се единодушно.Антон Хиджов напуска заседанието поради други ангажименти.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 4УС задължава председателя на комисия “Състезателно катерене” в двуседмичен срок да докладва състава на комисията.

Приема се единодушно.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 5Управителният съвет утвърждава състава на комисия “Ледено катерене” – председател Станимир Желязков, членове – Минчо Петков, Емил Борисов, Петко Тотев, Орлин Колов, Милкана Русева.

Приема се единодушно.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 6Управителният съвет утвърждава състава на комисия “Обучение и квалификация” – председател Кирил Русев, членове – Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Николай Петков, Петко Тотев, Димитър ПавловПриема се единодушно.Николай Петков отправя молба към УС да съобщи състава на комисия “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване” след като проведе заседание на комисията следващата седмица.

Здравко Петков отправя същата молба относно състава на комисия “Алпинизъм”.По т.4 от дневния ред няма възражения по така предложения проекто-бюджет за 2008 г. БФКА започва годината с наличност 6638 лв., заложената наличност на края на годината е 9300 лв.

След подписването на договора за финансиране с ДАМС бюджетът ще бъде актуализиран.

Кирил Русев докладва за молба от изп.секретар Дора Маринова за актуализиране на заплата й.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 7Управителният съвет утвържадва заплата на изп.секретар в размер на три минимални работни заплати.

Приема се единодушно.РЕШЕНИЕ № 8Управителният съвет утвърждава проекто-бюджет на БФКА за 2008 г.Приема се единодушно.Николай Петков и Михаил Михайлов напускат заседанието поради други ангажименти.По т. 5 от дневия ред Дора Маринова докладва за клубовете, които не са заплатили членски внос за 2007 г. и по силата на чл. 26, ал.1, т. 5 от Устава на БФКА отпадат от членство във федерацията - АСК "Вертикал", Русе; КЕС "Вертикален свят", Севлиево; ДТС "Мургаш-77", София; Клуб "Чонго", София; Сдр."Вектор 3", София; ККА "На ръба", София.По т.6 от дневния ред Дора Маринова докладва за единственото подотчетно лице на федерацията – Петър Атанасов. Неотчетените пари в размер на 390 лв. са от командировка в Италия през 2003 г. Той е представил билет за пътуването. Предлага УС да зачете неотчетениете пари за дневни разходи и Петър Атанасов да отпадне като подотчетно лице на федерацията.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 9Управителният съвет приема неотчетените пари от командировката на Петър Атанасов в Италия през 2003 г. като дневни разходи за командировката.

“За” – 5 – Дойчин Боянов, Здравко Петков, Боян Петров, Минчо Петков, Кирил Русев

“Въздържал се” – Станимир Желязков

Приема сеДора Маринова предлага да се повиши тарифата за реклама в сайта на БФКА от 1200 лв. на 1500 лв. на година. Смята, че това е актуално предвид инфлацията и възможностите на спонсорите.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 10Управителният съвет утвържадва тарифа за реклама в сайта на БФКА – 1500 лв. на година.

Приема се единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF