Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 13.05.2022 г., гр. София
16 май 2022

Препис-извлечение
от
Протокол № 4 / 2022 г.

от заседание на Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм
13.05.2022 г., София

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2021 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2021 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2022 г.
5. Освобождаване на членове на управителния съвет.
6. Избор на членове на управителния съвет.

В обявения за начало час - 16 ч. присъстват 4 делегати, представители на АК „Вихрен, гр.София, КССК „Варнаклайминг“, гр.Варна, АК „Пловдив“, гр. Пловдив, КЕС „Вратица“, гр.Враца. Поради липса на кворум от 1/3 от членовете на БФКА, които са 32, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час.

Заседанието започва в 17:00 ч.

Присъстващи делегати - представители на клубове - членове на БФКА са 10: АК „Вихрен, гр.София, КССК „Варнаклайминг“, гр.Варна, АК „Пловдив“, гр. Пловдив, КЕС „Вратица“, гр.Враца, АК „Млад дихател“, гр.София, САК „Академик“, гр. София, АК „Планинец“, гр. София, КСКЕС „Алтиус спорт“, гр. София, СК „Чудните скали“, гр. Варна, КЕС „Селт“, гр. Казанлък, СК „Вертикален свят“, гр. София (със закъснение)


РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността на БФКА за 2021 г.
“За” – 11, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема годишен финансов отчет на БФКА за 2021 г.

“За” – 11, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема доклад на Контролния съвет на БФКА за 2021 г.

“За” – 11, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2022 г.

“За” – 9, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – 1
Приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание освобождава Иван Геров и Тихомир Димитров като членове на управителния съвет на БФКА.

“За” – 10, единодушно
Приема се


РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание решава броят на членовете на управителния съвет на БФКА да е от 9 членове.

“За” – 9, „Против“ – няма, „Въздържал се“ – 1
Приема сеПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПЕТКО ТОТЕВ/ПРОТОКОЛ:
/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF