Новини

Федерацията на българските алпийски клубове организира курс за инструктори - начално обучение по катерене и алпинизъм.
13 октомври 2006С Ъ О Б Щ Е Н И ЕФедерацията на българските алпийски клубове, комисията по алпинизъм организират курс за инструктори – начално обучение по катерене и алпинизъм от 15-ти до 19-ти ноември 2006 г. в гр.Враца.1. Курсът ще се проведе съгласно Наредба на ФБАК за организация и провеждане на курсове за инструктори по алпинизъм.

2. Таксата за курса е за сметка на участниците или техните клубове.

Таксата за времето на курса е в размер на 100 лв. Всеки курсист заплаща престоя си в гр.Враца. Има възможност за осигуряване на нощувки в “Алпийски дом” “Вратцата”– след предварителна заявка.

3. Условия за участие:

- кандидатите за инструктори по алпинизъм трябва представят молба за включване в курса и препоръка от Председателя (Секретаря) на клуба, в който членуват.

- да са с платен членски внос към ФБАК за 2006 г.

- да са застраховани за минимум 1000 лв. и да имат медицински преглед за удостоверяване възможността им да спортуват.

- да са активни алпинисти през последните 5 години и да се чувстват уверено на скала.

- катерят най-малко 5 UIАА категория на трудност (по три различни маршрута)

- имат опит, придобит на значителен брой маршрути, типични за терените на нашите планини

- имат опит с боравенето с въже, възли, движение в свръзка, осигуряване, сигурност и спасяване

- имат познания за ориентиране в планините, климат, метеорологични условия, навигация и първа помощ.

- да притежават способности да водят хора в разнообразните терени в планини, независимо от техните особености.

- избират маршрутите в зависимост от възможностите на участниците в проявата за движение по скални и смесени терени, включително и слизане от тях.

- познават и реагират адекватно на планинските опасности.

4. Всеки участник в курса трябва да има необходимата алпийска екипировка и инвентар.

5. Участниците в курса трябва да се явят в 10 ч. на 15-ти ноември 2006 г. пред Алпийски дом, Враца.В края на курса ще бъде проведен изпит пред комисия. Успешно издържалите изпита ще получат Диплом - удостоверение от ФБАК .Заявки за участие: Офиса на ФБАК. Таксата за курса се плаща при подаването на молбата. Ако заявката се подава по електронната поща, парите трябва да се преведат по банков път. Краен срок за подаване на заявките 03.11.2006 г.Важно: Курсът ще се проведе при заявени минимум 8 курсисти. Комисията по алпинизъм ще разгледа молбите и ще реши кои от кандидатите да включи в курса.Председател Комисия “Алпинизъм” при ФБАК:/Станимир Желязков/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF