Новини

Общо събрание на членовете на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 05.01.2024 г., гр. София
06 януари 2024

Препис - извлечение
от
Протокол № 1 / 2024 г.

от заседание на Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 05.01.2024 г., София

Дневен ред:

1. Утвърждаване на информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2023 г.

В обявения за начало час - 16 ч. присъстват 1 (един) редовен делегат, представител на АК „Трапезица – 1957“, Велико Търново. Поради липса на кворум от 1/3 от членовете на БФКА, които са 27, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА общото събрание се отлага с един час.

Заседанието започва в 17:00 ч.
Присъстващи делегати - представители на клубове - членове на БФКА са 6: АК „Трапезица – 1957“, Велико Търново, КАК „Тренелариум“, София, СК „Вертикален свят“, София, СК КСКЕС „Алтиус спорт“, София, АК „Млад дихател“, София, „АлПиринСки“, Банско (чрез пълномощно).
Присъстват и трима други човека от клубове – членове на БФКА.


РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание утвърждава информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2023 г.

“За” – 6, единодушно
Приема се

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПЕТКО ТОТЕВ/ПРОТОКОЛ:
/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF