Новини

Общо събрание на членовете на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 29.03.2024 г., гр. София
13 март 2024

ДО
КЛУБОВЕТЕ – ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БФКА свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 29.03.2024 г. от 16 ч. в гр. София, бул. “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността на БФКА през 2023 г. (pdf)
2. Финансов отчет на БФКА за 2023 г. (pdf), справка (pdf)
3. Доклад на Контролния съвет. (pdf)
4. Бюджет на БФКА за 2024 г.  (pdf)
5. Програма за развитие на спорта 2024 – 2028 г.  (pdf)
6. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
7. Избор на председател и членове на управителния съвет.
8. Освобождаване на досегашните председател и членове на контролния съвет.
9. Избор на председател и членове на контролния съвет.
Всеки от членовете на БФКА има право на един глас при вземането на решенията и следва да бъде представляван в ОС от едно лице. Съгласно Устава на Федерацията, членовете на сдружението участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица (представя се пълномощно).

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са публикувани на интернет страницата на БФКА на 13-ти март 2024 г.
Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.С УВАЖЕНИЕ,


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ПЕТКО ТОТЕВ/ 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF