Новини

Заседание на УС на БФКА, 18.05.2020 г.
19 май 2020

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 5 / 2020 г. от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 18.05.2020 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова,Станимир Желязков, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Васил Киров

ОТСЪСТВАТ: Калин Гърбов, Мартин Маровски, Янко Танчев


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема финансова справка за м.01-04.2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Васил Киров
приема се


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема актуализиран бюджет на БФКА за 2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Васил Киров
приема се


РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема актуализиран държавен спортен календар на БФКА за 2020 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Васил Киров
приема се


РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет на БФКА свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 19.06.2020 г. (петък) от 16 ч. в гр. София, бул “Васил Левски” 75, Министерство на младежта и спорта, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БФКА през 2019 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2019 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2020 г.
5. Освобождаване на досегашните председател и членове на управителния съвет.
6. Избор на председател и членове на управителния съвет.
7. Освобождаване на досегашните председател и членове на контролния съвет.
8. Избор на председател и членове на Контролния съвет.
9. Промени в Устава на БФКА.
10. Членство на БФКА в международни спортни федерации.
11. Членски внос в БФКА – размер и срок за плащане.
12. Програма за развитие на спорта 2020 – 2024 г.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Васил Киров
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет решава да подпомогне експедиция „Гренландия 2020“ с 2000 лв.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Васил Киров
приема сеСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF