Новини

Заседание на Управителния съвет на ФБАК, 29-ти юни 2005 г.
30 юни 2005ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 от заседание на Управителния съвет на Федерацията на българските алпийски клубове, проведено на 29.06.2005 г. в Спортната палата

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Георги Димитров, Кирил Русев, Станимир Желязков, Тодор Тодоров, Антон Хиджов, Явор Панов, Валери БаровскиОТСЪСТВАТ: Минко Занковски, Малчо Малчев, Калин Гърбов,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:Становище по писмо на Карина Сълова до УС относно отчитане на предоставени средства за командировка.
План за работата на комисия “Ски-алпинизъм”
Склад ФБАК-ликвидиране.
Екипировката от Еверест-продажба-цени.
Счетоводство на ФБАК – назначаване на счетоводител. Справка за изразходваните средства, предоставени от Николай Панайотов на ОС на ФБАК, 18.06.05.
Комисия “Алпинизъм” – избор на Председател.
Международна катерачна среща “Враца’2005” – организационен комитет.
Наредба за задължителни медицински прегледи на спортуващите в РБългария.
Разни.

След разисквания по точките от дневния ред, Управителния съвет взе следнитеРЕШЕНИЯ:Счетоводителят на ФБАК да се произнесе по разходооправдателните документи, предоставени от Карина Сълова.

Приема се единодушно.

Управителният съвет приема предложения план за работа на комисия “Ски-алпинизъм”.

Приема се единодушно.Управителният съвет определя комисия в състав: Петко Тотев, Дора Маринова, Явор Панов и счетоводителя, която да извърши ликвидация на склада на ФБАК на Илиенци. Годният инвентар от склада да бъде описан и на следващия управителен съвет комисията по алпинизъм да направи предложение на кои клубове да се дари екипировката.

Приема се единодушно.Управителният съвет обявява цени за закупуване на останала екипировка от експедиция “Еверест’2004” – чували “Салева” – 250 лв., триместни палатки “Салева” – 350 лв., двуместни палатки “Салева” – 300 лв.

Приема се единодушно.Наличното техническо оборудване се предоставя на комисиите по предварителна заявка за провеждане на мероприятия от спортния календар. При нанесени повреди ремонта е за сметка на ползвателя.

Приема се единодушно.Управителният съвет възлага на Председателя Кирил Русев да сключи договор за счетоводно обслужване.

Приема се единодушно.Управителният съвет възлага на счетоводителя и председателя да подготвят отчет за периода януари – юни 2005 г.

Приема се единодушно.Управителният съвет избира за председател на комисия “Алпинизъм” Станимир Желязков.

Приема се единодушно.Управителният съвет определя организационен комитет за подготовка на Международната катерачна среща “Враца’2005” – Станимир Желязков, Кирил Русев и Петко Тотев. За оперативен екип – членовете на комисия “Алпинизъм”.

Приема се единодушно.Да се уведомят клубовете – членове на ФБАК за условията и реда за провеждане на задължителни профилактични, периодични и предсъстезателни прегледи.

Приема се единодушно.Управителният съвет приема “Правилник за реда за ползване на машините и материали за екипиране”.

Приема се единодушно.Управителният съвет приема предложеното преразпределение на бюджета на комисия “Алпинизъм” и да се изплатят 300 лв. за катерачната среща на Камен бряг.

Приема се единодушно.Управителният съвет задължава председателите на комисии да изготвят до следващото заседание на Управителният съвет правилници за подпомагане на алпийските клубове по дейности и прояви.

Приема се единодушно.Управителният съвет да информира ММС, че поради финансови затруднения се оттегля кандидатурата на Велико Търново за провеждане на Европейската купа по състезателно катерене за младежи и девойки.

Приема се единодушно.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF