Новини

Общо събрание на членовете на БФКА, 27.04.2017 г. (четвъртък), 17 ч. в гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул "Васил Левски" 75, залата на ет. 5
13 април 2017

ДО
КЛУБОВЕТЕ – ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ
ПОКАНА

Управителният съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 27.04.2017 г. (четвъртък) от 17 ч. в гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул. “Васил Левски” 75, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БФКА през 2016 г.
2. Финансов отчет на БФКА за 2016 г.
3. Доклад на Контролния съвет.
4. Бюджет на БФКА за 2017 г.

Общото събрание ще се проведе и решенията ще се вземат в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 ЗЮЛНЦ, като всеки от членовете на БФКА ще има право на един глас при вземането на решенията и следва да бъде представляван в ОС от едно лице. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Устава на Федерацията, членовете на сдружението участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица. Легитимността на делегатите ще се удостоверява с актуално състояние, издадено от съда по регистрация. Документът може да се представи предварително в офиса на БФКА или на място при регистрацията в Общото събрание. Мандатната комисия не е упълномощена да прави изключения.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са публикувани в сайта на БФКА на 13-ти април 2017 г.

Пътните и дневните на делегатите са за сметка на клубовете.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БФКА събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.


С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ПЕТКО ТОТЕВ/

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF