Новини

Заседание на УС на БФКА, 31.01.2023 г.
01 февруари 2023

Препис - извлечение
от
Протокол № 2

от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 31.01.2023 г.

Присъстват: Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков

Отсъстват: Снежана Михайлова, Дойчин Боянов, Васил Киров, Калин ГърбовРЕШЕНИЕ N 1

УС приема oтчет за дейността на БФКА за 2022 г.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ N 2

УС приема годишен финансов отчет на БФКА и справка за 2022 г.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ N 3

УС приема годишен отчет за целевото разходване на средствата по договор с ММС № 36-00-87 / 31.03.2022 г.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ N 4

УС приема проекто-бюджет на БФКА за 2023 г.
"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ N 5

УС приема информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2022 г. съгласно Приложение 2 към Раздел V, т.4 на Програма за развитие на спортните клубове за 2023 г.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ N 6

Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БФКА свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 16.02.2023 г. от 16 ч. в гр. София, бул. “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2022 г.
2. Годишен финансов отчет на БФКА за 2022 г.
3. Доклад на Контролния съвет на БФКА.
4. Утвърждаване на информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2022 г.
5. Бюджет на БФКА за 2023 г.
6. Освобождаване на членове на управителния съвет.
7. Избор на членове на управителния съвет.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ N 7

УС утвърждава допълнителни състезания от ДСК през 2023 г. за включване в системата за оценка на клубовете.

"За" - Петко Тотев, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков
„Въздържал се“ - Николай Петков
приема се

РЕШЕНИЕ N 8

УС възлага на треньорите на националния отбор по спортно катерене да изготвят критерии за подбор на състав на националния отбор за 2024 г.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ N 9

УС констатира отпадане от членство в БФКА на СК „Климбо“, гр. София поради липса на юридическа регистрация.

"За" - Петко Тотев, Николай Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF