Новини

Независим финансов одит на годишния отчет за 2004 г. на Федерация на българските алпийски клубове от Николай Орешаров, регистриран одитор 0494
17 юни 2005

ДО

Управителния съвет на

Федерация на българските

алпийски клубове

бул. Васил Левски № 75

гр. София

17 юни 2005 година

гр. София

Д ОК Л А Д

ЗА ИЗВЪРШЕН НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2004 ГОДИНА

НА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ

ОТ НИКОЛАЙ ОРЕШАРОВ, РЕГИСТРИРАН ОДИТОР 0494

Уважаеми господа,В съответствие с възложената ни задача, ние извършихме проверка на годишния финансов отчет на Федерацията на българските алпийски клубове за 2004 година.Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от лицата, които са го съставили и подписали. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Извършеният одит обаче не освобождава ръководството на Федерацията от неговата отговорност по отношение на съставения годишен финансов отчет.Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти и съобразно условията на договорения между нас ангажимент.Цел на извършения одит бе формиране на наше независимо становище относно достоверността на финансовия отчет. Одитът обхвана спазването на принципите на счетоводството, последователното прилагане на оповестената счетоводна политика, методологическата обоснованост на текущото отчитане, ефективността на вътрешния контрол, правилността на годишното приключване, достоверността на годишния финансов отчет и съответствието му с доклада за дейността на ръководните органи.В резултат на извършения одит и своята професионална и независима преценка за спазване на изискванията на нормативните актове по счетоводство и на професионалните изисквания на Националните одиторски стандарти, ние считаме, че извършеният от нас одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.Ние считаме, че финансовият отчет на Федерацията на българските алпийски клубове за отчетната година, завършваща към 31 декември 2004 година е недостоверен и в него има съществени грешки и неправилно представяне на имущественото и финансово състояние на Федерацията.В подробности, извършената от нас работа по одиторския ангажимент, направените констатации, доказателствата и мотивите за изразяването на нашето мнение са, както следва:ПЪРВОНАЧАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ОДИТАСъобразно разпоредбите на МОС N 310 извършихме внимателно и подробно изучаване на дейността на Федерацията, включително средата, в която тя работи.Информацията за средата и дейността на Федерацията придобихме, като използвахме следните източници: правителствени и други документи за развитие на спортната дейност, знания за други спортни федерации, общи и специфични нормативни актове за спортната дейност, публикации, свързани със спортната дейност и дейността на Федерацията, съдебни, данъчни и други регистрации и пререгистрации на Федерацията, документи, свързани с управленската и организационна структура, документи от общи събрания, заседания на изпълнителното ръководство, вътрешни инструкции и правилници, длъжностни характеристики, споразумения и договори, разговори с ключов управленски персонал, междинни отчети и други отчетни форми, представяни за нуждите на управлението.ПРОВЕРКА НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА, ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КОНТРОЛНИЯ РИСКВ началото на изпълнението на одиторския ангажимент ние извършихме проучване и запознаване със счетоводната и контролна система на Федерацията. Изследването на същите системи обаче не бе извършено изобщо, а доколко те са ориентирани към изготвянето на достоверен финансов отчет.За проучването на счетоводната система, вътрешния контрол и оценката на контролния риск използвахме следните способи: описания на самите системи, интервю и преглед на длъжностни характеристики на лицата, заемащи материални или отчетни функции.ОЦЕНКА НА ОДИТОРСКИЯ РИСК И СЪЩЕСТВЕНОСТТАОдиторският риск представлява рискът от това изразеното от нас мнение за финансовия отчет да бъде неподходящо поради наличие на съществени грешки или неправилни изложения в него. За този конкретен ангажимент определихме като разумен одиторски риск в размер на 5 %.Присъщият риск представлява рискът за съществуване на грешки, злоупотреби и неверни изложения в финансовите отчети в резултат на самата дейност на предприятието, средата, в която то функционира, управлението му или други фактори, свързани със съществуването му. За конкретният ангажимент, ние оценихме присъщия риск като висок.Съобразно разпоредбите на МОС № 400, оценихме рискът на разкритието като висок. Рискът на разкритията показва вероятността независимо от предприетите от нас одиторски процедури, да не открием някои съществени грешки и неверни изложения. Този риск се покрива от детайлни процедури, аналитични процедури и статистически извадкови тестове по същество.Съществеността е общата левова стойност на грешките, които могат да съществуват в финансовия отчет, без това да го превръща в недостоверен.Процентното ниво и базата на съществеността определихме в съответствие препоръките на МОС № 320, а именно: 1 % от приходите от дейността.

Предвид определения одиторски риск и ниво на същественост, изразеното от нас мнение в заключението на този доклад относно финансовия отчет е валидно при възприемане на презумпцията, че одитът е извадкова проверка и че има вероятност в размер на общия одиторски риск в финансовия отчет да съществува грешка (несъзнателно или неумишлено допуснати неточности в финансовия отчет), по-голяма от определената стойност на съществеността. Следователно в този контекст, изразеното становище за достоверност приема съществуването на грешки в финансовите отчети, чиито кумулативен ефект е по-малък от нивото на същественост. На практика, не е възможно, нито необходимо, предоставянето на гаранция със 100 % вероятност за отсъствието на каквито и да е грешки в финансовите отчети.Що се отнася до разкриването на злоупотребите (умишлени грешки, измами или престъпления), същото се затруднява допълнително от факта, че техните извършители търсят начини да ги прикрият и не признават отговорността на своите действия. Все пак, съществува поносимото очакване, че на основата на приложените процедури не съществуват потенциални ефекти от злоупотреби, които биха оказали съществен ефект върху финансовия отчет, тъй като в противен случай одиторския ангажимент щеше да бъда отказан. Въпреки всичко, има много възможности за злоупотреби и по-точно фалшифициране, измама и пренебрегване на контролните процедури, установени от ръководството, които не се очакват и не могат да се разкрият при извършването на един одит. Рискът тяхната кумулативна стойност да е по-голяма от нивото на същественост, е по-голям от общия одиторски риск и поради естеството на произхода на самите злоупотреби не може да бъде определен точно.ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТАВ съответствие с изискванията на МОС № 300, нашият одит бе планиран, в хода на което ние формирахме нашата оценка за ангажимента и заключението за приемливостта му, планирахме одиторския риск, нивото на същественост, както и ключовите области на одита.Като ключови области за одита определихме следните: парични средства, дълготрайни материални активи, приходи и разходи.ОДИТОРСКА ПРОГРАМА
За извършването на нашия одит ние приложихме наша стандартна работна програма за начални и заключителни одиторски процедури, контролни тестове и тестове по същество.Съобразно характера на дейността, стандартните процедури в програмата бяха изменяни, за да отразят по-точно спецификата на работата и отчетността на предприятието. Като цяло обаче не са настъпили съществени промени в тази програма, изискващи по-подробното им документиране или описване. Също така, не са настъпили съществени събития по време на одита, които да наложат съществени промени в общия план и работната програма.ОДИТОРСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВАПо време на одита ние събрахме достатъчни и подходящи доказателства, които да мотивират разумните заключения, върху които се основава нашето мнение, изразено в заключението към този одиторски доклад.Приложените контролни тестове набавиха одиторски доказателства относно адекватността на съществуващата счетоводна система и организация на вътрешния контрол на предприятието.При извършването на одиторските тестове бяха спазвани разпоредбите на Международни одиторски стандарти №№ от 500 до 580.ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
Съгласно договор с Министерство на младежта и спорта (ММС) от 25 март 2004 година, е предвидено министерството да предостави финансови средства в размер на 42 760 лв. за обезпечаване на мероприятия по Международния и Националния спортни календари. С анекс от 01 април 2004 година, са предоставени допълнително 264 240 лв. целево за обезпечаване на експедиция «Еверест 2004».Отчетените от Федерацията приходи през 2004 година са, както следва:- приходи от ММС за мероприятия на Федерацията по национален и спортен календар - 41 826,38 лв.

- приходи от членски внос – 4084 лв.

- приходи от реклами, спонсорства и други приходи – 4923,29 лв.

- приходи от лихви – 102,25 лв.Приходите за финансиране през 2004 година на експедиция «Еверест 2004» - 303 240,00 лв., в това число:

- приходи от ММС за финансиране на експедиция «Еверест 2004» - 264 240 лв.

- приходи от спонсори за финансиране на експедиция «Еверест 2004» – 39 000,00 лв.РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТАОтчетените от Федерацията разходи за регламентирана дейност общо възлизат на 117 891,99 лв., които включват:- разходи по спортен календар – 108 434,91 лв.

- административните разходи – 9 457,08 лв.Отчетените от Федерацията разходи за провеждане на експедиция «Еверест 2004» през 2004 година възлизат на 272 576,41 лв. Тази сума не включва разходи по експедицията, извършени през 2003 година. Сумата е установена по доклад на ръководителите на експедицията.Съгласно справка за разходите на експедиция «Еверест 2004», изготвена от счетоводството, разходите на експедицията през 2004 година възлизат общо на 281 325,90 лв.Финансовата отчетност на експедиция «Еверест 2004» показва извършени разходи през 2003 година в размер на 69 409,00 лв. Същите не са проверявани, както и размера на получените за тяхното покриване приходи, тъй като попадат в предходен отчетен период.Преди отчитането им по функционално направлене, разходите са отчитани по икономически елементи в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството.Отчетените приходи превишават разходите със 1 024,01 лв. Тази сума по същество представлява печалба, която е отнесен като увеличение на резултата от дейността за употреба през следващите години.ПАРИЧНИ СРЕДСТВАНа 01 януари 2004 година, Федерацията разполага с парична наличност в размер на 171 569,52 лв., от които по банкови сметки 168 476,10 лв. и в наличност в касата на Федерацията – 3120,42 лв.На 31 декември 2004 година, Федерацията завършва 595,91 лв. наличност по банкова сметка и парична наличност в касата в размер на 274,14 лв.ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИКъм 31 декември 2004 година, Федерацията отчита наличност на машини, съоръжения и оборудване на стойност 42000 лв., придобити през отчетната година, и стопански инвентар на стойност 106 904,26 лв., придобит през предходни години.Не е ясно какво точно включва стопанския инвентар, къде се съхранява и кой носи отговорност за него. Не е установена наличност на инвентар, който да има такава стойност. Не е установено извършване на инвентаризация, която да покаже реалните наличности. Не са установени документи, оформящи потреблението на този инвентар.ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПРЕДПРИЯТИЕТОИзвършеният от нас преглед и оценка системата на вътрешен контрол на предприятието имаше за цел да определи необходимите одиторски процедури, които трябва да изпълним с цел да изразим мнение относно финансовите отчети, без обаче да даваме гаранция за качествата на същата. Извършеният преглед и оценка на вътрешния контрол не представя задължително всички аспекти на вътрешния контрол, за които е необходимо да бъдете уведомени, и съответно, не се оповестяват и непременно всички обстоятелства, които също могат да се преценят като съществени слабости.Съществени слабости на системата на вътрешен контрол са такива обстоятелства, свързани с планирането или функционирането на един или повече от компонентите на тази система, които не снижават достатъчно ниско равнището на риска, че грешки или злоупотреби на стойност, която би била съществена във връзка с представяните и одитирани от нас финансови отчети, могат да се случат и да не бъдат открити навреме от служителите в хода на нормалното осъществяване на техните задачи.Предвид горното, бяха забелязани факти и обстоятелства, свързани със счетоводната система, системата на вътрешния контрол и тяхното функциониране, които да се оценяват като съществени слабости съобразно горната дефиниция:1. Годишният финансов отчет не е подписан от лице – съставител на годишни финансови отчети по смисъла на чл. 35 от Закона а счетоводството.2. Командировките във връзка с експедиция „Еверест 2004” не документирани и отчетени в съответствие с Наредбата за служебните командировки в чужбина - липсват заповеди за командировки. Не са изчислени и признати дневни пари. Закупеният инвентар с характер на дълготрайни активи е върнат съгласно приемо-предавателен протокол на 19 октомври 2004 година, без да е осчетоводен.3. Изградената във Федерацията счетоводна система е в противоречие на чл. 9 от Закона за счетоводството. Липсват систематични счетоводни регистри, които да обобщават счетоводната информация. Липсват аналитични и синтетични счетоводни регистри. Първичните счетоводни документи не са контирани, поради което не може да се установи връзката им с обобщената информация в счетоводните регистри. Липсват дневници на сметки, аналитични журнали, главна книга. Като краен резултат е представена оборотна ведомост, но не може да се установи способа, по който данните в нея са извлечени.4. Не са спазени разпоредбите на чл. 21 и чл. 22 от Закона за счетоводството за извършване на задължителни инвентаризации. Липсват данни такива въобще да са правени.5. В повечето случаи, мероприятията от Националния спортен календар са документирани с нареждане за одобряване на командировъчните разходи, и ведомост за командировъчни пари. Целесъобразното разходване на средствата би следвало да се доказва с договор между ФБАК и съответния клуб за организиране на мероприятието, доклад с описание на целесъобразността на мероприятието, неговото протичане и постигнатите цели, списък на участниците.УСТАНОВЕНИ ГРЕШКИ И ЗЛОУПОТРЕБИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТСъществени грешки са тези, които самостоятелно или кумулативно превишават определеното планирано ниво на същественост, което дава основание финансовия отчет да се смята за недостоверен към датата на неговото съставяне. Наличието на такива грешки изисква съставяне на одиторски доклад с резерви или отказ от заверка.Извършеният от нас одит установи индивидуални грешки, които могат да се считат за съществени съгласно горното определение, така че да се налага квалификация на одиторския доклад, а именно:Счетоводните данни показват наличност на имущество на стойност 106 904,26 лв., за което не може да се установи вида и местонахождението му. Вероятно този инвентар вече е отписан и употребен, без това да е осчетоводено.По принцип, едно изброяването на открити грешки в счетоводната отчетност не е и не може да бъде изчерпателно, тъй като съществува риск такива да не бъдат открити. Освен това разкритите и коригирани в хода на самия одит грешки, включително и съобразено с кумулативния им ефект върху цялата съвкупност, както и приетите препоръки от ръководството и счетоводния екип относно финансовия отчет не са отразени тук, тъй като тяхното изправяне и приемане дава необходимата увереност за достоверност на информацията в финансовия отчет.Що се отнася до злоупотребите, в контекста на уговорката за по-малките възможности за тяхното разкриване, не можем да дадем гаранция, че такива не съществуват или са разкрити изчерпателно всички такива. Все пак, по време на одита не са установени факти и обстоятелства, за които да се прецени, че представляват злоупотреби в съществен размер, изискващ тяхното оповестяване. Трябва да се има предвид, че характера на провеждането на одита не изисква и не предоставя процесуални възможности на дипломирания експерт-счетоводител да извършва разследване дали установена грешка е злоупотреба или престъпление. Поради това не може да се твърди със сигурност, че и установените грешки не са резултат на злоупотреби.З А К Л Ю Ч Е Н И ЕВ резултат на извършения одит, не можем да удостоверим, че финансовият отчет на Федерацията на българските алпийски клубове за 2004 година представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансовото състояние на Федерацията, както и получения финансов резултат за годината в съответствие с националното счетоводно законодателство, нито пък че през отчетната година счетоводната отчетност и вътрешния контрол са били организирани и осъществявани в съответствие с националното счетоводното законодателство.РЕГИСТРИРАН ОДИТОР:
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF