Новини

Национален университетски шампионат по спортно катерене, 19-20.12.2015г., Софийски Университет
06 декември 2015

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Национален университетски шампионат по Спортно катерене ще се проведе в град София от 19 до 20 декември 2015 г. и се организира от Асоциация за университетски спорт „Академик” (АУСА).
Национален университетски шампионат по Спортно катерене ще се проведе в академичен дух, и в духа на университетското спортно движение, въз основа на които не се допуска дискриминация, насочена срещу висше училище или лице на базата на расова, религиозна или политическа принадлежност.

2. ПРОГРАМА

2.1 Спортна програма
3-ти Национален университетски шампионат по Спортно катерене ще се проведе в период от два (2) дни и включва следните дисциплини:
Трудност и скорост ЖЕНИ ИНДИВИДУАЛНО
Трудност и скорост МЪЖЕ ИНДИВИДУАЛНО
Отборно мъже и жени сборен резултат  

2.2. Отмяна на състезание
Спортно състезание може да бъде отменено от АУСА, в случай че към крайната дата за подаване на количествени заявки, броят на участниците е по-малък от:
а) Индивидуални: петнадесет (15) (от минимум пет (5) висши училища);
б) Отборни: четири (4) отбори, от пет (5) висши училища.
АУСА е длъжна да уведоми всички участващи висши училища двадесет (20) дни предварително, в случай на отмяна на състезание. След този срок, отмяна не се допуска.

2.3. Период на провеждане
Национален университетски шампионат по Спортно катерене ще се проведе в град София от 19 до 20 декември 2015 година в залата по спортно катерене на СУ „Св. Климент Охридски“ бул. Цар Освободител“ 15

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. Състезатели
Само следните може да участват като състезатели в Национален университетски шампионат по Спортно катерене:
3.1.1 Студенти и докторанти, които се обучават във висшето училище, за което се състезават.
3.1.2 Студенти и докторанти, които не са по-малки от 17 г. и по-възрастни от 30 г. към 1 януари в годината на провеждане на състезанията.
3.1.3 Всички редовно записани студенти и докторанти, в текущата година придобиват състезателни права от името на съответното ССК / ВУ в деня на записването си и го губят след първата сесия на държавните изпити или Дипломна защита.
3.1.4 Прекъснали студенти и докторанти, нямат право да участват в състезания на АУСА, които не са навършили 30 години.

3.2. Документи
Ръководителят на Делегацията трябва да представи в центъра за акредитация и пред Делегата на АУСА следните документи за всеки един състезател:
а) Лична карта;
б) Студентска книжка или уверение от висшето училище;
в) Предсъстезателен медицински преглед (оригинал);
г) Периодичен медицински преглед (копие)
д) Застраховка злополука при практикуване на спорт (копие)
е) Личен картон - образец
Ръководителят на Делегацията представя следните документи за всички официални лица в делегацията:
а) Лична карта;
б) Списък на официалните лица в делегацията

3.3. Участници и официални лица
Максималният брой на официални лица в състава на делегацията, участваща в Национален университетски шампионат по Спортно катерене трябва да бъде:
До 12 състезатели (мъже и жени); 2 официални

3.3. Ръководител на Делегацията (РД)
Всяко висше училище трябва да утвърди Ръководител на Делегацията, който да представлява висшето училище и състезателите му на церемониите по откриване и закриване, на техническа конференция, пред АУСА и пред всички останали участници и официални гости на Национален университетски шампионат по Спортно катерене.

3.4. Срокове
Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени компютърно или четливо на ръка с печатни букви и трябва да бъдат изпратени в АУСА - office@aus.bg , преди следните крайни срокове:
а) Количествена заявка за участие К-1 – десет (10) дни преди старта.
б) Поименна заявка за участие И-1 – десет (10) дни преди старта.
в) допускат се промени по заявените състезатели и официални лица по време на акредитацията.

4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
4.1. Настаняване и хранене
Нощувките и транспорта са за сметка на висшите училища и спортните клубове.
4.2. Такса за участие в състезанията

Всички състезатели, трябва да заплатят организационна такса за участие в състезанията в размер на десет (10) лева.

4.3. Начин на плащане
Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата сметка на АУСА в лева, в период от десет (10) дни преди старта.
АУСА си запазва правото да не взема под внимание заявките за участие в състезанията на висши училища, които не са заплатили таксите в срок.

4.4. Банкова информация:
Титуляр: Асоциация за университетски спорт „Академик”
IBAN: BG95STSA93000012724101 BIC: STSABGSF
Основание: Такса участие НУШ по Спортно катерене.

5. ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ

5.1. Основни положения.
Състезанията от Национален университетски шампионат по Спортно катерене ще се проведат в съответствие с правилата на съответната Националната спортна федерация (НСФ), освен ако АУСА не реши друго.
Само Ръководителя на Делегацията (РД) или неговия заместник имат правото да подават контестация срещу решение на съдиите. Контестацията се подава в писмена форма до Жури д’Апел, в съответствие с правилата на НСФ. Всяка контестация трябва да бъде съпроводена със заплащане на депозит в размер на петдесет (50) лева, който се възстановява, ако протеста е основателен.

5.2. Регламент на състезанията
Провежда се в Спортна зала на СУ бул. Цар Освободител 15, в дисциплините трудност и скорост за мъже и жени.
Всяко висше училище има правото да заяви шест мъже и шест жени.
Мъже:
Индивидуално: шест (6) състезатели.
Отборно: точките от 1 до 6 място от класирането.

Жени:
Индивидуално: шест (6) състезатели.
Отборно: точките от 1 до 6 място от класирането.
Ще има две квалификации в „трудността“ и финал от 12 състезатели. Скоростта ще се проведе по правилника на БФКА

6. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

6.1. Класиране
Класирането в Национален университетски шампионат по Спортно катерене е индивидуално и отборно. Индивидуалното класиране е съобразно реда на финиширане в даденото състезание.

6.2. Награди
а) С медал се награждават първите трима (3) състезатели в индивидуалните състезания;
б) С купи се награждават първите три (3) отбора в състезанието;

7. ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

19 декември, събота 
09:00-09:30 - Регистрация и Техническа конференция - Зала по сп. катерене на СУ
10:00 - Старт 1-ва квалификация мъже и жени – трудност
16:00 - Старт 2-ра квалификация мъже и жени – трудност

20 декември, неделя 
Отваряне зона за загряване - ала по сп. катерене на СУ
08.45 - атваряне зона за загрявка и проверка на състезателите
09.30 - Финал - Трудност
12.00 - Оглед и демонстрации Скорост
12.30 - Стартове Скорост 
14.00 Награждаване

Забележка: Организаторите си запазват право на промени в програмата

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF