Новини

Заседание на УС на ФБАК, 12.09.2006 г., Спортната палата.
13 септември 2006ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 12.09.2006 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Петко Тотев, Станимир Желязков, Тодор Тодоров, Георги Димитров, Малчо Малчев, Калин Гърбов

Милен Видиновски

ОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Валери Баровски, Антон Хиджов, Явор Панов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Републикански летен алпийски сбор и Международна катерачна среща във Враца.

2. Финансово състояние на ФБАК.

3. Молба до УС от АК “Планинец”, София

4. Предложение за спонсорство на ФБАК от ф-ма “Пик 3000”

5. Разни

Кирил Русев открива заседанието.

По т.1 Петко Тотев дава информация за хода на организацията на Републикански летен алпийски сбор и Международна катерачна среща във Враца. Проведени са срещи с ръководството на община Враца, ТД «Веслец», Кабелна телевизия – Враца, Младежки дом, Алпийски дом. За съжаление поканеният от ФБАК руски алпинист Павел Шабалин няма да може да присъства на срещата поради заболяване и лечение в болница.

По т.2 Кирил Русев докладва информация за финансовото състояние на ФБАК. До момента ДАМС регулярно превеждат парите по договора за дейност и всички плащания се извършват по приетия бюджет.

Петко Тотев докладва за преразход на комисия “Екипиране” в размер на 136.77 лв. и предлага УС да приеме този преразход.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема преразхода на комисия “Екипиране” в размер на 136.77 лв.

Приема се единодушноПо т.3 Кирил Русев подлага на обсъждане молбата на АК “Планинец” за финансова подкрепа на курс за начално обучение по алпинизъм - за закупуване на екипировка и оборудване, и за екипиране на учебен обект в района на Мальовица.

Станимир Желязков информира за решението на комисия “Екипиране” да подпомогне екипирането на учебен обект с материали за екипиране. Относно молбата за финансова подкрепа на курса за начално обучение – за закупуване на екипировка и оборудване смята, че ФБАК трябва да закупи инвентар, който да предоставя на клубвете, които организират курсове.

Георги Димитров смята, че ако се закупи екипировка, тя трябва да се използва само за курсове, организирани от федерацията.

Малчо Малчев смята, че екипировка не трябва да се раздава за ползване на клубовете – практиката е показала, че екипировката се губи, поврежда вследствие главно на небрежност от страна на ползващите.

Петко Тотев счита, че може да се разчита на АК “Планинец” – и по отношение на начина на екипиране, и по отношение на отчетността.

Тодор Тодоров смята, че трябва да се попита клуба за какво точно са поисканите средства за екипиране. Трябва да се координира с тях какви материали са им необходими.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 2УС не може да удовлетвори молбата на АК “Планинец” за финансва подкрепа за провеждане на курс за начално обучение по алпинизъм. В бюджета на ФБАК за 2006 г. не са предвидени средства за такъв вид разходи. ФБАК ще подпомогне клуба с материали за екипиране на учебен обект в района на Мальовица, след допълнително уточнение на нужните материали.

“За” – 6

“Против” – 1 – Тодор ТодоровПо т.4 Петко Тотев съобщава за намерение на ф-ма “Пик 3000” да сключи договор за спонсорство с ФБАК. Не е готов още с конкретно предложение.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3Ф-ма “Пик 3000” да изготви проекто-договор за спонсорство и да го предостави на ФБАК за обсъждане.

Приема се единодушноПо т.5 – Разни Кирил Русев дава думата на Малчо Малчев да докладва за неговото участие в извънредно общо събрание на Международния съвет по състезателно катерене във Франкфурт на 15.07.06.

Малчо Малчев докладва за работата на събранието, взетите решения, предложенията за преструктуриране на UIAA, позицията на ICC относно възможните промени.

Кирил Русев предлага да се проведе заседание на УС специално посветено на предстоящата Генерална асамблея на UIAA в Банф, Канада, и позицията на ФБАК по преструктурирането й.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 4

Следващото заседание на УС ще е на 26.09.06 г. и на него ще се вземе решение относно позицията на ФБАК по предложенията за преструктуриране на UIAA.

Приема се единодушноКирил Русев докладва за писмо до УС от Георги Черноземски – ръководител на групата, участвала в ежегодното изкачване на вр.Арарат. На един от 4-мата участници в групата – Саркис Карагьозян е било отказано да бъде включен в изкачването, въпреки че е изпратен като представител на България и ФБАК. В знак на протест останалите трима българи отказват да се включат в експедицията.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 5

Да се изпрати писмо до Турската федерация по алпинизъм с искане за обяснение по случая.

Приема се единодушноПоради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF