Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 14-ти декември 2005 г.
15 декември 2005ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 14.12.2005 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Валери Баровски, Георги Димитров, Тодор Тодоров, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Петко Тотев, Малчо МалчевОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Явор Панов, Антон Хиджов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:1. Реорганизация на комисиите към ФБАК

2. Финансово състояние на ФБАк

3. Становище по дългосрочните проекти за домакинство на европейски и световни първенства.

4. Разни:Кирил Русев открива заседанието. По т.1 докладва свое предложение за реорганизация на съществуващите комисии като помощни органи към УС. Предлага комисиите да са три – “Алпинизъм”, “Ски-алпинизъм”, “Състезателно катерене”. Комисия “Екипиране да премине към комисия “Алпинизъм”, тъй като това всъщност е част от дейността й, комисия “Връзки с обществеността” да отпадне, на практика тя не съществува. Комисията по обучение и квалификация на кадри да се стане “Инструкторски съвет”, който да се състои от 7 души и да включва треньорите на националните отбори и инструктори. Счита, че така изградена структура на комисиите ще бъде по-ефективна.

Петко Тотев счита, че промени не са необходими, ФБАК завършва успешно годината, което показва, че структурата е работеща.

Явор Панов влиза в заседанието.

Малчо Малчев предлага комисията по обучение на кадри да се казва “Учебно-методичен съвет”

Кирил Русев счита, че тази комисия трябва да засили контрола на качеството на обучението на инструкторите по алпинизъм и курсовете, които те провеждат.

Станимир Желязков счита, че наредбата за обучение на инструктори и нейната програма е изчерпателна и дава добро ниво на инструкторите.

Тодор Тодоров обръща внимание на УС да изпращат предварително материали по точките от дневния ред.

Петко Тотев предлага да се организирват два семинара за инструкторите-летен и зимен, на който да се проверяват и опресняват знанията на инструкторите, водещи курсове.

Кирил Русев докладва обръща внимание на УС, че на изпити на курсове трябва винаги да присъства представител на ФБАК.Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет решава комисията по обучение и квалификация на кадрите да се преименува на “Учебно-методичен съвет”

«За» - 8, «Въздържал се» -1, приема сеРЕШЕНИЕ № 2Управителният съвет решава председател на “Учебно-методичен съвет” е Кирил Русев.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 3От структурата на помощните органи към Управителния съвет отпада комисия “Медийно отразяване”

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 4На следващото заседание на УС председтаелите а комисии да актуализират състава им. Приема се единодушноПо т.2 от дневния ред Дора Маринова дава информация за финансовото състояние на ФБАК. Докладва за неизплатено старо задължение от 2004 г. – от държавното първенство по ледено катерене – наградата за 1-во място – ледокоп.РЕШЕНИЕ № 5Управителният съвет решава да се изплати задължение от 2004 г. в размер на 345 лв. – ледокоп, закупен за награда на държавното първенство по ледено катерене.

Приема се единодушноСтанимир Желязков докладва за неизразходени средства през 2005 г. на националния отбор по ледено катерене - заради неучастие в Световното първенство поради късно преведния финансов транш от ММС. Предлага неусвоените средства да бъдат използвани за участие в световното първенство през 2006 г.

Тодор Тодоров докладва за неусвоени средства от комисия «Ски-алпинизъм» и прави предложение да се използват за подготовка за световното първенство през 2006 г.

Предложено е:РЕШЕНИЕ № 6Неусвоените средства от комисия «Алпинизъм» и «Ски-алпинизъм» за участие в световни първенства през 2005 г. да се използват за подготовка и участие в световни първенства през 2006 г.

Приема се единодушноПо т.3 Георги Димитров обръща внимание на председателя, зам. председателя и изп. секретар да се осъществят по-тесни връзки с ДАМС – за осъществяване на дългосрочната програма за развитие на състезателното катерене.

Малчо Малчев и Тодор Тодоров напускат заседанието поради други ангажименти.

По т.4 - Кирил Русев дава предложение подкрепителни писма от ФБАК за извънбюджетни прояви на клубове и членове да се дават само след съгласуване с председателя на ФБАК и предсдеталя на съответната комисия.

Дора Маринова изказва мнение, че това само ще направи процедурата по-дълга и тромава.

Кирил Русев счита, че ФБАК поема отговорност пред евентуални спонсори на прояви чрез хората, които подкрепя и затова трябва да има контрол на тази подкрепа.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 7Подкрепителни писма от ФБАК за проекти на извънбюджетни прояви на членове на ФБАК ще се издават след съгласуване с председателя на ФБАК и председателя на съответната комисия.

Приема се единодушноКирил Русев докладва за кандидатурата на Георги Андонов за участие в катерачна среща по ледено катерене в Аржентиер ла Бес. ФБАК подкрепя участието му.

Кирил Русев докладва за устно предадена молба от счетоводна къща «Счети» за увеличаване на хонорара за счетоводно обслужване от януари 2006 г.Дава информация по условията и сроковете на подписания договор. След обсъждане беше прието:

РЕШЕНИЕ № 8Управителният съвет упълномощава председателя да предоговаря условията по договора със счетоводна къща “Счети” след приемане на бюджет’2006 г.

Приема се единодушноПетко Тотев докладва информация за закриване на склада на ФБАК в Илиенци и наличното материално имущество в него. Има изготвен протокол за наличното имущество.

Предложени са:

РЕШЕНИЕ № 9Управителният съвет приема информация за освобождаване на склада в Илиенци и прие протокол за наличните материални активи.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 10Управителният съвет решава да се продадат наличните материални активи от склада в Илиенци в полза на ФБАК. Алпийските каски да се предоставят на клубовете, които водят курсове.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 11Управителният съвет приема следните цени за наличните материали:

- котки – 9 лв.

- чукове – 5 лв.

- вътрешни обувки “Koflach” – 20 лв.

- обувки “Галибие” – 80 лв.

- обувки “Галибие” – втора употреба – 30 лв.

- фифи – 1 лв.

- скален клин – 0.50 лв.

- ексцентрик – 0.50 лв.

Приема се единодушноДора Маринова докладва за неизпълнение на задължението, поето от АТК «Казанлък» за стопанисване на изкуствена катерачна стена.

След обсъждане беше прието:

РЕШЕНИЕ № 12Управителният съвет удължава срока за подписване на договора за стопанисване на изкуствена катерачна стена от АТК”Казанлък”, гр. Казанлък до 31.12.2005 г. След този срок стената ще бъде предоставена на друг клуб.

Приема се единодушноГеорги Димитров докладва за промяна в датите на Световна купа – мъже и жени и Европейска купа – юноши и девойки, които ще се проведат във Велико Търново. Новите дати са: Световна купа – 28-30.04.2006 г., Европейска купа – 6-8.10.2006 г. Държавните първенства по състезателно катерене за мъже, жени, юноши и девойки – трудност и скорост, домакин на които е Велико Търново, ще се проведат на 29.09-01.10.2006 г.Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF