Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 01.06.2018 г.
04 юни 2018

ПРЕПИС – ИЗВЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ

От заседание на Общо събрание на Българска федерация по алпинизъм
01.06.2018 г., София

Дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на БФКА за 2017 г.
2. Приемане финансов отчет на БФКА за 2017 г.
3. Доклад на Контролния съвет на БФКА.
4. Приемане бюджет на БФКА за 2018 г.
5. Освобождаване на членове на УС на основание чл. 16, ал. 2 от Устава на БФКА.
6. Избиране на нови членове на УС.

Обявено начало: 17 ч. Поради липса на кворум (присъстващи 3 делегати) и на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА Общото събрание се отлага с един час.
Заседанието беше открито в 18:00 ч. с 6 присъстващи делегати от клубовете - членове на БФКА.


РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността на БФКА за 2017 г.

“За” – 5,
„Въздържал се“ - 1
Приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема финансов отчет на БФКА за 2017 г.

“За” – 6, единодушно
Приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема доклад на Контролния съвет на БФКА за 2017 г.

“За” – 4, единодушно, Приема се


РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2018 г.

“За” – 5,
„Против“ - 1
Приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание освобождава Дойчин Боянов като член на УС на БФКА на основание чл. 16, ал. 2 от Устава на БФКА.

“За” – 0,
„Против“ - 5
„Въздържал се“ - 1
Не се приема

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание освобождава Мартин Маровски като член на УС на БФКА на основание чл. 16, ал. 2 от Устава на БФКА.
“За” – 0,
„Против“ - 6
Не се приема

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание освобождава Тихомир Димитров като член на УС на БФКА на основание чл. 16, ал. 2 от Устава на БФКА.

“За” – 0,
„Против“ - 6
Не се приема

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание освобождава Янко Танчев като член на УС на БФКА на основание чл. 16, ал. 2 от Устава на БФКА.

“За” – 0,
„Против“ - 6
Не се приема


Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
/ПЕТКО ТОТЕВ/


ПРОТОКОЛ:
/ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА/
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF