Новини

Общо събрание на членовете на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 05.01.2024 г., гр. София
14 декември 2023

ДО
КЛУБОВЕТЕ – ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БФКА свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 05.01.2024 г. от 16 ч. в гр. София, бул. “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2023 г.


Всеки от членовете на БФКА има право на един глас при вземането на решенията и следва да бъде представляван в ОС от едно лице. Съгласно Устава на Федерацията, членовете на сдружението участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица (представя се пълномощно).

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са публикувани на интернет страницата на БФКА на 14-ти декември 2023 г.

Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.С УВАЖЕНИЕ,


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ПЕТКО ТОТЕВ/ 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF