Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 09.03.2006 г.
10 март 2006ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 3 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 09.03.2006 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Тодор Тодоров, Калин Гърбов, Петко Тотев, Антон Хиджов, Явор Панов, Станимир Желязков

Росен Босев, Тихомир Димитров, Емилиян Колевски, Михаил Станчев

ОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Малчо Малчев, Валери Баровски, Георги Димитров

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на финансов отчет на ФБАК за 2005 г.
Разни.Кирил Русев открива заседанието. По т.1 дава думата на Дора Маринова да разясни финансовия отчет, изготвен от счетоводителите на ФБАК.

Дора Маринова докладва подробности по финансовия отчет. ФБАК приключва 2005 г. с наличност 5 593 лв. и материални активи на стойност 202 887 лв. Подотчетните лица на ФБАК са двама – Николай Диков с 800 лв. и Петър Атанасов с 397 лв.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет приема финансовия отчет на ФБАК за 2005 г.

Приема се единодушно

Дора Маринова докладва за постъпили молби от два клуба за членство в ФБАК. Документите им са редовни.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 2Управителният съвет ще предложи на Общото събрание да приеме за член на ФБАК Клуб по алпинизъм “Христо Христов”, Смолян и Клуб по катерене и алпинизъм “На ръба”, София за член на ФБАК.

Приема се единодушноКирил Русев дава думата на Станимир Желязков да даде информация за участието на националния отбор по ледено катерене в стартовете за Световната купа в Саас Фе, Швейцария и Бущени, Румъния.

Станимир Желязков дава добра оценка за представянето на отбора. Подчертава липсата на ледена кула като голям проблем в подготовката за състезанията.

Росен Босев дава информация за участието на националния отбор по ски-алпинизъм в старт за Световната купа в Чима д’Аста и в Световното първенство в Кунео, Италия.

Кирил Русев дава предложение за избор на мандатна комисия за предсточщето Общо събрание на ФБАК.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3

УС избира мандатна комисия за Общо събрание на ФБАК на 01.04.2006 г. в състав: Петко Тотев, Калин Гърбов, Дора Маринова.

Приема се единодушноПетко Тотев се обръща към УС с молба за покриване на разходи във връзка с екипиране на катерачни маршрути. Докладва за одобрен проект за екипиране на обект Дивдядово.

Калин Гърбов докладва за предстоящ лагер на разширения състав на националния отбор по състезателно катерене, част от подготовката за Световната купа по състезателно катерене във Велико Търново.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет решава да се изплатят направените разходи за материали за екипиране в размер на 895 лв и 500 лв. за лагер на нац.отбор по състезателно катерене.

Приема се единодушно

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет решава да се доизплатят направените разходи за лагер на националния отбор по ски-алпинизъм в размер на 300 лв.

Приема се единодушноПредложено е:

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет решава да се закупи генератор за нуждите на ФБАК.

Приема се единодушноПоради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF