Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 26-ти октомври 2005 г.
27 октомври 2005ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 10 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 26.10.2005 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Валери Баровски, Георги Димитров, Тодор Тодоров, Явор Панов, Станимир Желязков

Никола Недялков, Пламен ШайковОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Малчо Малчев, Петко Тотев, Антон Хиджов, Калин Гърбов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:1. Разглеждане на заявки за подкрепа на проекти от клубовете за 2006 г.

2. Разглеждане и приемане на заявките за стопанисване на стени.

3. Републикански летен алпийски сбор и Международна катерачна среща Враца’2005 г. – отчет.

4. Финансов отчет на ФБАК за третото тримесечие на 2005 г.

5. Разни.Кирил Русев открива заседанието. Няма предложения за промяна на дневния ред.

Георги Димитров докладва за заседание на комисия «Състезателно катерене», проведено на 16.10.2005 г. във Велико Търново и за решенията, взети на него, които се предлагат на обсъждане от УС.

Тодор Тодоров докладва, че комисия «Ски-алпинизъм» още не е обсъждала прояви, за кoито ще се иска финансиране от ФБАК.

Кирил Русев предлага да се удължи срока за приемане на заявки от клубовете за финансово подпомагане на прояви и да се проведе УС на 9 ноември, на който да се обсъдят приемат.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 1Удължава се срока за подаване на заявки за подпомагане на прояви от клубовете – членове за 2006 г. до 5-ти ноември.

Приема се единодушноПо т.2 от дневния ред Кирил Русев прочита решение от протокола от заседанието на комисия «Състезателно катерене» за разпределение на стените на 4 клуба – «Академик» - София, «Тангра» - Ямбол, «Еделвайс-74» - Килифарево, АТК «Казанлък» - Казанлък. Останалите три кандидатури – от «Академик» - Русе, ТД «Веслец» - Враца и Двореца на децата са отхвърлени поради неизпълнение на условията, посочени в договор за стопанисване на изкуствена стена

Пламен Шайков изказва желание при приемане и предаване на стените да присъства член на УС.

Калин Гърбов влиза в заседанието.

Никола Недялков изказва мнение, че малките клубове не получават достатъчно подкрепа от ФБАК.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 2УС решава наличните 150 кв.м. изкуствена катерачна стена да бъде разпределена между 4 алпийски клубове - «Академик» - София, «Тангра» - Ямбол, «Еделвайс-74» - Килифарево, АТК «Казанлък» - Казанлък.

Приема се единодушноТодор Тодоров напуска заседанието поради други ангажименти.

Кирил Русев докладва по т.3 отчет за Републиканския летен алпийски сбор и Международна катерачна среща. Отчета е публикуван в сайта на ФБАК. За проявата са изразходвани 1867 лв. от бюджета на ФБАК, 1500 лв. от община Враца и 500 лв. от Природен парк “Врачански Балкан”. Кирил Русев предлага да бъде организирана дискусия във връзка с екипирането на катерачните маршрути.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 3УС приема отчета за Републиканския летен алпийски сбор и Международна катерачна среща Враца’2005

Приема се единодушноДора Маринова дава информация по финансовия отчет от счетоводна къща «Счети» - разширена оборотна ведомост с натрупване за периода януари – септември 2005 г., както и финансовия отчет за 2004 г., изготвен от същата фирма.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 4УС приема финансовия отчет за третото тримесечие на 2005 г.

Приема се единодушноВ т.5 от дневния ред Дора Маринова докладва за факс, получен от послника на РБългария в Турция Стоян Сталев, в която се прави предложение да бъде поканен Председателя на Турската федерация по алпинизъм г-н Караджа да посети България. УС възлага на изп.секретар да уточни детайлите и да организира посещението.

Дора Маринова прочита докладна записка до УС относно актуализирането на трудовото възнаграждение на изп. секретар на ФБАК от 1-ви ноември 2005 г.

Кирил Русев прави предложение заплатата да бъде актуализирана от 1-ви януари 2006 г.

Георги Димитров прави запитване дали членския внос, събран от клубовете, е достатъчен да покрие увеличението. След справка с финансовия отчет е изяснено, че членския внос покрива разходите за заплати и социални осигуровки. Прави забележка, че изп. секретар не бива да ползва отпуск в натоварено време, каквото е септември и октомври.

Кирил Русев оттегля предложението си.

Предложено е:

РЕШЕНИЕ № 5УС решава да се актуализира трудовото възнграждение на изп. секретар на ФБАК в размер на четири минимални работни заплати, считано от 1-ви ноември 2005 г.Приема се единодушноПоради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF