Новини

Протокол от заседание на Общото събрание на ФБАК, 18-ти юни 2005 г.
30 юни 2005П Р О Т О К О Л

Днес, 18.06.2005 година, от 10.00 часа в залата на петия етаж в Спортната палата на бул. "Васил Левски" № 75, град София, се проведе Общо събрание на членовете на Федерацията на българските алпийски клубове.

Събранието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в Устава на ФБАК;

2. Финансов отчет за отчетния период;

3. Освобождаване на Председателя на ФБАК;

4. Избор на Председател на ФБАК;

5. Избор на нов член на Управителния съвет в случай, че избраният по реда на т. 4 Председател е досегашен член на Управителния съвет.


Преди започване на събранието председателят на Мандатната

комисия на ФБАК - г-н СТАНИМИР ЖЕЛЯЗКОВ, съобщи, че от 71 членове, които имат право на делегатски глас, присъстват 57, което означава, че събранието има кворум и може да започне.

Събранието бе открито от председателя на ФБАК - г-н Николай Панайотов, който предложи от името на Управителния съвет за председател на събранието да бъде избран г-н Петко Тотев.

Г-н Николай Петков предложи за председател на събранието г-н Антон Хиджов.

Г-н Николай Панайотов предложи за членове на Комисията по преброяването да бъдат избрани членовете на Мандатната комисия: г-н Кирил Русев и г-жа Дора Маринова, а за председател - г-н Станимир Желязков.

Предложението на г-н Панайотов за Комисията по преброяването беше прието с 56 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се".

След гласуване на предложенията за председател на събранието г-н Станимир Желязков обяви резултатите:

Петко Тотев - 38 гласа "за", 10 "против" и 5 "въздържали се",

Антон Хиджов - 17 "за", 23 "против" и 10 "въздържали се".

За председател на събранието бе избран г-н Петко Тотев.

Г-н Петко Тотев прочете дневния ред на събранието и предложи направеното от Управителния съвет предложение за промяна Устава на ФБАК да се гласува ан блок. След това г-н Тотев даде думата на делегатите за изказвания и предложения.

Тъй като някои от присъстващите в залата поставиха въпроси относно гласуването на дневния ред, г-н Тотев даде думата на г-н Николай Налбантов - юридически съветник на ФБАК.

Г-н НАЛБАНТОВ: Законът е категоричен, че не могат да бъдат вземани никакви различни решения от Общото събрание, които не са били съобщени под формата на дневен ред, което прави безпредметно гласуването на дневен ред. Към дневния ред не могат да се добавят никакви нови точки, затова е достатъчно той да бъде съобщен.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ, алпийски клуб "Планинец", гр. София: По отношение на решенията на Общото събрание е така, но Общото събрание по принцип може да определи нова точка от дневния ред, по която няма право да взема решения.

Г-н НАЛБАНТОВ: Безпредметно е да се взема решение за нова точка, при положение, че не може да се гласува решение по нея.

Г-н Петко Тотев предложи да се гласува дневният ред, макар и това да е формално.

Предложението беше прието с 50 гласа "за", 6 "против" и 4 "въздържали се".

Г-жа Дора Маринова от Мандатната комисия съобщи, че броят на присъстващите делегати се е увеличил след началото на събранието и те вече са 62.Г-н ТОНЧО ТОНЧЕВ: Вземат се важни решения - освобождаването на досегашния председател, а той беше избран преди година и нещо. Тогава той предложи екип, с който ще работи и много хора като го избираха, избираха и екипа му. Нека новият председател си предложи нов Управителен съвет и да приемем и него.ТОЧКА 1.

Г-жа ВАЛЕРИЯ ЦОЛОВА - спортен клуб "Мусала", гр. София: Имам предложение във връзка със създаването на нова алинея 5 в член 23, която да гласи: "Физическите лица членуват във федерацията посредством членство в един алпийски клуб, приет по установения ред за член на федерацията".Г-н НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Въпросът за членството на физически лица възниква в много федерации. До влизането в сила на новия Закон за физическото възпитание и спорта членовете на федерациите бяха основно физически лица. С влизането на новия Закон за физическото възпитание и спорта въпросът е изяснен, защото Законът категорично казва кой може да бъде член - само спортни клубове, които съгласно Закона могат да бъдат лица с нестопанска цел или АД, ако са професионални спортни клубове. Физически лица, дори и с тази уговорка, че посредством спорта клубът ще бъде член на Федерацията, не трябва да се записват така, защото това би смутило съда.

Няма законово ограничение един човек в колко спортни клуба ще членува. Няма как да го въведем и ние.

Г-н ВЛАДО НЕШЕВ, спортен клуб "Планинец": Въпросът не е в това в колко клуба членува един човек. Може да членува в колкото си иска клубове, но като делегат да представлява само един клуб.

Г-н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, Алпийски клуб "Трапезица", В. Търново: Става въпрос за членството. Никой не може да ограничи членството на никого. От това, че се членува в няколко клуба едновременно, Федерацията само ще спечели, защото хората си плащат членски внос в няколко клуба.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Има един текст, който аз предложих - относно квотния принцип на клубовете. Управителният съвет не трябва да се занимава с това колко делегати от кой клуб.

Представителството на клубовете е съобразено с броя на индивидуалното членство, за което е заплатен членски внос един месец преди свикване на Общото събрание.

Тъй като се представят списъци в офиса на Федерацията, може да се приеме в офиса да не приемат един човек да бъде предложен от няколко клуба и по този начин въпросът се решава справедливо.

Г-жа ДОРА МАРИНОВА: По предложението на Николай Петков - съгласна съм по принцип, но не точно по този начин. Представете си събрание, което се прави през месец март. Квотите се дават въз основа на платения членски внос за миналата година. В такъв случай ще спрем да участват в Общото събрание хора, които не са се издължили за настоящата година, в която се провежда събранието. Били са редовни членове на ФБАК за предходната година и няма да бъдат допуснати, защото не са платили за настоящата.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Моето предложение е такова: ако събранието се провежда на 18 юни, към датата 18 май човекът да е изряден. Членството е непрекъснат процес.

Г-н ПЕТКО ТОТЕВ: От направените изказвания дотук се чувства едно притеснение от това, че някой може да използва членството за постигане на някакви цели. Крайно време е ние тук да спрем да робуваме на такива интереси. Не мога да разбера в правенето на експедиции какви интереси има, та ще купуваме гласове. Много хора членуват в своя клуб, но имат членство и в НСА например, в това няма нищо лошо.

Напомням за направеното предложение да гласуваме ан блок за промените в Устава.

Г-н АНТОН ХИДЖОВ: Не виждам логиката да не изслушаме всички предложения за промени, нека да ги изслушаме. Можем да възложим на трима човека да обобщят предложенията.

Г-н ПЕТКО ТОТЕВ: Има второ предложение: да не се гласува ан блок, а да бъдат изслушани всички предложения.

Г-н ИВАН НЕНКОВ, Алпийски клуб "Млад дихател", Соия: Не съм съгласен, че въпросът за членството не е важен. Имам въпрос към г-н Налбантов по отношение на ограниченията в Закона. Дали има ограничения да се приеме предложението на Валерия Цолова, или не?

Г-н НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Идеята на г-жа Цолова може да влезе в Устава, но с по-различна формулировка. Може да се впише,че физическо лице може да бъде делегат във федерацията само от името на един клуб.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз предлагам да не се приема нито една промяна ан блок в Устава. Подкрепям предложението на Управителния съвет като цяло, но има и неща, с които не съм съгласен - например вмъкването на встъпителен членски внос. Предлагам да се гласува точка по точка.

Г-н ПЕТКО ТОТЕВ: Това предложение изключва моето и аз оттеглям предложението си. Разбирам това предложение в такъв смисъл: да четем точка по точка и където има направени предложения, те да се гласуват.

Г-н ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: През последните пет години е натрупан богат организационен опит, а ние сега загубихме време да гласуваме за председател на събранието и за дневен ред, които се определят от свикващия събранието.Сега дискутираме по теми, които са свързани с Устава. Предлагам да има комисия, която да обобщи всички предложения и да каже какви са, а ние да гласуваме.

Г-н ТОТЕВ: Това вече е направено. Предложенията на Управителния съвет са на базата на постъпилите до този момент предложения за промени в Устава. Г-жа Маринова ви ги представя.

Подлагам на гласуване предложението на Николай Петков - предложенията да се гласуват поотделно, по реда на постъпването им.

Предложението на г-н Николай Петков беше прието единодушно.

Г-жа Дора Маринова прочете предложението на УС за промяна в текста на чл.1, ал. 2, глава "Общи положения": думата "алпинизъм" да се замени с израза "алпийските дейности и спортове".

Г-жа ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА: Според мен трябва да се запази и думата "алпинизъм" и да бъде: "алпинизма, алпийските дейности и спортове".

Г-н Тотев постави въпрос дали делегатите да гласуват предложения, които не са дадени предварително в писмен вид и предложи Общото събрание да обсъжда само направените в писмен вид и в съответния срок предложения.

Предложението на г-н Тотев беше единодушно прието.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз предлагам навсякъде в Устава, където думата "алпинизъм" се среща, да се замени с предложения израз: "алпийски дейности и спортове".

Г-н ТОТЕВ: Ще обобщя предложенията: ще гласуваме за предложението на УС, прочетено от г-жа Маринова, с допълнението, направено от г-н Петков.

Предложението във връзка с чл.1, ал. 2 беше прието с 56 гласа "за", 1 "против" и 2 "въздържали се".Г-жа Маринова представи предложението на УС за редакция на текста в чл. 3: "Седалището е София, район "Средец",а адресът на управление - София, бул. "Васил Левски" 75.

Предложението за редакция на чл. 3 беше прието с 59 "за", "против" няма, "въздържали се" няма.Г-жа Маринова прочете текста на т 2. ал. 1, чл. 4 от глава "Цели и средства" в действащия Устав и предложението на УС за нов текст на същата точка: "Федерацията организира, координира и осъществява обучение на членовете на клубовете, които членуват в нея, както и на други лица по алпийски и планинарски дейности, предоставя услуги за организиране и провеждане от други организации на алпийски прояви".

Предложението за промяна на текста на т. 2 ал.1 от чл. 4 беше прието с 58 "за", 1"против" и 2 "въздържали се".Г-жа Маринова прочете съдържанието на т. 3 от ал. 1 на чл. 4 и поясни, че УС предлага текстът да се допълни с думите "научни и други", т.е. новият текст да бъде: "Организиране, подпомагане и финансово осигуряване на спортни, научни и други проучвания".

Предложението за промяна на текста на т. 3, ал. 1 от чл. 4 беше прието с 61 "за", "против" няма, "въздържали се" няма.

Г-жа Маринова прочете предложението за редакция на ал. 2 от чл. 4: "За постигане целите по ал. 1 федерацията организира и провежда различни спортно-състезателни прояви, подпомага участието на совите членове в национални и международни алпийски прояви".

Г-н ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Гласуваме машинално предварително готовите текстове. В поканата не пишеше, че предложенията ще се приемат само в писмен вид. Преди малко приехме един член за оказване на туристически услуги и обучение, който се конфронтира със Закона за туризма. Не знам дали ще мине в съда. Нито една организация не може да предлага туристически услуги, ако не е лицензирана по Закона за туризма. Нито една организация не може да извършва обучение, ако не е лицензирана по Закона за професионалното обучение и образование.

Г-н Тотев поясни, че в Устава става въпрос за обучение на обществени начала.Г-жа Маринова прочете текста на нова ал. 4, към чл. 4: "Приходите от дейностите по ал. 1, 2, 3 се използват за постигане целите на федерацията". Тя поясни, че в този случай се прави преструктуриране и точката се прехвърля от една глава на Устава в друга.

Предложението на УС за ал. 4 към чл. 4, беше прието с 60 "за", "против" няма, "въздържали се" няма.В глава "Дейност в обществена полза" беше предложено въвеждането на нов чл. 5, със следното съдържание: "Сдружението се определя за осъществяване на дейност в обществена полза", като чл. 5 от досега действащия Устав се номерира като чл. 6.

Предложението на УС беше прието с 60 "за", "против" няма, "въздържали се" няма.Г-жа Маринова пречете новата редакция на чл. 6, ал. 1 от досега действащия Устав: "ФБАК осъществява своята стопанска дейност чрез разработка, отпечатване и разпространяване на рекламни материали и издания, свързани с дейността", който се предлага да стане чл. 7, ал. 1 от новия Устав. Тя поясни, че след справка със Закона за физическото възпитание и спорта е станало ясно, че към тези дейности може да се добави организиране на школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност, организиране на спортни състезания, извършване на спортни услуги, реклама.

Г-н ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: В Закона за професиите не е записано "курсове по алпинизъм", но е записано "дейности с опасност за живота". Всички видове услуги, които се предлагат в тази група - "дейности, опасни за живота", са обект на Закона по туризъм. Трябва да се съобразяваме с този закон.

Г-н ВЛАДИМИР ВЛАДОВ, спортен клуб "Планинец", София: Той визира само предлаганите от туроператори туристически услуги. Когато федерацията обучава тези, които искат да се катерят, това не се прави със стопанска цел. Това, което г-н Чачановски казва, е въз основа на текст от Наредба, която не ми е известно дали е приета. Идеята там е, че когато някой турист иска да отиде с някой туроператор, който предлага туристически услуги, за което туристът си плаща, трябва да има такъв лиценз. В нашите алпийски клубове няма заплащане. Това е безпредметно.

Г-н Налбантов поясни, че Законът за физическото възпитание и спорта дава право да се впишат в Устава тези начини за осъществяване на стопанска дейност и тази потенциална възможност не трябва да се пропуска.

Предложението беше прието с 59 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма.

Т-н Тотев поясни, че федерацията има интерес да бъдат получени необходимите лицензи от клубовете, за да може дейността им да стъпи на здрава основа, в съответствие със закона.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Предлагам, когато се подлага нещо на гласуване, да не се вмъкват разяснения.

Г-н Тотев напомни, че събранието е приело процедура, която изисква да се направи обобщение и да се представят постъпилите предложения. Той предложи да се прочитат само направените предложения, без да се излагат мотивите за тях.

Предложението на г-н Тотев беше прието с 57 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма.Г-н Владимир Владов представи своето предложение за редакция на ал. 3 от чл. 8 в действащия Устав: "Дейността от УС се ръководи и координира от председателя на федерацията". Предложението на г-н Владов е да отпадне "се ръководи".Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Имам предложение по принцип да се добави към органите за управление и контрол на федерацията Контролен съвет, чл. 8, ал. 3 по стария Устав. Предложението ми е за нов текст, записан като ал. 3, който да гласи: "Контролен орган е Контролният съвет".

Необходимо е да се въведе контролен орган, който да няма никакви управленски функции и да не се меси в управлението на федерацията, но да контролира целесъобразността на действията на Управителния съвет и на офиса на федерацията и също така да има право да съобщава какво е констатирал на Общото събрание чрез докладване или с инициатива да свиква такова, за да може да го сезира.

Г-жа ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА: Ще бъде добре да се създаде Контролен съвет, защото той ще бъде коректив за работата и на Управителния съвет. Това ще бъде наш орган от хора между нас и нещата ще се решават в нашата федерация.

За председателя на Управителния съвет съм категорична, че той ръководи и той координира. Така е по закон. Не може да пропускаме думата "ръководи".

Г-н ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Може би законодателят неслучайно е махнал контролните съвети като органи. Защото те бяха органи, които нямат никакви възможности. Ако има Контролен съвет, трябва има някакъв оран, който има някакви права. Аз съм председател на два контролни съвета в момента и само мога да кажа, че примерно някъде е нарушен законът.

Г-н ТОНЧО ТОНЧЕВ: Хубаво е да има Контролен съвет и да се реши сега какви са пълномощията му. Той може да върне някои решения на Управителния съвет за второ разглеждане. Ние можем да определим неговите правомощия.

Г-н АНТОН ХИДЖОВ: Предложението за Контролен съвет е добро. Предлага се да има право да свиква Общо събрание и на него той да докладва, че Управителният съвет е нарушил закона, а след това събранието да вземе решение.

Г-н ПЕТКО ТОТЕВ: Стигнах до моето мнение след консултации. Присъствието на Контролен съвет в нашата структура винаги е било непълно формулирано. Сега работещият Управителен съвет си е поставил за цел да направи абсолютно прозрачна нашата дейност. Затова не е необходим Контролен съвет, защото всеки разход, дейност, проява в момента се публикува. Колкото и да са нелицеприятни някои факти, ние сме решили в рамките на мандата да изчистим тези неща. Затова смятам, че няма смисъл да се създава Контролен съвет, който няма такива права и функции.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Искам да мотивирам предложението си. Контролният съвет ще контролира законосъобразността на действията на Управителния съвет и ще контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и на органите за управление на сдружението. Контролният съвет ще докладва за дейността си на отчетно-изборното Общо събрание или по изключение на други общи събрания. Той ще има право да допълва дневния ред на Общото събрание в случаите, когато се счита, че някои точки следва да се разгледат. Представител на КС ще присъства на заседанието на Управителния съвет, дейността на КС ще се подпомага от офиса на Сдружението.

Нашето Общо събрание може да избере трима човека, които са например юристи и те ще следят работата на организацията. Могат да присъстват на заседанията и като прегледат решенията на УС, могат да преценят дали има някакви законови проблеми. В миналото имаше сключени договори, които не са законосъобразни.

Ако аз знам за действия на УС, които не са законосъобразни, но съм само обикновен член на федерацията, може да нямам достатъчно време или воля да съобщя за тези неща по законовия ред. За да съобщя, аз трябва да проявя гражданска инициатива, която не ми е възложена от Общото събрание. Когато има Контролен съвет, той следи изпълняват ли се тези решения на Общото събрание, на УС.

Имаше периоди, когато съществуваше Контролен съвет и аз не съм съгласен, че е действал неефективно.

Г-жа ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА: Когато ние сме се събрали и нашият Управителен съвет ни уверява колко добре работи, може би един от нас се съмнява. Когато и Контролният съвет ни увери, че той наистина работи много добре, ще му повярваме. Един Контролен съвет не е прът в колелата и той ще е вторият орган, избран от всички нас, който ще казва, че работим добре или че грешим и къде да поправим.

Г-н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Смятам, че един Управителен съвет винаги ще представя реалните неща, които се случват в нашата организация, а не Контролният съвет. Законът е улеснил максимално такива сдружения като нашето, така че да се самоуправляват. Ако някой се съмнява, офисът е отворен и всички документи са отворени за всички членове на федерацията, ако искат да се запознаят с тях. Контролният съвет е излишен орган според мен.

Г-н ОРЛИН ЧАЧАНОВСКИ: Ние гласуваме доверие на един Управителен съвет и след това гласуваме доверие на друг орган, който да го контролира. Да помислим какви са хората в Управителния съвет и какъв е председателят на УС. Всички не са платени, те са доброволни неплатени служители. Те жертват своето време, за да вършат нашата дейност. Каква е гаранцията, че Контролният съвет ще бъде по-съвестен? В Закона ясно е записано кои са органите на управление - Общото събрание и Управителният съвет. Посочено е и че всеки член може да контролира дейността, като участва в работата на органите под една или друга форма. Смятам, че не е нужно да има Контролен съвет.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението да бъде създаден Контролен съвет. Предложението беше отхвърлено с 9 гласа "за", 22 "против" и 28 "въздържали се.Г-жа Маринова прочете предложението за промяна в чл. 9, ал. 1 от досега действащия Устав, който да стане чл. 10, ал. 1 от новия Устав със следния текст: "Общото събрание се състои от делегати на клубовете-членове на федерацията, избрани с решение на техния управителен орган". Тя поясни, че в случая става дума за замяна на думата "компетентния" с думата "техния".

Предложението беше прието с 54 гласа "за", "против" няма, 4 "въздържали се".Г-жа Маринова обясни, че следващата промяна - в чл. 11 е структурна, свързана с преместване на текстове.

Г-н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Предлагам да гласуваме ан блок структурните промени за текстовете от чл. 11 до чл. 14, ал. 3 включително, тъй като няма никакви насрещни предложения.

Г-жа Маринова прочете текстовете на чл. 11, чл. 12, чл. 13 и чл. 14 и обясни, че след решението за преместването им ще се гласуват и промените в съдържанието на текстовете.

Чл. 11 Управителният съвет определя представителството на клубовете съобразно броя на техните индивидуални членове. В случаите, когато събранието се свиква от съда, то се провежда съобразно представителството на последното проведено общо събрание;

Чл. 12 Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати, редовно избрани от компетентните управителни органи на клубовете, които членуват във федерацията. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

Чл. 13 Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на федерацията в населеното място, в което се намира седалището на федерацията. Ако в последния случай Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на федерацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 14 Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите делегати, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) Решенията по чл. 15, ал. 1, т.т. 1 и 7 се вземат с мнозинство2/3 от присъстващите делегати.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Предложението за преместването на текстовете беше прието с 57 гласа "за", "против" няма и 1 "въздържал се".Г-жа Маринова прочете предложението за промяна в чл. 12 и обясни, че промяната се налага, за да бъде текстът съобразен със закона, където е записано "членове", а не "делегати", както е в досега действащия Устав.

Предложението беше прието с 56 гласа "за", "против" няма, 1 "въздържал се".Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Направил съм предложение за промяна в чл. 13, ал. 2 в досега действащия Устав. Новото в предложението ми е, че представителството на клубовете е съобразно броя на техните индивидуални членове, за които е платен членски внос към датата един месец преди датата на свикването на Общото събрание, като на 20 индивидуални члена се полага един делегат, но не повече от 5 делегати от един клуб.

Първата част от моето предложение е принципна - представителството да не е от компетенцията на Управителния съвет, а да е твърдо записано в Устава, както е в закона, където е записано, че Общото събрание определя тези неща.

Втората част от предложението ми е конкретна - съдържа цифри.

Г-н Тотев обяви, че съществуват две предложения - на г-н Николай Петков и на Управителния съвет.

Г-жа Маринова обясни, че мотивите да се запази досегашният текст на чл. 13, ал. 2 са, че по този начин Управителният съвет си запазва правото да привлече повече хора на Общото събрание, да промени квотата, както е станало на предишното и на това събрание. Тя добави, че желанието на Управителния съвет е да дава възможност на повече членове на клубовете да вземат участие в Общото събрание и че участието се определя и въз основа на платения членски внос.

Г-н Николай Петков възрази, че всъщност Управителният съвет не предлага нищо.

Г-жа Дора Маринова уточни, че предложението на Управителния съвет е текстът да не се променя.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Вие не предлагате нищо, има едно предложение и то е моето. Управителният съвет се избира, за да управлява, а не да определя кой да участва в Общото събрание. Трябва да има ясни правила кой да участва в Общото събрание, а не Управителният съвет да определя квотите. Така е по закон.

Г-н Тотев поясни, че Управителният съвет предлага цялостния текст на Устава, в който са вписани всички промени, както и всички текстове, които УС държи да не бъдат променяни.

Г-н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Динамиката на развитието на всичките ни дейности ще води до промяна на членството в съответните клубове. Смятам, че клубовете трябва да участват с тези свои членове, с които те са се представили като членове във федерацията. Това, което предлага Николай Петков, е недемократично.

Моето предложение е да се гласува на две части - първо принципното предложение, после частта, която съдържа цифри.

Г-н ИВАН НЕНКОВ: Според мен, не може Уставът да решава този въпрос. По-демократично е квотите да се определят от Общото събрание.

Г-н ПЕТКО ТОТЕВ: Неслучайно е предложено определянето на квотите да става от Управителния съвет, тъй като той има представа за динамиката, за броя на членската маса. Малката членска маса е проблем за нас. От една страна, ние сме представителни за страната, но членовете ни са 500. Много съжалявам, че има клубове, които не присъстват тук.

Г-н КЪНЧО ДОЛАПЧИЕВ: Аз съм представител на старото поколение алпинисти. Събранието е недостатъчно добре подготвено. С дълбоко неуважение мога да отделя някои изказвания на хора, които нямат отношение към алпинизма и нямат право да присъстват тук. Защо искаме да се гласува всеки член поотделно? Какво ще стане, ако някой член е записан иначе? Затъваме в процедури, които усложняват нещата. Моля да се изслушвате и да не прекъсвате! Уважавайте алпинизма като спорт най-напред и след това каузата, на която искате да послужите!

Г-н Тотев припомни двете предложения: първо - Общото събрание да определя квотите и второто - те да са утвърдени с текст в Устава.

Г-н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Моля Дора Маринова да чете текстовете, които предлага Управителният съвет, без значение дали има промяна, или текстът остава както е в сега действащия Устав. Моля предложенията да се четат по реда на постъпването им.

Г-н Тотев подложи на гласуване предложението на г-н Иван Ненков Общото събрание да определя квотите. Предложението беше отхвърлено с 4 гласа "за", 48 "против", 5 "въздържали се.

Предложението на г-н Николай Петков квотите да се формулират в Устава беше отхвърлено с 31 гласа "за", 24 "против" и 4 "въздържали се".В 12.45 часа председателят на събранието обяви 15-минутна почивка.

След почивката беше направена проверка на кворума. Г-н Тотев обяви, че в залата присъстват 47 делегати и събранието може да продължи своята работа.Г-жа Дора Маринова представи предложението на г-н Тодор Тодоров за редактиране на текста на чл. 8, ал. 3 от действащия в момента Устав: да отпадне думата "ръководи".

Г-н Тодор Тодоров обясни, че Управителният съвет е колективен орган на управление и това е записано в закона, но никъде в закона не е казано, че председателят управлява УС. Той обясни, че нито един председател досега не е управлявал Управителния съвет и затова е логично да се направи такава промяна в текста. Промяната не означава промяна на дейността на председателя.

Предложението на г-н Тодоров за редактиране на чл. 8, ал. 3 беше отхвърлено с 8 гласа "за", 20 "против" и 13 "въздържали се".Г-н ВЛАДИМИР ВЛАДОВ: Според закона се допуска председателят на Управителния съвет да се избира от Общото събрание. Той има ясно определени функции. Как се избира УС е вътрешен проблем на Устава. След като бъде избран от Общото събрание, Управителният съвет трябва да се събере и да определи кои хора ще представят федерацията пред трети лица. Човекът, който представлява федерацията, може да бъде не председателят, а друг член на Управителния съвет, например. След това той се записва в съда и оттук нататък само той има право да представлява федерацията. Трябва да се изясни кой ще представлява федерацията.

Предложението на г-н Владов за отпадане на текста в ал. 3 от чл. 8 беше подложено на гласуване и отхърлено с 8 гласа "за", 27 "против" и 5 "въздържали се".Г-жа Дора Маринова прочете текста на т. 10 от ал. 1 на чл. 15: "взема решения относно дължимостта, размера и срока за плащане на годишния и встъпителен членски внос". Тя обясни, че се предлага да отпадне изразът "имуществени вноски" от текста на т. 10 в ал. 1 от чл. 10 на досега действащия Устав.

Г-жа Маринова добави, че се въвежда изискването за встъпителен членски внос, чийто размер се предвижда да бъде една трета от размера на минималната работна заплата, за да се избегнат случаите, в които се появяват клубове точно в годината, в която има изборни събрания.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ: Аз мисля, че това е грешка. Няма нищо демократично в това. Какво лошо има в това, че някакъв клуб е привлечен да членува в БАК, а след като се изберат органите на управление, той може да не желае да членува повече. Защо трябва по такъв начин да се контролира членството? Мисля, че това е във вреда на федерацията.

Г-н АНТОН ХИДЖОВ: Един клуб като не си плаща, той се самоизключва, а за да стане член на БАК, за това се иска решение на Общото събрание. Глупаво е да се въвеждат мотиви, че въвеждаме встъпителен членски внос, за да не се появят клубове, които преди Общото събрание са се записали.

Г-н ПЕТКО ТОТЕВ: Мотивите са свързани с членството. Федерацията е слаба, защото има малка членска маса, но тя има клубни членове юридически лица. В действителност тези, които имат членска маса, са клубовете. Дейността е съсредоточена в клубовете, а не във федерацията. Основната работа е в клубовете. Федерацията ще бъде силна, ако в нея членуват членове, които имат материална база и дават лице на федерацията. Специалистите от Министерството намират, че е несериозно да има клубове с по 3-5-10 членове. Тенденциите не са да се поощрява това. Мисля, че е нормално да има встъпителен членски внос, и в други федерации това съществува.

Г-жа Дора Маринова предложи текстът да се гласува на два пъти - веднъж за срока за плащане на членския внос и след това за встъпителния членски внос.

Г-н Николай Петков предложи първо да се гласува дали да има встъпителен членски внос и след това да се определи срокът.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за въвеждане на встъпителен членски внос. Предложението беше отхвърлено с 28 гласа "за", 25 "против" и 5 "въздържали се".

Г-н Тотев подложи на гласуване предложението Общото събрание да определя срока за плащане на годишния членски внос. Предложението беше прието с 57 "за", "против" няма, "въздържали се" няма.Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Имам предложение за включване на текст към т. 8 на чл. 15 в новия Устав, където се уреждат правата на Общото събрание. Предлагам в нея да се запише: "Приема основните насоки и програма за дейността на федерацията. Определя броя и вида на комисиите".

Мотивите ми са, че точно Общото събрание решава каква да бъде дейността на федерацията, то е, което възлага работата, която Управителния съвет трябва да свърши, затова то трябва да определя броя и вида на комисиите.

Г-н Николай Петков възрази, че тъй като комисиите са помощни органи към Управителния съвет, е редно УС да ги определи по вид и състав.

Г-н Тотев също изказа мнение, че комисиите трябва да се създават от Управителния съвет, който трябва да реши колко комисии са му необходими, за да ръководи оперативната работа на федерацията. Той добави, че е безсмислено Общото събрание да определя вида на комисиите, с които да задължи УС да работи.

Предложението на г-н Тодор Тодоров беше подложено на гласуване и отхвърлено с 11 гласа "за", 39 "против" и 7 "въздържали се".

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Направил съм писмено предложение към т. 3 на същата глава. Няколко пъти тук се спомена, че председателят и Управителният съвет са един екип, че те са управляващият орган на тази федерация. Нормално е когато един председател бъде избран, той да предлага хората, които да отговарят за различните дейности. Той трябва да има екип, който да му помага. Затова предлагам към записаното "избира и освобождава председателя" да се добави "заедно с предложените от него председатели на отделните комисии".

Пет човека от състава на Управителния съвет са председатели на комисии. Нелепо е хем да извършват оперативната дейност, хем да се контролират. Хората, които са в УС, са там да следват решенията на Общото събрание и да контролират как се изразходват средствата. Не е редно председателят на комисия да бъде контролиран от органа, на който принадлежи, защото това е повод за различни лобирания в УС.

Предложенето на г-н Тодоров за допълнение на т. 3 беше отхвърлено с 16 гласа "за", 27 "против" и 10 "въздържали се".Г-жа Дора Маринова представи предложението на УС за структурна промяна: т. 2 от чл. 17, глава "Председател", в действащия Устав да се премести в глава "Правомощия на Управителния съвет", чл. 17, т. 3.

Предложението за структурна промяна беше прието с 43 гласа "за", 1 "против" и 5 "въздържал се".

Една от делегатките на събранието изрази мнение, че е безсмислено след като в Устава е записано, че сдружението се представлява от председател и заместник-председател, Общото събрание да овластява когото и да било. Тя добави, че според нея точка 4 е по-добрият текст, отколкото предлаганата т. 3, в която е записано овластяването.

Г-н НИКОЛАЙ НАЛБАНТОВ: Колежката е права. Ако Уставът определя кой ще представлява сдружението, безсмислено е да се пише текстът за овластяването. Точка 3 може да отпадне изцяло, според мен.

Текстът на т. 4 от чл. 17: "сдружението се представлява от председателя и заместник-председателя заедно и поотделно" беше подложен на гласуване и приет с 51 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" няма.

Г-н Тотев обясни, че в отсъствие на председателя и при невъзможност той да изпълнява функциите си работата на федерацията се нарушава - особено нейната работа с М

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF