Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 19.06.2020 г.
22 юни 2020

Препис - извлечение
от
Протокол № 6 / 2020 г.

от заседание на Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм
19.06.2020 г., София

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2019 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2019 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2020 г.
5. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
6. Избор на председател и членове на управителния съвет.
7. Освобождаване на досегашните председател и членове на контролния съвет.
8. Избор на председател и членове на контролния съвет.
9. Промени в Устава на БФКА.
10. Членство на БФКА в международни спортни федерации.
11. Членски внос в БФКА – размер и срок за плащане.
12. Програма за развитие на спорта 2020 – 2024 г.

Обявено начало: 16 ч. Присъстват 4 представители на клубовете-членове на БФКА. Поради липса на кворум от 1/3 от членовете на БФКА, които са 30 на брой, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА общото събрание се отлага с един час.

Заседанието беше открито в 17:00 ч. с 9 присъстващи представители на клубове - членове на БФКА: АК „Планинец“ - София, СК „Вертикален свят“ - София, СК „АлПиринСки“ - Банско, КА „НСА“ - София, СК „42“ - София, АК „Железник“ - Стара Загора, СК „Монтис“ - Стара Загора, КЕС „Селт“ - Казанлък, КСКЕС „Алтиус спорт“ - София. Присъстват и други 4-ма членове на клубове.


По т.1 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността на БФКА за 2019 г.

“За” – 9, единодушно
Приема се

По т.2 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема годишен финансов отчет на БФКА за 2019 г.

“За” – 9, единодушно
Приема се

По т. 3 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема доклад на Контролния съвет на БФКА за 2019 г.

“За” – 9, единодушно
Приема се

По т. 4 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2020 г.

“За” – 9, единодушно
Приема се


По т.5 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание освобождава досегашните председател и членове на управителния съвет

“За” – 9, единодушно
Приема се

По т.6 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание решава управителния съвет да е от общо 11 членове.

“За” – 8, „Против“ - няма, „Въздържал се“ - 1
Приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание избира Петко Тотев за председател на управителния съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм.

“За” – 9, единодушно
Приема се

Предложени са следните кандидатури за членове на управителния съвет: Николай Петков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Васил Киров, Калин Гърбов, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Снежана Михайлова, Иван Геров, Боян Петков, Мария Георгиева, Григор Вътев, Георги Петров, Овагим Кешишян.
Боян Петков си прави отвод.

Всички девет бюлетини са валидни, полученият резултат на кандидатите е:
Николай Петков - 9 гласа
Дора Маринова - 9 гласа
Дойчин Боянов - 9 гласа
Станимир Желязков - 8 гласа
Васил Киров - 7 гласа
Калин Гърбов - 8 гласа
Никола Недялков - 8 гласа
Тихомир Димитров - 4 гласа
Снежана Михайлова - 6 гласа
Иван Геров - 7 гласа
Мария Георгиева - 2 гласа
Григор Вътев - 3 гласа
Георги Петров - 2 гласа
Овагим Кешишян - 4 гласа

Избрани са следните членове на управителния съвет на БФКА:
Николай Петков
Дора Маринова
Дойчин Боянов
Станимир Желязков
Васил Киров
Калин Гърбов
Никола Недялков
Снежана Михайлова
Иван Геров

Поради равенство в получените гласове при следващите 2-ма кандидати – Тихомир Димитров и Овагим Кешишян, се налага да се проведе допълнителен избор за 1 член на управителния съвет.

Процедура за избор на 1 член на управителния съвет на БФКА.

Резултат от 9 редовни бюлетини:
Тихомир Димитров – 6 гласа
Овагим Кешишян – 3 гласа

Избран е член на управителния съвет на БФКА:
Тихомир Димитров

По т.7 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание освобождава досегашните председател и членове на контролния съвет
“За” – 9, единодушно
Приема се

По т.8 от дневния ред

Предложен есъстав на контролния съвет: председател – Елисавета Първанова, членове – Мария Георгиева и Деян Петков.
Няма други предложения

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание избира контролен съвет в състав: Елисавета Първанова – председател, членове – Мария Георгиева и Деян Петков.

“За” – 9, единодушно
Приема се

Петко Тотев: Предлага т.9 от дневния ред да остане последна поради консултация, която иска да направи с адвоакт във връзка с промените в Устава.

По т.10 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание потвърждава членството на БФКА в трите международни спортни федерации, в които членува – UIAA, ISMF, IFSC.

“За” – 9, единодушно
Приема се

По т.11 от дневния ред


РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание решава членския внос в БФКА да остане в досегашния размер – 360 лв.

“За” – 4, „Против“ - 5
Не се приема

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание решава членския внос в БФКА е в размер 400 лв. от 2021 г.

“За” – 5, „Против“ - 4
Приема се

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание решава членския внос в БФКА за съответната година да се заплаща в срок до 30-ти април.

“За” – 9, единодушно

По т. 12 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание приема Програма за развитие на спорта 2020 – 2024 г.

“За” – 9, единодушно
Приема се

По т. 9 от дневния ред

Предложено е:
Чл. 12.
(3) Поканата се отправя до всеки член на посочен от него електронен адрес (или чрез куриер до адреса на управление, в случай, че членът няма електронна поща), като се изпраща до всеки от членовете и се обявява на интернет страницата на сдружението най-малко 14 дни преди датата на провеждане на събранието. В случай, че някой от членовете промени посочения преди това електронен адрес или адреса си на управление (случаите, в които няма електронна поща) и не уведоми Управителния съвет в срок до 3 дни от настъпването на новите обстоятелства, ще се счита, че той е редовно уведомен, ако поканата е била изпратена при условията на изр. 1 на стария електронен адрес (адрес на управление).

Да бъде променен така:
Чл. 12.
(3) (Изм. ОС 19.06.2020 г.) Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението www.bfka.orgнай-малко 14 дни преди датата на провеждане на събранието.

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание приема следната промяна в Устава на БФКА:
Чл. 12.
(3) (Изм. ОС 19.06.2020 г.) Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението www.bfka.org най-малко 14 дни преди датата на провеждане на събранието.

“За” – 9, единодушно
Приема се

Предложено е:
Чл. 24.
(2) Член на БФКА може да бъде всеки клуб, който е регистриран по чл. 11 или чл. 12 от Закона за физическото възпитание и спорта. Приемането на нови членове става на основание писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Заедно с молбата кандидатите за членове - юридически лица -представят преписи от документите си за регистрация и решение на управителните си органи за членство в сдружението.

Да бъде променен така:
Чл. 24.
(2) (Изм. ОС 19.06.2020 г.) Член на БФКА може да бъде всеки клуб, който отговаря на изискванията на Чл. 14 и Чл. 15, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта. Приемането на нови членове става на основание писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Заедно с молбата кандидатите за членове - юридически лица представят решение на управителните си органи за членство в сдружението, както и документите по чл. 15, ал. 2 от ЗФВС.

РЕШЕНИЕ № 15

Общото събрание приема следната промяна в Устава на БФКА:
Чл. 24.
(2) (Изм. ОС 19.06.2020 г.) Член на БФКА може да бъде всеки клуб, който отговаря на изискванията на Чл. 14 и Чл. 15, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта. Приемането на нови членове става на основание писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Заедно с молбата кандидатите за членове - юридически лица представят решение на управителните си органи за членство в сдружението, както и документите по чл. 15, ал. 2 от ЗФВС.

“За” – 9, единодушно
Приема се

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПЕТКО ТОТЕВ/


ПРОТОКОЛ:
/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF