Новини

Общо събрание на Федерация на българските алпийски клубове, 9-ти юни 2007 г., Спортната палата, София.
19 юни 2007ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ

-----------------------------------------------------------------------П Р О Т О К О ЛНа 9 юни 2007 година от 10:00 ч. се проведе Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове при следнияДНЕВЕН РЕД:Приемане и освобождаване/изключване на членове на ФБАК.
Промени в Устава на ФБАК.
Приемане на бюджет на ФБАК за 2007 г.
Определяне на размера и срока за плащане на членския внос от членовете на ФБАК.
Избор на Контролен съвет на ФБАК.
Приемане на стратегия за развитие на ФБАК.

Заседанието беше открито в 10:00 ч. от председателя на Федерацията на българските алпийски клубове Кирил Русев и ръководено от Николай Петков.Председателят на ФБАК открива заседанието. Приветства делегатите на клубовете – членове на ФБАК. Дава думата на председателя на мандатната комисия Дора Маринова.

Дора Маринова докладва, че от 39 клубове – членове на ФБАК присъстват делегати от 24 клуба, има необходимия кворум и Общото събрание може да взема валидни решения.

Кирил Русев дава думата за предложения за водещ на събранието.

Дора Маринова предлага Николай Петков.

Други предложения не постъпват.

Кирил Русев подлага на гласуване предложението за председател и водещ на ОС на ФБАК да бъде Николай Петков.

Гласували: «За» - 20, «Въздържал се» - 1, предложението се приема.Николай Петков поздравява присъстващите делегати на клубовете, пожелава делова и ползотворна работа на ОС. Предлага да бъде избрана комисия по избора (преброяване).

Дора Маринова предлага комисията да е от трима човека – Дора Маринова, Любомир Младенов, Ана Пенчева.

Гласували: «За» - 22, «Въздържал се» и «Против» - няма, предложението се приема.

За председател на комисията бе избрана Дора Маринова с явно мнозинство.

Към ОС се присъединяват делегати от 5 клуба.По т.1:

Дора Маринова докладва за постъпили кандидатури от 4 клуба - Клуб по спортно и скално катерене “Варнаклайминг”, Варна; Клуб “Чонго”, София; Сдружение “Вектор 3”, София; Алпийски клуб “Трапезица 1957”, Велико Търново.

Николай Петков дава думата на представители на клубовете – кандидати за членство във ФБАК.

Камен Кукуров от клуб “Варнаклайминг” представя клуба. Основна дейност е спортното и състезателно катерене.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1

ОС на ФБАК приема за член на ФБАК КССК “Варнаклайминг”, Варна.

“За” – 25; “Въздържал се” – няма; “Против” – 2; Приема сеПетър Данов от клуб “Чонго”, София представя клуба. Освен катеренето и алпинизма клуба развива един нов за България спорт – “слаклайн” – ходене по опънато въже.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 2

ОС на ФБАК приема за член на ФБАК клуб “Чонго”, София.

“За” – 26; “Въздържал се” и “Против” – няма; Приема сеБойко Младенов от клуб “Вектор 3”, София представя клуба. Основна цел в дейността му е популяризиране на екстрмените спортове, спортното катерене, туризъм. Съобщава, че на 2-ри юли ще бъде открита катерачна стена в София, която ще се стопанисва от клуба.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3

ОС на ФБАК приема за член на ФБАК клуб “Вектор 3”, София.

“За” – 25; “Въздържал се” и “Против” – няма; Приема сеБоян Димов предствя клуб “Трапезица 1957”, Велико Търново. Целта им е развитието на алпинизма, ски-алпинизма. Имат изкачвания в Памир, готвят се за изкачване на Монблан. Същият ден (9-ти юни) организират катерачна среща “Янтра”.

Георги Петров (“Руен”, Пловдив) пита защо два клуба “Трапезица” ще има в ФБАК.

Калин Гърбов (АК ”Трапезица”, В.Търново) пояснява, че досега член на ФБАК е клуб “Трапезица”, на който е председател, но до края на 2007 г. ще го ликвидират и Боян ще продължи дейността с новия клуб.

Дора Маринова (АК “Еделвайс”, София) счита, че всички клубове, регистрирани на “Стефан Стамболов” 79 провеждат една и съща политика. Счита, че този клуб не трябва да бъде приет за член на ФБАК.

Петко Тотев смята, че казуса с двата клуба е ясен – като се прекрати единия клуб, да започне дейността на другия.

Орлин Чачановски (Асоциация “Планини и хора”, София) смята, че няма проблем няколко клуба да са регистрирани на един и същ адрес.

Георги Димитров (ТД “Трапезица 1902”, В.Търново) пояснява, че това са две отделни юридически лица, с различни ръководства. Новият клуб ще развива предимно алпинизъм и алпийски дейнсоти, докато стария – състезателното катерене.

Николай Петков (АК “Планинец”, София) пита защо тогава е било казано, че стария клуб бил замиращ.

Георги Димитров пояснява, че стария клуб (АК “Трапезица”) е класиран на 4-то място в класирането на клубовете във Велико Търново.

Петко Тотев смята, че в такъв случай ОС е било подведено. “Замиращият” клуб е действащ активно.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 4

ОС на ФБАК приема за член на ФБАК алпийски клуб “Трапезица 1957”, Велико Търново.

“За” – 11; “Въздържал се” – 9; “Против” – 7; Не се приемаГеорги Димитров - предава молба от “Българска федерация по състезателно катерене-2006” за членство във ФБАК. Смята, че има напрежение в средите по съетзателно катерене. Смята, че може да бъде разрешено чрез приемането на БФСК-2006 във ФБАК.

Кирил Русев – предложението не може да бъде гласувано, защото е в противоречие с чл. 24, ал. 2 от Устава на ФБАК - Член на ФБАК може да бъде всеки клуб, който е регистриран по чл.11 или чл. 12 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Дора Маринова прочита Чл. 14., ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта: Спортните федерации са доброволни сдружения на спортни клубове по един или сходни видове спорт, които координират развитието, практикуването и администрирането на съответния вид спорт на национално ниво на територията на страната и ги представляват пред държавата и международните спортни организации. Счита, че приемането на БФСК-2006 противоречи на ЗФВС. Докладва, че това е становището и на адвоката на ФБАК.

Николай Петков – като водещ и председател на ОС не мога да подлагам на гласуване решения, противоречащи на закона.

Георги Димитров – поканил съм г-н Захариев - юрист от ДАМС за консултант.

Г-н Захариев – Относно членството на БФСК-2006 във ФБАК – има такова право. Но трябва да предупредя, че това би поставило под въпрос лиценизрането на ФБАК и във ръзка с това не препоръчвам такова членство. Препоръчвам членство само на клубове.

Петко Тотев – Аз бих поставил на обсъждане дали не трябва да бъдат изключени клубове – членове на ФБАК, които бойкотират и саботират дейността й.

Николай Петков прави строга забележка на Георги Димитров във връзка с неприемливото му поведение по време на работата на ОС. Смята, че ОС може да възложи на УС да разгледа дейността на клубове – членове на ФБАК и да предложи за изключване клубове, които пречат на дейността й.

Огнян Харизанов (АК «Родни Балкани», Варна) – Във Варна също има два клуба, а няма проблеми в дейността им.

Николай Петков прекратява разискванията по т.1.По т.2 – Николай Петков пояснява, че за промени в Устава е необходимо мнозинство от 2/3 от делегатите.

Дора Маринова докладва на ОС предложенията на УС за промени в Устава:Първо предложение:

”ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ” да бъде заменено с “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ”

съответно навсякъде в Устава да бъде променено името на Федерацията – в Чл.1.(1) Чл.2. и т.н.Второ предложение:

Чл.1. (2) Федерацията координира развитието, практикуването и администрирането на алпийските дейности и спортове на национално ниво съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Да бъде допълнено с:

Чл.1. (2) Федерацията координира развитието, практикуването и администрирането на алпийските дейности и спортове - алпинизъм, спортно катерене, състезателно катерене, ледено катерене, ски-алпинизъм на национално ниво съобразно разпоредбите на българското законодателство.Трето предложение:

Чл.4.(1) 1. Подпомагане развитието, насърчаване и популяризиране на алпийските и планинарските дейности във всичките им форми и състезателни разновидности.

Да бъде допълнен с:

Чл.4.(1) 1. Подпомагане развитието, насърчаване и популяризиране на алпийските и планинарските дейности във всичките им форми и състезателни разновидности - алпинизъм, спортно катерене, състезателно катерене, ледено катерене, ски-алпинизъм ;Четвърто предложение е да отпадне от сегашни Устав:

Чл.11. Управителният съвет определя представителството на клубовете съобразно броя на техните индивидуални членове. В случаите, когато събранието се свиква от съда, то се провежда съобразно представителството на последното редовно проведено общо събрание.Пето предложение – да бъде вписано в Устава:

ГласуванеЧл. 16. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Вписан в съдебния регистър представител на Член на общото събрание, както и негов пълномощник нямат право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. някой от тях, негов съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които представителят или пълномощникът е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.Шесто предложение – да бъде вписан в чл. 16 нова алинея:

Чл.16. (2) В случай на отсъствие на член на Управителния съвет на три поредни негови заседания, неговото освобождаване от УС и избора на нов член на УС задължително се поставят на гласуване от следващото ОС.Седмо предложение – да отпадне:

Чл.20. (1) Председателят не може да бъде избиран за повече от два мандата последователно.Кирил Русев предлага предложението за промени в Устава да се гласуват ан-блок.

Румяна Гълъбова пита какви са мотивите за промяна на името на федерацията. Не се ли сменя много често?

Николай Петков обяснява, че е направил проучване между федерациите – членки на международната федерация. В голямото болшинсто в името им присъства “катерене” и “алпинизъм”. В малка част от имената има само “катерене” или само “алпинизъм”. Докато е бил председател, е срещал затруднение да обяснява каква е тази федерация – от клубове, а не по спорт.

Калин Гърбов предлага в името й да се включи и “ски-алпинизъм”. Счита, че е добре да се изброят всички дейности на федерацията.

Сандю Бешев (КПП “Вертикал”, Пловдив) – предлага името да бъде “Българска федерация по алпинизъм и катерене” – защото алпинизма е основоположника на всички други дейности и спортове.

Николай Петков обяснява, че при съкращаване на името абревиатурата БФКА е по-сполучлива от БФАК.

Сандю Бешев (КПП “Вертикал”, Пловдив) – приема доводите и подкрепя смяната на името на федерацията по предложението на УС.

Петя Иванова (СКАП “Планини и приключения”, Сливен) предлага името на федерацията да бъде гласувано отделно, тъй като има различни предложения за промяната на името, а останалите предложения да се гласуват ан-блок.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 5

ОС на ФБАК приема предложението за промяна на името на Федерацията на българските алпийски клубове с “Българска федерация по катерене и алпинизъм”.

“За” – 26; “Въздържал се” – 1; “Против” – 4; Приема сеПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 6

ОС приема да гласува останалите предложения за промени в Устава, предложени от УС ан-блок.

“За” – 30; “Въздържал се” – 1; “Против” – 1; Приема се

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 7

ОС на ФБАК приема предложените поправки в Устава, направени от УС на ФБАК.

“За” – 28; “Въздържал се” – 3; “Против” – 1; Приема сеПо т.3 Николай Петков дава думата на Дора Маринова да докладва как е бил изменен бюджета след приетия от ОС на ФБАК през януари.

Дора Маринова докладва за направените промени въз основа на договора за дейност между ДАМС и ФБАК. За първи път има финансиране на клубовете – членове на ФБАК от ДАМС.

Георги Димитров пита колко пари е предложила ФБАК на ТД “Трапезица 1902” за провеждане на Световната купа.

Кирил Русев отговаря, че това, което ФБАК е предложило на ТД “Трапезица 1902” е 60 000 лв., които са реалните пари, които биха могли да се отпуснат от ДАМС. Миналата година бяха дадени 32 000 лв. за Световната купа, тази година ДАМС би могло да даде не повече от 50-60000 лв. След ултимативно поставените условия от ТД “Трапезица 1902”, че ако ФБАК не осигури минимум 160 000 лв, дружеството няма да проведе състезанието, ФБАК провежда състезанието в София.

Николай Петков – ФБАК беше поставена в много тежко положение, когато ТД “Трапезица 1902” отказа да проведе Световната купа. ТД “Трапезица 1902” продължава да се проявява като агресивна страна, предлагайки да провежда прояви, без да има лиценз. Благодарение на подкрепата на ДАМС и помощта на алпийската общност в София успяхме да проведем Световната купа в София. Бюджета на ДАМС за домакинства на международни прояви тази година е много ограничен, но въпреки тази рестрикция ние бяхме подпомогнати. Мобилизира се цялата алпийска общност, представихме се отлично и аз ви благодаря на всички за подкрепата.

През цялото време на изказването на председателя и зам.председателя на ФБАК Георги Димитров прави реплики.

Николай Петков отправя забележка за отстраняване от работата на ОС на Георги Димитров.

Калин Гърбов пита как са разпределени парите по комисии – за конкретните прояви.

Никола Недялков (КЕС “Селт”, Казанлък) – парите са редуцирани, за да може да се проведат 3 състезания за купа “България”.

Николай Петков прочита вх. № 10 / 20.02.2007 г., предоставен на срещата между председателя и зам.председателя на ФБАК с председателя и зам.председателя на БФСК-2006, на която присъстваха и председателя на ТД “Трапезица 1902” и изп.секретар на ФБАК – “Проект на приходите за провеждане на кръг от световната купа по състезателно катерене в дисциплините скорост, трудност и боулдър, жени и мъже, 18-22 април 2007 година”, в която са вписани:

ФБАК – София – 166 876 лв.
“Уолтопия” ООД – 23 180 лв.
Община Велико Търново – 22 930 лв.
ТД “Трапезица-1902” Велико Търново – 20 410 лв.Николай Петков отправя официална забележка и последно предупреждение за отстраняване от работата на ОС на Георги Димитров поради опитите му да провали работата на ОС.

Г-н Захариев дава няколко пояснения във връзка с формирането на бюджета – 1. Защитата на бюджета е въз основа на проекти. 2. Трябва да се иска разрешението на ДАМС за прехвърляне на средства от едно перо в друго.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 8

ОС на ФБАК приема следния актуализиран бюджет на ФБАК за 2007 г:БЮДЖЕТ 2007

7097.25
1 Наличност на 01.01.2007 7097.25
2 ДАМС 122312.00
3 Членски внос 6000
4 Реклама и собствени приходи 44000.00
5 ДАМС - клубове 13588.00

Общо: 192997.25
ПРИХОДИ

1 Администрация 13000.00
2 Св.купа-съст.катерене - м/ж 89125.00
3 Евр.купа-съст.катерене - ю/д 10000.00
4 Състезателно катерене 30143.00
5 Ски - алпинизъм 12936.00
6 Алпинизъм, ледено катерене 14273.00
7 Екипиране 4960.00
8 Клубове 13588.00
                                           188025.00Остатък на 31.12.2007     4972.25“За” – 28; “Въздържал се” – 1; “Против” – 1; Приема се

По т.4

Кирил Русев докладва предложението на УС – членския внос да бъде 1 минимална работна заплата. Срок за плащане – до 31-ви март. След тази дата до края на годината членския внос да се заплаща с 20 % увеличение.

Николай Петков пояснява, че идеята за 20-% то увеличение е по аналгия със системата на заплащане на членския внос към международната федерация. Предлага да се гласува първо размера, а после срока за заплащане на членския внос.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 9

Годишният членски внос в ФБАК е в размер на 1 минимална работна заплата.

“За” – 27; “Въздържал се” – 2; “Против” – 2; Приема се

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 10

Членският внос във ФБАК се заплаща в срок до 31-март.

“За” – 23; “Въздържал се” – 4; “Против” – 2; Приема сеАни Пенчева (ТД “Витоша”, София) смята, че се издребнява в момнета с тези сметки и срокове. Смята, че не трябва да се лишават състезателите от участие в състезания – ако клуба им отпадне.

Иван Василев – (ТД “Веслец”, Враца) – предлага увеличението за неплащане на членски внос в срок до 31-ви март да се увеличава пропорционално – на всеки 3 месеца с 10 %.

Николай Петков подлага на гласуване двете предложение за заплащане на членски внос след 31-ви март на текущата година.

По първото предложение: След 31-ви март до края на годината членския внос да се заплаща с 20 % увеличение.

“За” – 11; “Въздържал се” – 7; “Против” – 10; Не се приема

По второто предложение: След 31-ви март до края на годината членския внос да се заплаща с по 10 % увеличение на всеки 3 месеца.

“За” – 8; “Въздържал се” – 12; “Против” – 9; Не се приемаПетя Иванова предлага да има встъпителна такса за членство във ФБАК.

Любомир Младенов (СК “Вертикален свят”, София) – смята, че не е приемливо да има встъпителен членски внос за приемане във ФБАК.

Николай Петков смята, че тези промени трябва да се отразят в Устава и предлага ОС да се върне на т.2 от дневния ред.

Гласуване - “За” – 18; “Въздържал се” – 4; “Против” – 3; Приема се

Кирил Русев пояснява, че “неплащане на членски внос една календарна година” (Чл.26, ал.1, т.5) означава, че ако не си си платил в срока, даден от ОС, отпадаш. В срока, даден за плащане на членски внос, се заплаща членския внос за годината. Предлага да отпадне текста “проведено на първото заседание за годината” от чл. 26, ал.2, и с това се решава въпроса с отпадането в срока, даден от ОС.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 11Чл.26. (2) Отпадането поради невнасяне установения членски внос се констатира с решение на управителния съвет, проведено на първото заседание за годината, което може да бъде обжалвано пред общото събрание.

Да бъде заменено с:

Чл.26. (2) Отпадането поради невнасяне установения членски внос се констатира с решение на управителния съвет, което може да бъде обжалвано пред общото събрание.

“За” – 23; “Въздържал се” – 4; “Против” – 2; Приема се

Георги Димитров – след като това ОС и този УС няма да разглеждат провеждането на Световната купа и Европейската купа, напускам заседанието.

Георги Димитров напуска заседанието.По т.5

Николай Петков предлага за член на Контролния съвет Елисавета Първанова.

Кирил Русев предлага д-р Любомир Младенов.

Митко Попов предлага Орлин Чачановски.

Георги Петров предлага Иван Василев.

Д-р Младенов си прави отвод.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 12ОС на ФБАК избира за член на контролния съвет на ФБАК Елисавета Първанова.

“За” – 21; “Въздържал се” – 1; “Против” – няма; Приема сеПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 13ОС на ФБАК избира за член на контролния съвет на ФБАК Орлин Чачановски.

“За” – 22; “Въздържал се” – няма; “Против” – няма; Приема сеПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 14ОС на ФБАК избира за член на контролния съвет на ФБАК Иван Василев.

“За” – 23; “Въздържал се” – няма; “Против” – няма; Приема сеДелегатите на ОС гласуват тайно за избор на председател на контролния съвет. След преброяване на бюлетините председателят на комисията по избора обявява резултата: От 23 бюлетини 21 са валидни, 2 са невалидни. Елисавета Първанова събира 12 гласа, Иван Василев – 5 гласа, Орлин Чачановски – 4 гласа.По т.6 от дневния ред председателят на ФБАК съобщава, че УС все още няма готовност за предложение, затова предлага да отпадне от дневния ред.Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/НИКОЛАЙ ПЕТКОВ/
ПРОТОКОЛ:

/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF