Новини

Заседание на УС на ФБАК, 15.03.07, Спортната палата.
16 март 2007ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 3 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 15.03.2007 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Михаил Михайлов, Боян Петров, Никола Недялков, Станимир Желязков, Минчо Петков, Здравко Петков

Ивайло Кръстев, Петър Атанасов

ОТСЪСТВАТ: Антон Хиджов, Дойчин Боянов, Бойко Лалов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Световна купа – Боулдър, 20-21.04.2007, София.
Бюджет 2007.
Банкови сметки открити за подпомагане семействата на тримата загинали на Матерхорн.
Кандидатури за стопанисване на стени – “Варнаклайминг”, Варна, “Железни пръсти”, София; “Млад дихател”, София; “Селт”, Казанлък; “Родни Балкани”, Варна; “Железник”, Ст.Загора; КПП “Вертикал”, Пловдив; “Мусала”, София; АТК “Казанлък”
Кандидатура на клуб “Варна клайминг”, Варна и клуб “Чонго”, София за членство във ФБАК.
Делегат на ОС на БТС – 30-31 март.
Разни.

Кирил Русев открива заседанието.

По т.1 Николай Петков дава разяснения по свършеното до момента. Получено е разрешение от община София за провеждане на състезанието пред Паметника на съветската армия, очакваме от ДАМС финансова подкрепа на проявата. Поради напредналото време трябва много бързо да се контактува с потенциалните участници. Да се изпратят покани до всички федерации. Да се стартира медийно отразяване. Предлага да се назначи един човек на хонорар за 1 месец, който да се занимава изключително с организацията на състезанието. Трябва да се влезе в контакт с клубовете, да се потърси тяхната помощ и съдействие. Трябва да се набави остатъка от наградния фонд и бюджета на състезанието.

Дора Маринова подчертава важността да се избере технически директор на състезанието.

Михаил Михайлов предлага няколко кандидатури – Явор Панов, Руслан Вакрилов, Огнян Гъдуларов, Дойчин Боянов.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет решава да назначи организационен директор на Световната купа за 1 месец с хонорар 500 лв. Приема се единодушно.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет избира организационен комите за провеждане на Световна купа по спортно катерене – Кирил Русев, Николай Петков, Минчо Петков, Бойко Лалов, Михаил Михайлов, Дора Маринова.

Приема се единодушно.Кирил Русев отправя питане към комисията по състезателно катерене за критериите за определяне на националния отбор за 2007 г.

Ивайло Кръстев отговаря, че единствения критерии ще бъде подготовката на състезателите. В началото на април ще се проведе селективен лагер за определяне на състава на отбора. Критериите за определяне на нац.отбор ще бъдат изпратени в офиса на ФБАК в следващите няколко дни.

По т.2 Дора Маринова докладва за предварително одобрения бюджет на ФБАК за 2007 г. от ДАМС в размер на 68 500 лв. Предстои да бъде подписан договора.

По т.3 Дора Маринова докладва за останалата наличност в банковите сметки, открити за набиране на средства за подпомагане семействата на тримата загинали на Матерхорн. В двете сметки бяха събрани 15 803 лв. и 1390 евро. След заплащането на разходите в размер на 13 136 лв. и банкови такси, остават 2628 лв. и 1390 евро. Получена е декларация от родителите на тримата загинали остатъка от събраните пари да бъде разходван по усмотрение на УС на ФБАК.

Боян Петров предоставя информация за направените разходи от него в Швейцария и разходите в България за получаване на урните. Общо възлизат на 700 лв.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет решава да се покрият разноските на Боян Петров по престоя му в Швейцария в размер на 700 лв.

“За” – 7, “Въздържал се” – 1 – Кирил Русев

Боян Петров предлага останалите средства да се използват за застраховки на пътуващите в чужбина алпинисти.

Николай Петков предлага с останалите средства да се образува фонд за аварийни ситуации. Да се проучи възможността да бъде отделен този фонд от счетоводството на ФБАК.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет решава с останалите средства от даренията в помощ на семействата на загиналите алпинисти да се образува фонд за аварийни ситуации

Приема се единодушно.Боян Петров и Петър Атанасов напускат заседанието.

По т.4 от дневния ред след дискусия е предложеноРЕШЕНИЕ № 5

ФБАК решава да предостави две изкуствени катерачни стени в размер по 38 кв.м. за стопанисване от клуб “Селт”, Казанлък и клуб “Железни пръсти”, София.

Приема се единодушно.По т.5 от дневния ред

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет на ФБАК ще предложи на следващото Общо събрание за приемане за членове на ФБАК клуб “Варнаклайминг”, Варна и клуб “Чонго”, София.

Приема се единодушно.По т. 6 от дневния ред

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет избира за делегат на ОС на БТС Дора Маринова

Приема се единодушно.По т.7 от дневния ред

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет упълномощава Кирил Русев да подпише договор за спонсорство с ф-ма “Алпи”.

Приема се единодушно.Николай Петков предлага да бъде учреден почетен знак за заслуги в алпинизма, с който да се награждават при тържествени случаи и юбилей заслужили деятели и ветерани.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет решава да бъде учреден почетен знак за заслуги в алпинизма, с който да се награждават при тържествени случаи и юбилей заслужили деятели и ветерани.

Приема се единодушно.Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF