Новини

Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове, 01.04.2006 г., 10 ч., Държавна агенция за младежта и спорта, София, бул."Васил Левски" 75, залата на 5 ет.
02 март 2006ДО

ВСИЧКИ КЛУБОВЕ – ЧЛЕНОВЕ НА ФБАКПОКАНАУС на ФБАК на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 01.04.2006 г. от 10 ч. в София, Държавна агенция за младежта и спорта, бул “Васил Левски” 75, залата на ет.5, при следния дневен ред:Отчет за дейността на сдружението през 2005 г. и финансов отчет.
Приемане на бюджет за 2006 г.
Приемане на нови членове на ФБАК.
Становище на ОС относно мястото на алпинизма сред основните дейности на ФБАК и неговото финансиране.

Легитимността на делегатите се удостоверява писмено с решение на УС на клуба с подпис на председателя и печат. Документът може да се представи предварително в офиса на ФБАК или на място при регистрацията в Общото събрание. Мандатната комисия не е упълномощена да прави изключения.

Нормата на представителство на клуб в Общото събрание е определена с Решение № 1 от заседание на Упрaвителния съвет на ФБАК на 23.01.2006 - според броя на декларираните членове на клуб - въз основа на издължения членски внос към 31.12.2005 г., и както следва: 1-9 индивидуални членове – 1 делегат, 10-19 членове – 3 делегати, 20-29 членове – 4 делегати, 30-39 членове – 5 делегати и т.н.Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум на основание член 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на ФБАК събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

Поканата е обнародвана в Държавен вестник – брой 16, 21.02.2006 г, стр.179ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF