Новини

Общо събрание на ФБАК, 13.01.07 - финансов отчет на приходите и разходите на ФБАК за 2006 година
05 януари 2007


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF