Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 19.06.2020 г. (петък), 16 ч. в гр. София, бул "Васил Левски" 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5
19 май 2020

ДО
КЛУБОВЕТЕ – ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 19.06.2020 г. (петък) от 16 ч. в гр. София, бул. “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2019 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2019 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2020 г.
5. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
6. Избор на председател и членове на управителния съвет.
7. Освобождаване на досегашните председател и членове на контролния съвет.
8. Избор на председател и членове на контролния съвет.
9. Промени в Устава на БФКА.
10. Членство на БФКА в международни спортни федерации.
11. Членски внос в БФКА – размер и срок за плащане.
12. Програма за развитие на спорта 2020 – 2024 г.

Общото събрание ще се проведе и решенията ще се вземат в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 ЗЮЛНЦ, като всеки от членовете на БФКА има право на един глас при вземането на решенията и следва да бъде представляван в ОС от едно лице. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Устава на Федерацията, членовете на сдружението участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица (представя се нотариално заверено пълномощно). Легитимността на делегатите от клубове, които не са вписани в Агенцията по вписванията се удостоверява с актуално състояние, издадено от съда по регистрация.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са публикувани на интернет страницата на БФКА на 19-ти май 2020 г.

Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПЕТКО ТОТЕВ/

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF