Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 16.02.2023 г., София
17 февруари 2023

Препис-извлечение
от
Протокол № 3 / 2022 г.

от заседание на Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм
16.02.2023 г., София

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2022 г.
2. Годишен финансов отчет на БФКА за 2022 г.
3. Доклад на Контролния съвет на БФКА.
4. Утвърждаване на информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2022 г.
5. Бюджет на БФКА за 2023 г.
6. Освобождаване на членове на управителния съвет.
7. Избор на членове на управителния съвет.

В обявения за начало час - 16 ч. присъстват 4 (четири) редовни делегати, представители на КЕС „Селт“, Казанлък, КАК „Тренелариум“, София, СК „Чудните скали“, Варна, СК „Вертикален свят“, София. Поради липса на кворум от 1/3 от членовете на БФКА, които са 29, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА общото събрание се отлага с един час.

Заседанието започва в 17:00 ч.

Присъстващи делегати - представители на клубове - членове на БФКА са 9: КЕС „Селт“, Казанлък, КАК „Тренелариум“, София, СК „Чудните скали“, Варна, СК „Вертикален свят“, София, СК „АлПиринСки“, Банско, КСКЕС „Алтиус спорт“, София, АК „Планинец“, София, АК „Железник“, Стара Загора, АК „Пловдив“, Пловдив.


РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността на БФКА за 2022 г.

“За” – 9, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема годишен финансов отчет на БФКА за 2022 г.

“За” – 9, единодушно
Приема се
РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема доклад на Контролния съвет на БФКА за 2022 г.

“За” – 9, единодушно
Приема се


РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание утвърждава информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2022 г.

“За” – 9, единодушно
Приема се


РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2023 г.

“За” – 7, „Против“ – 1, „Въздържал се“ – няма
Приема се


РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание освобождава Снежана Михайлова като член на управителния съвет на БФКА.

“За” – 1, „Против“ – 4, „Въздържал се“ – 4
Не се приема

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание освобождава Никола Недялков като член на управителния съвет на БФКА.

“За” – 0, „Против“ – 6, „Въздържал се“ – 3
Не се приема  

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF