Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 10.05.2019 г.
13 май 2019

Препис-извлечение
от Протокол от заседание на Общо събрание на Българска федерация по алпинизъм
10.05.2019 г., София

Дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на БФКА за 2018 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на БФКА за 2018 г.
3. Доклад на Контролния съвет на БФКА.
4. Приемане бюджет на БФКА за 2019 г.
5. Избор на делегат на БФКА на ОС на БТС, 15-16.06.2019 г.
6. Избор на член на Контролния съвет на БФКА.


Обявено начало: 17 ч. Присъстват 4 делегати. Поради липса на кворум от 1/3 от членсовете на БФКА, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА общото събрание се отлага с един час.

Заседанието беше открито в 18:00 ч. с 5 присъстващи делегати от клубове - членове на БФКА: АК „Планинец“ - София, АК „Трапезица 1957“ - Велико Търново, СК „Вертикален свят“ - София, КПЕС „Хемус Адвенчър“ - Габрово, СК „АлПиринСки“ - Банско. 

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността на БФКА за 2018 г.

“За” – 5, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема годишен финансов отчет на БФКА за 2018 г.

“За” – 5, единодушно
Приема се

В заседанието влиза делегат – представител на СТПД „Академик“, гр. Русе. Кворумът става от 6 делегати.


РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема доклад на Контролния съвет на БФКА за 2018 г.

“За” – 6, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2019 г.

“За” – 6, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание избира Елисавета Първанова за делегат на общо събрание на БТС, 15-16.06.2019 г.

“За” – 6, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание избира Деян Петков за член на Контролния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм.

“За” – 6, единодушно
Приема се


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF