Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 01.06.2018 г. (петък), 17 ч. в гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул "Васил Левски" 75, залата на ет. 5
11 май 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, – ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 01.06.2018 г. (петък) от 17 ч. в гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул. “Васил Левски” 75, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Приемане отчет за дейността на БФКА за 2017 г.
2. Приемане финансов отчет на БФКА за 2017 г.
3. Доклад на Контролния съвет на БФКА.
4. Приемане бюджет на БФКА за 2018 г.
5. Освобождаване на членове на УС на основание чл. 16, ал. 2 от Устава на БФКА.
6. Избиране на нови членове на УС.

Общото събрание ще се проведе и решенията ще се вземат в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 ЗЮЛНЦ, като всеки от членовете на БФКА има право на един глас при вземането на решенията и следва да бъде представляван в ОС от едно лице. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Устава на Федерацията, членовете на сдружението участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица (нотариално заверено пълномощно). Легитимността на делегатите се удостоверява с актуално състояние, издадено от съда по регистрация. Документът може да се представи предварително в офиса на БФКА или на място при регистрацията в Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са публикувани в сайта на БФКА на 11-ти май 2018 г.

Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.


С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ПЕТКО ТОТЕВ/

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF