Новини

Заседание на УС на БФКА, 14.11.2007 г., София, Спортната палата
15 ноември 2007ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 11 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 14.11.2007 г. в Спортната палатаПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Минчо Петков, Никола Недялков, Здравко Петков, Станимир Желязков, Дойчин Боянов

Ивайло Кръстев, Васил Флоров, Иван Василев – член на контролния съвет

ОТСЪСТВАТ: Антон Хиджов, Михаил Михайлов, Боян Петров, Бойко ЛаловПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Приемане на спортен календар на БФКА за 2008 г.
Проект за кандидатстване за финансиране от ДАМС за 2008 г.
Треньори на националните отбори по състезателно катерене, ски-алпинизъм и ледено катерене през 2008 г.
Правилник за работа на комисиите към БФКА.
Разни.Кирил Русев открива заседанието. По т.1 от дневния ред е предложен за утвърждаване спортен календар на БФКА за 2008 г.

Следва дискусия във връзка с постъпило предложение за домакинство на ДП – състезателно катерене от ТД «Трапезица 1902», АК «Трапезица» и АК «Еделвайс 74», Килифарево. Има постъпило предложение за домакинство и от ТД «Стратеш», Ловеч. Велико Търново ще бъде подкрепено ако се постигне съгласие относно бюджета, с който БФКА финансира състезанията.

Подлага се на гласуване двете предложения за домакинство на ДП – състезателно катерене – м/ж/ю/д в дисциплините «Трудност» и «Скорост»:- за провеждане на ДП в Ловеч:«За»-1-Никола Недялков

«Въздържал се» - 6 - Кирил Русев, Николай Петков, Здравко Петков, Дойчин Боянов, Минчо Петков

«Против» - 1- Станимир Желязков

Не се приемаРЕШЕНИЕ № 1УС решава държавното първенство по състезателно катерене за мъже, жени, юноши и девойки да се проведе във Велико Търново.«За» - 4 - Кирил Русев, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Минчо Петков

«Въздържал се» - 2 - Николай Петков, Здравко Петков

«Против» - 1 - Никола НедялковПредложено е:РЕШЕНИЕ № 2Управителният съвет приема спортен календар за 2008 г.Приема се единодушно.(Ще бъде публикуван скоро в сайта на БФКА, в панела “Календар”)По т.2 от дневния ред следва дискусия по предложения Проект за кандидатстване за финансиране от ДАМС за 2008 г. по Програма за развитие на спорта за високи постижения. Проектът е за 100 хил.лв.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет утвърждава Проект за кандидатстване за финансиране от ДАМС за 2008 г.

Приема се единодушно.По т.3 от дневния ред Кирил Русев докладва постъпилите предложения от комисиите за треньори на националните отбори – ски-алпинизъм – Васил Флоров, ледено катерене – Станимир Желязков, състезателно катерене – мъже/жени – Ивайло Кръстев, състезателно катерене – деца, юноши и девойки – Никола Недялков.

Николай Петков смята, че трява да са ясни правата и задълженията на треньорите на националните орбори. Смята, че тяхно задължение е провеждането на лагерите на отборите. Треньорите трябва да представят график за провеждане на подготовката и лагерите на националните отбори.

Ивайло Кръстев смята, че федерацията трябва да си постави цели за предстоящия сезон и въз основа на тях да бъдат изготвени адекватни на тези цели критерии за състав на отборите. БФКА трябва да обяви финансовите възможност за осигуряване на подготовката и участието на националните отбори. Треньорите ще изготвят тренировъчна програма и да проведат лагерите на националните отбори. Смята, че трябва да се даде свобода на треньора да избере състава на отбора, както и възможност да разпределя финансите за съответното състезание между членовете на отбора.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 4Треньорите на националните отбори определят състава на националните отбори и начина на разпределение на финансовите средства за проявите, в които взема участие националния отбор.

Приема се единодушно.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 5Управителният съвет утвържава треньори на националните отбори за 2008 - Станимир Желязков, състезателно катерене – мъже/жени – Ивайло Кръстев, състезателно катерене – деца, юноши и девойки – Никола Недялков.

Приема се единодушно.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 6Управителният съвет утвържава хонорар на треньорите на националните отбори в размер на 200 лв. След отчитане на състезателния сезон УС ще определи допълнителни премии при постигнати високи резултати.Приема се единодушно.Николай Петков напуска заседанието поради други ангажименти.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 7Управителният съвет възлага на треньорите на националните отбори да представят в срок до 31.11.07 критерии за състав на националния отбор за 2008 г.Приема се единодушно.По т. 4 от дневния ред Кирил Русев подлага на обсъждане внесеното от него предложение за Правилник за работата на комисиите в Българска федерация по катерене и алпинизъм:Чл. 1. Създаването на комисия е въз основа на чл. 23 от Устава на БФКА.

Чл. 2. Членовете на комисиите се избират за срок от 2 години.

Чл. 3. Комисиите се състоят максимум от 5 членове.

Чл. 4. Комисията избира председател от своите членове.

Чл. 5. Кандидатурата за членство в комисия се внася в писмен вид в офиса на БФКА най-късно една седмица преди датата на УС, на който ще има избор за членове на комисии.

Чл. 6. Избор на членове на комисиите.

(1) Изборът на членове на комисии става на УС на БФКА с обикновено мнозинство. В случай на равенство при избора се състои нов избор между членовете с равенство на първия избор.

(2) В комисиите по състезателно катерене, ски-алпинизъм и ледено катерене по право се включват треньорът на националния отбор по съответния спорт и 1 представител на състезателите.

Чл. 7. Комисиите изготвят в срок до 31-ви октомври спортен календар и проекто-бюджет за следващата година, който внасят за утвърждаване от УС.

Чл. 8. Комисиите изготвят в срок до 31-ви октомври отчет за дейността си през годината.

Чл. 9. Комисиите предлагат за утвърждаване на УС Правилник за провеждане на състезанията по състезателно катерене, ски-алпинизъм, ледено катерене в срок до 31-ви декември всяка година.

Чл. 10. Комисиите изготвят окончателен бюджет за годината след подписване на договора с ДАМС за съответната година.

Чл. 11. Комисиите получават информация за начина на разходване на средствата на комисията по отделните прояви от офиса на БФКА.

Чл. 12. Комисиите водят протокол от своите заседания, който се предоставя след заседанието в офиса на БФКА.Боян Петров е изпратил до УС писмено становище, с което подкрепя правилника със забележка по т.3 - смята, че не трябва да има ограничаване на броя на членовете на комисиите.

Николай Петков преди да напусне заседанието изрази своята подкрепа за приемане на правилника.

Никола Недялков смята, че председателите на комисии трябва да избират състава им, в противен случай може да се стигне до противопоставяне между членовете на комисията. Предлага председателите на комисиите да се избират от УС. Смята, че председатаелите на комисии трябва да са членове на УС, в противен случай и те ще трябва да идват на заседания на УС. Позовава се на Уства на БФКА, в който е записано, че правилника за работа на комисиите трябва да е приет от ОС.

Дора Маринова смята, че специално в този член на Устава – чл. 23 има недоглеждане, което трябва да се коригира при следваща промяна на Устава. Противоречието е в това, че комисиите са помощни органи и се създават от УС, а правилника за работата им се приема от ОС. Счита, че УС трябва да приема правилника за органи, които е създал в негова помощ и по негова инициатива. УС може да реши да няма комисии. Смята, че трябва да се реши това противоречие – или да се предложи на ОС да приеме поправка в Устава, с който правилника за работа на комисиите се приема от УС, или да продължи да смята това за свое право – и да приеме предложен от УС правилник.

Дойчин Боянов смята, че изборът на членове на комисиите от УС може да не е адекватен - в случай че няма специалист по съответния спорт в УС. Например ако няма ски-алпинист в УС, как ще се подберат кои кандидати да бъдат одобрени за членове на комисия “Ски-алпинизъм”.

Дора Маринова уточнява, че хората, които желаят да участват в комисията, ще бъдат указани съвсем накратко да опишат своя опит в съответния спорт и с какво биха могли да са полезни чрез членството си в комисията; смята, че в УС има достатъчно компетентни хора да направят адекватен подбор, освен това не са толкова много спортистите в нашите спортове, почти всички се познават. Смята, че е много важно хората заемайки се с една работа – в случая участие в комисия, да знаят какво се очаква от тях. Относно броя на членовете – смята, че по-малкия брой ще даде по-голяма гъвкавост в работата. Дава за пример UIAA, откъдето са взели пример за правилника, в който комисиите са ограничени до 20 човека, а става дума за управление на около 70 федерации и десетки хиляди членове.

Станимир Желязков счита, че комисиите и без правилник знаят какво трябва да вършат.

Кирил Русев подкрепя предложението за промяна в т.3 – да се смени с “минимум 3 членове”

Дойчин Боянов предлага да бъде вписан допълнителен член, в който да се задължава комисията да обявява заседанието си във форума на БФКА – както става и със заседанията на УС. Счита, че правилника трябва да се дообмисли още.Предложено е:РЕШЕНИЕ № 8Желаещите да участват в комисиите към БФКА да подадат в срок до 15.12.2007 г. в офиса кандидатури за членство в комисиите.Приема се единодушно.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 9Управителният съвет приема Правилник за работа на комисиите в БФКА.“За” – 1 – Кирил Русев

“Против” – 5 – Здравко Петков, Никола Недялков, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Минчо ПетковНе се приема.Заседанието се закрива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF