Новини

Общо събрание на членовете на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 29.03.2024 г., гр. София
01 април 2024

Препис - извлечение 

от

Протокол № 6 / 2024 г.

от заседание на Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм
29.03.2024 г., София


Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2023 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2023 г. 
3. Доклад на Контролния съвет. 
4. Бюджет на БФКА за 2024 г.  
5. Програма за развитие на спорта 2024 – 2028 г. 
6. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
7. Избор на председател и членове на управителния съвет.
8. Освобождаване на досегашните председател и членове на контролния съвет.
9. Избор на председател и членове на контролния съвет.

Обявено начало: 16 ч. Присъстват 7 представители на клубовете-членове на БФКА. Поради липса на кворум от 1/3 от членовете на БФКА, които са 27, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА общото събрание се отлага с един час.

Заседанието беше открито в 17:00 ч. с 15 присъстващи представители на клубове - членове на БФКА: СК „42“ – София, АК „Трапезица 1957“ – Велико Търново, АК „Железник“ - Стара Загора, САК „Сини камъни“ – Сливен, КА „НСА“ – София, СКККАТ „Тангра-Ямбол“, Ямбол, СК „АлПиринСки“ – Банско, СК „Чудните скали“, Варна, КАК „Тренелариум“ – София, КСКЕС „Алтиус спорт“ – София, АК „Планинец“ - София, АК „Пловдив“ – Пловдив, КССК „Варнаклайминг“ – Варна, АК „Млад дихател“, София, КЕС „Селт“ – Казанлък. Присъстват и други 4-ма членове на клубове.


РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността на БФКА за 2023 г.

“За” – 16,
„Против“ – 1
„Въздържал се“ - няма
Приема се


РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема годишен финансов отчет на БФКА за 2023 г.

“За” – 15,
„Против“ – 1
„Въздържал се“ - няма
Приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема доклад на Контролния съвет на БФКА за 2023 г.

“За” – 16,
„Против“ - няма
„Въздържал се“ - 1
Приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2024 г.

“За” – 15,
„Против“ – 1
„Въздържал се“ - 1
Приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание приема Програма за развитие на спорта 2024 – 2028 г. 

“За” – 16,
„Против“ – няма
„Въздържал се“ - няма
Приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание освобождава досегашните председател и членове на управителния съвет

“За” – 18,
„Против“ – няма
„Въздържал се“ - няма
Приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание решава управителния съвет да е от общо 11 членове.

“За” – 14,
„Против“ – 1
„Въздържал се“ - 3
Приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание ще гласува явно за председател на управителния съвет на БФКА.

“За” – 13,
„Против“ – 0
„Въздържал се“ - 5
Приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание избира Петко Тотев за председател на управителния съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм.

“За” – 14,
„Против“ – 0
„Въздържал се“ - 4
Приема се

Следва процедура за избор на 10 членoвe на управителния съвет на БФКА. Общо постъпили кандидатури – 13, отпечатват се бюлетини с 13 имена по реда на постъпване на предложението, раздават се по списък на присъстващите представители.

Полученият резултат на кандидатите е (по реда в бюлетината, който е според постъпилите предложения):
Дора Маринова - 12 гласа
Николай Петков - 15 гласа
Васил Киров - 13 гласа
Калин Гърбов - 13 гласа
Никола Недялков - 7 гласа
Станимир Желязков - 13 гласа
Юлия Керемедчиева – 14 гласа
Деница Мирчева – 12 гласа
Росен Рафаилов – 11 гласа
Петя Колчева – 8 гласа
Ивайло Анастасов – 8 гласа
Никола Калистрин – 7 гласа
Мартин Пенков – 13 гласа

Избрани са следните 9 членове на управителния съвет на БФКА:
Дора Маринова
Николай Петков
Васил Киров
Калин Гърбов
Станимир Желязков
Юлия Керемедчиева
Деница Мирчева
Росен Рафаилов
Мартин Пенков

Поради равенство в получените гласове на следващите двама кандидадти – по 8 гласа за Петя Колчева и Ивайло Анастасов, се налага да се проведе допълнителен избор за 1 член на управителния съвет.

Процедура за избор на 1 член на управителния съвет на БФКА. Бюлетината е с 2 кандидати, подредени по номера по реда на постъпване.

След гласуването и преброяване на бюлетините Елисавета Първанова обявява резултата: 17 валидни бюлетини, 1 невалидна, преброените гласове са:
Петя Колчева – 7 гласа
Ивайло Анастасов – 10 гласа

Избран е член на управителния съвет на БФКА:
Ивайло Анастасов


РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание освобождава досегашните председател и членове на контролния съвет
“За” – 18, единодушно
Приема се


РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание избира контролен съвет в състав: Елисавета Първанова – председател, членове – Мария Георгиева и Деян Петков.

“За” – 16,
„Против“ – 1
„Въздържал се“ - 1
Приема се


 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF