Новини

Държавно първенство по ледено катерене, 23-25.02.2007 г., х. "Скакавица", Рила.
19 февруари 2007


Ф Е Д Е Р А Ц И Я Н А Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е А Л П И Й С К И К Л У Б О В Е

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ЛЕДЕНО КАТЕРЕНЕ

23-25 февруари 2007 г.

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Първенството ще се проведе в района на хижа "Скакавица", Рила на 23-25 февруари 2007 г. по следната програма:

23-ти февруари 2007 г. (петък)

до 20:00 ч. - пристигане и настаняване

20:30 ч. - техническа конференция

24-ти февруари 2007 г. (събота)

09:00 ч. - квалификации

25-ти февруари 2007 г. (неделя)

10:00 ч. - финали

15:00 ч. - награждаване и закриване на състезанието

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В състезанието по ледено катерене могат да участват всички състезатели, които отговарят на следните условия:

- да имат предсъстезателен медицински преглед

- да са застраховани за най-малко 1000 лева

- да имат "Планинска застраховка"

Съдия-откриватели - Ивайло Радков, Михаил Станчев, Петков Тотев

ІІІ. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ.

ФБАК обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.

Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.

Настаняването ще бъде в хижа "Скакавица". Цена на нощувката - от 6 до 8 лв.

Стартова такса - 5 /пет/ лв. за състезатели - членове на ФБАК (членски внос за 2007 г.); 10 /десет/ лв. за състезатели, нечленуващи в ФБАК

ІV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ.

Класирането е индивидуално, дисциплини "Трудност" и "Скорост", категории - мъже и жени. Наградите са материални.

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост организаторите си запазват право на промени. Информация за стартовете и маршрутите ще бъде дадена на техническата конференция.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF