Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 1-ви септември 2005 г.
02 септември 2005ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 9 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 01.09.2005 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Валери Баровски, Калин Гърбов, Георги Димитров, Петко Тотев, Антон Хиджов, Станимир ЖелязковОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Малчо Малчев, Тодор Тодоров, Явор Панов

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:1. Изкуствени катерачни стени – преразглеждане на решение на Управителния съвет за разпределение в алпийските клубове.

2. Разглеждане на правилници за комисиите за за подпомагане на проекти на алпийските клубове – членове на ФБАК.

3. Разни.

След разисквания по точките от дневния ред, Управителния съвет взе следнитеРЕШЕНИЯ:1. Управителният съвет отменя решение № 4 / 15.10.2003 г. от заседание на УС на ФБАК за разпределение на изкуствените катерачни стени от зоната за загряване на Световното първенство за младежи и девойки през 2003 г.

Приема се единодушно2. Управителният съвет приема предложения Договор за предоставяне за стопанисване на изкуствените катерачни стени на алписйките клубове.

Приема се единодушно3. Управителният съвет определя срок до 30.09.2005 г. за кандидатстване от алпийските клубове за получаване на изкуствена катерачна стена при условията, упоменати в приложения Договор.Комисията по състезателно катерене да разгледа кандидатурите и да представи становище пред Управителният съвет.

Приема се единодушно4. Управителният съвет приема Правилник за подпомагане дейността на алпийските клубове в страната по внесени от тях проекти.

Приема се единодушно5. Управителният съвет решава да се предоставят безвъзмездно на ПСС останалите лекарствени средства от експедиция “Еверест’2004”

Приема се единодушно
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF