Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 27.04.2017 г.
29 април 2017

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ
ПРОТОКОЛ

От заседание на Общо събрание на Българска федерация по алпинизъм
27.04.2017 г., София


Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФКА през 2016 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2016 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2017 г.


Обявено начало: 17 ч. Поради липса на кворум (присъстващи 1 делегат) и на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА Общото събрание се отлага с един час.
Заседанието беше открито в 18:00 ч. с 4 присъстващи делегати от клубовете - членове на БФКА.

По т.1 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността на БФКА за 2016 г.

“За” – 4, единодушно,  Приема се.


По т.2 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема финансов отчет на БФКА за 2016 г.

“За” – 4, единодушно, Приема се.


По т.3 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема доклад на Контролния съвет на БФКА за 2016 г.

“За” – 4, единодушно, Приема се.


По т.4 от дневния ред

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2017 г.

“За” – 4, единодушно, Приема се.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF