Новини

Становище на Дойчин Боянов относно отвореното писмо на Председателя на ФБАК Кирил Русев от 27.01.2006 г.
02 март 2006Отговор на писмо от 27.01.2006г.Кои са основните характеристики, обуславящи алпинизма като спорт? Каква е неговата специфичност и разликата, отличаваща го от другите спортове?Значението на думичката спорт-според българския тълковен речник е: физически упражнения,игри, които развиват и укрепват организма – По своята същност алпинизма съчетава смисъла на това определение в основната си дейност, която се практикува сред природата с общо благотворно въздействие за човешкият организъм. Това значение е и фундамента на останалите видове спортни дейности - лицензирани към ДАМС. Отговорът за същността на алпинизма не е коректно да се търси само в това общо определение, още по-малко да определя неговото място сред другите спортове.Постиженията при традиционния алпинизъм не са количествено измерими и съпоставими с тези от други спортове. Мисля, че ако някой се опита да постави алпинизма в подобна редица ще унищожи завинаги привлекателността му като дейност за безкрайно усъвършенстване на личността. Въпреки това съществуват постиженията, които са проявления на екстремални физически, функционални, интелектуални и морално-волеви усилия на спортиста. Получава се, че постижения има, но състезание не е имало?( Важно е кой задава въпроса и кой му отговаря) Същите постижения са резултат от целенасочено провеждана спортна подготовка и съответно същите постижения са в най-тясна зависимост от страните на спортна подготовка, които както е известно са четири: тактическа,техническа,физическа и психологическа. По този признак алпинизма, мисля заема призово място – по значимост на комплексната спортна подготовка за своите постижения, но и това като че не е достатъчно да го определи като спорт. В този смисъл дали алпинизмът наистина не е спорт ? - или поне за хората, които не го практикуват не е спорт.

Съществената разлика при алпинизма не се явява в липсата на състезателен елемент, изкуствено моделиран както при повечето видове спорт, а в отсъствието му от групата на икономически значимите видове спорт. Това не може и по никакъв начин не намалява неговата социална и престижна функция.

Всяка уважаваща себе си страна развиваща алпинизъм ползва критерии за оценка на дейността. Факт са шампионати по алпинизъм, международни класации за постижения в алпинизма, олимпийски медали за изключителни постижения в алпинизма.

От 1787г, която специалистите определят като рождената дата на алпинизма той е заемал престижно място сред спортовете от престижно и национално значение за страните, които го развиват. Това място не е заслуга на нечие красноречиво обяснение за същността на алпинизма, а е заслуга главно на самата дейност и качествата, които тя възпитава у спортиста. Може би трябва да се обърне внимание именно на дейността за да не се стига до това срамно и дори малко обидно положение - да се търсят отговори на въпрос, който не съществува.Дойчин Боянов

София / алпинист-средно ниво/

02.03.2006г.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF